หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


หน้าหลัก >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

เลขที่จากระบบหัวข้อ/หลักสูตรอ่านผู้บันทึกบันทึกเมื่อ
2560083100003  เทคนิคการแต่งตำราเพื่อขอตำแหน่งทางวิชากา7  สุริยัน  สุขติ31 ส.ค. 2560
2560072400002  การอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาการเทคนิคการแพท...9  สุริยัน  สุขติ24 ก.ค. 2560
2560071700001  การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนการ...7  สุริยัน  สุขติ17 ก.ค. 2560
2560082300001  การฟื้นฟูหัวใจ8  วรรณธิดา  หนูยัง23 ส.ค. 2560
2560071800001  Continuity of care : Early ambulation in...17  วรรณธิดา  หนูยัง18 ก.ค. 2560
2561011900001  VIVA VOCE PhD candidate for Medical Sci...4  วีระนุช  นิสภาธร19 ม.ค. 2561
2561020900001  กิจกรรมโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่...5  เครือแก้ว  ทองมี09 ก.พ. 2561


พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
   ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th  , pwachira@wu.ac.th