หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


หน้าหลัก >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

เลขที่จากระบบหัวข้อ/หลักสูตรอ่านผู้บันทึกบันทึกเมื่อ
2561080800001  International Conference on Science and ...6  สุริยัน  สุขติ08 ส.ค. 2561
2561071600001  การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.ครั้งที่ 1...12  สุริยัน  สุขติ16 ก.ค. 2561
2561061100001  Extracellular vesicle: Research Focus an...12  สุริยัน  สุขติ11 มิ.ย. 2561
2561032800003  การนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ณ โรงพยาบาลพัทลุง14  สุริยัน  สุขติ28 มี.ค. 2561
2561032800002  การนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ณ โรงพยาบาลตรัง8  สุริยัน  สุขติ28 มี.ค. 2561
2560083100003  เทคนิคการแต่งตำราเพื่อขอตำแหน่งทางวิชากา14  สุริยัน  สุขติ31 ส.ค. 2560
2560072400002  การอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาการเทคนิคการแพท...18  สุริยัน  สุขติ24 ก.ค. 2560
2560071700001  การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนการ...14  สุริยัน  สุขติ17 ก.ค. 2560
2561052500001  Diagnostic Screening: When to refer to s...8  วรรณธิดา  หนูยัง25 พ.ค. 2561
2560082300001  การฟื้นฟูหัวใจ18  วรรณธิดา  หนูยัง23 ส.ค. 2560
2560071800001  Continuity of care : Early ambulation in...30  วรรณธิดา  หนูยัง18 ก.ค. 2560
2561011900001  VIVA VOCE PhD candidate for Medical Sci...13  วีระนุช  นิสภาธร19 ม.ค. 2561
2561091300001  สัมมนาและรายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ ...4  วรวุฒิ  สมศักดิ์13 ก.ย. 2561
2561062500002  นิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานโรงพยาบาลมะการ...6  ไฮฟะ  นิตยรักษ์25 มิ.ย. 2561
2561040200003  Cervical Disc Herniation: Integrated app...12  ไฮฟะ  นิตยรักษ์02 เม.ย. 2561
2561072300001  "How to promote active ageing? Role of p...7  ณัฐนันท์  เขมามุตตานาค23 ก.ค. 2561
2561020900001  กิจกรรมโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่...12  เครือแก้ว  ทองมี09 ก.พ. 2561
2561071800001  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Up to d...7  ธนาภรณ์  เสมพืช18 ก.ค. 2561
2561052100003  การประชุมสภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคก...6  สหพัฒน์  บรัศว์รักษ์21 พ.ค. 2561
2561032600005  การนิเทศการฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์ โรงพย...8  สหพัฒน์  บรัศว์รักษ์26 มี.ค. 2561
2561080200001  Innovative devices in rehabilitation7  กนก  เตียประพงษ์02 ส.ค. 2561
2561080700001  โครงการอบรมปฏิบัติการเทคนิคเชิงวิจัยด้าน...7  มรกต  ชาตาธิคุณ07 ส.ค. 2561
2561070200003  การประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์...16  วุฒิโชติ  จันทร์แสนตอ02 ก.ค. 2561
2561091300002  สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 96  ศรุดา  คุระเอียด13 ก.ย. 2561


พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
   ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th  , pwachira@wu.ac.th