หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


หน้าหลัก >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

เลขที่จากระบบหัวข้อ/หลักสูตรอ่านผู้บันทึกบันทึกเมื่อ
2561061100001  Extracellular vesicle: Research Focus an...3  สุริยัน  สุขติ11 มิ.ย. 2561
2561032800003  การนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ณ โรงพยาบาลพัทลุง6  สุริยัน  สุขติ28 มี.ค. 2561
2561032800002  การนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ณ โรงพยาบาลตรัง3  สุริยัน  สุขติ28 มี.ค. 2561
2560083100003  เทคนิคการแต่งตำราเพื่อขอตำแหน่งทางวิชากา9  สุริยัน  สุขติ31 ส.ค. 2560
2560072400002  การอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาการเทคนิคการแพท...13  สุริยัน  สุขติ24 ก.ค. 2560
2560071700001  การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนการ...10  สุริยัน  สุขติ17 ก.ค. 2560
2561052500001  Diagnostic Screening: When to refer to s...2  วรรณธิดา  หนูยัง25 พ.ค. 2561
2560082300001  การฟื้นฟูหัวใจ12  วรรณธิดา  หนูยัง23 ส.ค. 2560
2560071800001  Continuity of care : Early ambulation in...25  วรรณธิดา  หนูยัง18 ก.ค. 2560
2561011900001  VIVA VOCE PhD candidate for Medical Sci...7  วีระนุช  นิสภาธร19 ม.ค. 2561
2561040200003  Cervical Disc Herniation: Integrated app...5  ไฮฟะ  นิตยรักษ์02 เม.ย. 2561
2561020900001  กิจกรรมโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่...9  เครือแก้ว  ทองมี09 ก.พ. 2561
2561052100003  การประชุมสภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคก...3  สหพัฒน์  บรัศว์รักษ์21 พ.ค. 2561
2561032600005  การนิเทศการฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์ โรงพย...2  สหพัฒน์  บรัศว์รักษ์26 มี.ค. 2561


พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
   ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th  , pwachira@wu.ac.th