หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


หน้าหลัก >> สังกัดหน่วยงาน โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

เลขที่จากระบบหัวข้อ/หลักสูตรอ่านผู้บันทึกบันทึกเมื่อ
2550062100001  นิเทศสหกิจศึกษา366  ผดุงศักดิ์  สุขสอาด21 มิ.ย. 2550
2550091100001  เข้าพบสถานประกอบการเพื่อให้ข้อมูลด้านสหก...164  อนันต์เดช  ศรีราพร11 ก.ย. 2550
2550033000001  จัดทำวีดีทัศน์แนะนำสหกิจศึกษา197  อนันต์เดช  ศรีราพร30 มี.ค. 2550
2549121400001  สัมมนาโครงการ GETTING TO KNOW179  อนันต์เดช  ศรีราพร14 ธ.ค. 2549
2552042100001  อบรมวิทยากรสหกิจศึกษารุ่นที่1185  เอกราช  แก้วเขียว21 เม.ย. 2552
2551112000001  การปรับพื้นฐานการดำเนินงานสหกิจศึกษา เคร...142  เอกราช  แก้วเขียว20 พ.ย. 2551
2550080600002  1.MOU สหกิจศึกษา กับบริษัทโชติวัฒน์อุตสา...364  เอกราช  แก้วเขียว06 ส.ค. 2550
2550071800005  รับเชิญบรรยายพิเศษ สหกิจศึกษากับการพัฒนา...189  เอกราช  แก้วเขียว18 ก.ค. 2550
2550071800004  MOU สหกิจศึกษากับ บริษัทอินเตอร์รับเบอร์...307  เอกราช  แก้วเขียว18 ก.ค. 2550
2550071000001  การสัมมนาภายใน 3 หน่วยงาน175  เอกราช  แก้วเขียว10 ก.ค. 2550
2550070200001  การจัดงานนัดพบแรงงานประจำปี 2550330  เอกราช  แก้วเขียว02 ก.ค. 2550
2550011900001  การมอบงานนักศึกษาสหกิจศึกษา หลักสูตร เทค...261  เอกราช  แก้วเขียว19 ม.ค. 2550
2549122600003  ดูงานด้านสหกิจศึกษาและเข้าพบสถานประกอบกา...436  เอกราช  แก้วเขียว26 ธ.ค. 2549
2549112900003  การเจรจาความร่วมมือด้านสหกิจศึกษา ผ่านโค...471  เอกราช  แก้วเขียว29 พ.ย. 2549
2549111000006  การนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา253  เอกราช  แก้วเขียว10 พ.ย. 2549
2550120400002  เข้าเยี่ยมสถานประกอบการ ณ ประเทศมาเลเซีย175  อุบลรัตน์  โสสนุย04 ธ.ค. 2550
2550112100001  นิเทศงานนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิต...298  อุบลรัตน์  โสสนุย21 พ.ย. 2550
2550092400001  เข้าเยี่ยมสถานประกอบการใหม่ที่รับนักศึกษ...200  อุบลรัตน์  โสสนุย24 ก.ย. 2550
2550091700001  เข้าเยี่ยมสถานประกอบการสหกิจศึกษาเพื่อแน...291  อุบลรัตน์  โสสนุย17 ก.ย. 2550
2550041900001  เข้าชี้แจงกระบวนการสหกิจศึกษาและแนะนำหลั...333  อุบลรัตน์  โสสนุย19 เม.ย. 2550
2549122600007  การนำเสนอผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจ...239  อุบลรัตน์  โสสนุย26 ธ.ค. 2549


พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
   ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th  , pwachira@wu.ac.th