หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


หน้าหลัก >> สังกัดหน่วยงาน หน่วยพัฒนาองค์กร

เลขที่จากระบบหัวข้อ/หลักสูตรอ่านผู้บันทึกบันทึกเมื่อ
2555062600001  Thailand Lean Award121  นมิตา  ชูสุวรรณ26 มิ.ย. 2555
2551012700001  KM Miniworkshop และมหกรรมการจัดการความรู...646  ปิติกานต์  จันทร์แย้ม27 ม.ค. 2551
2549092800001  สนับสนันเป็นวิทยากรกิจกรรม Walk Rally โค...462  ปิติกานต์  จันทร์แย้ม28 ก.ย. 2549
2549090700002  การสนับสนุนเป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบั...329  ปิติกานต์  จันทร์แย้ม07 ก.ย. 2549
2557100600002  เครือข่ายจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย...63  นิรันดร์  จินดานาค06 ต.ค. 2557
2557072900003  มหาวิทยาลัยสร้างสุข (ผู้จัดการความสุข)99  นิรันดร์  จินดานาค29 ก.ค. 2557
2557061300001  การบริหารเพื่อการเปลี่ยนแปลง76  นิรันดร์  จินดานาค13 มิ.ย. 2557
2552032400005  การบริหารองค์กรอย่างไรท่ามกลางสภาวะวิกฤต...249  นิรันดร์  จินดานาค24 มี.ค. 2552
2552011900002  การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานด้านการบริหารจัดการ...144  นิรันดร์  จินดานาค19 ม.ค. 2552
2556011400001  เข้าร่วมพิธีรับมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่ง...126  จาตุรนต์  ชุติธรพงษ์14 ม.ค. 2556
2555073000001  NIDA Knowledge Forum & the Best Practice...128  จาตุรนต์  ชุติธรพงษ์30 ก.ค. 2555
2555062500004  การนำเสนอผลงาน Thailand Lean Award 2012205  จาตุรนต์  ชุติธรพงษ์25 มิ.ย. 2555
2555061200002  ประชุมผู้บริหาร UKM ครั้งที่2/2555150  จาตุรนต์  ชุติธรพงษ์12 มิ.ย. 2555
2555061200001  เสวนาเครือข่ายจัดการความรู้ระหว่างมหาวิท...109  จาตุรนต์  ชุติธรพงษ์12 มิ.ย. 2555
2555013100003  ผลกระทบการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของมหาวิ...245  จาตุรนต์  ชุติธรพงษ์31 ม.ค. 2555
2551100600001  สุนทรียสนทนา (Dialogue) รากฐานการพัฒนาสู...441  จาตุรนต์  ชุติธรพงษ์06 ต.ค. 2551
2549111500003  "การพัฒนาทุนมนุษย์สู่องค์กรเรียนรู้"485  จาตุรนต์  ชุติธรพงษ์15 พ.ย. 2549
2557011700002  สัมมนา UKM 2470  ปรภพ  ไชยบุญ17 ม.ค. 2557
2555091800001  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งเสริมและสนับ...125  ลักขณา  สาแม็ง18 ก.ย. 2555


พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
   ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th  , pwachira@wu.ac.th