หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


หน้าหลัก >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาแพทยศาสตร์

เลขที่จากระบบหัวข้อ/หลักสูตรอ่านผู้บันทึกบันทึกเมื่อ
2552052300001  การพัฒนาบุคลากรและหลักสูตร pallivative c...157  ทวีพร  สิทธิราชา23 พ.ค. 2552
2552050500002  การเพิ่มคุณภาพงานเขียนวิชาการระดับอุดมศึ...137  ทวีพร  สิทธิราชา05 พ.ค. 2552
2552050500001  การจัดการเรียนการสอนตลอดชีวิตด้วย e-lear...198  ทวีพร  สิทธิราชา05 พ.ค. 2552
2552042900002  สรีรวิทยาและพยาธิวิทยาของระบบประสาท/แพทย...346  ทวีพร  สิทธิราชา29 เม.ย. 2552
2552042900001  Wireless Research Application for Physio...247  ทวีพร  สิทธิราชา29 เม.ย. 2552
2552031600004  แพทยศาสตร์ (ภารกิจงานด้านบริหารวิชาการใน...137  ทวีพร  สิทธิราชา16 มี.ค. 2552
2552031600003  แพทยศาสตรบัณฑิต (การสอบคัดเลือกปี 2552217  ทวีพร  สิทธิราชา16 มี.ค. 2552
2552031600001  แพทยศาสตร์บัณฑิต (ทุนเครือข่ายเชิงกลยุ...154  ทวีพร  สิทธิราชา16 มี.ค. 2552
2549122600006  ประชุมเครือข่ายคณะแพทยศาสตร์ใหม่ 8 สถาบั201  ทวีพร  สิทธิราชา26 ธ.ค. 2549
2549122600005  แนวทางการรักษาโรคไตและโรคหัวใจในผู้ป่วยเ...269  ทวีพร  สิทธิราชา26 ธ.ค. 2549
2549121300004  นวัตกรรมหลักสูตรแพทยศาสตร์แนวใหม่224  ทวีพร  สิทธิราชา13 ธ.ค. 2549
2549120600003  Fourth FAONS ( fourth Conference of the ...199  ทวีพร  สิทธิราชา06 ธ.ค. 2549
2549120600002  เซ็นต์บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะ...176  ทวีพร  สิทธิราชา06 ธ.ค. 2549
2549112300001  ประสานงานการจัดประชุมวิชาการเรื่องโรคทาง...324  ทวีพร  สิทธิราชา23 พ.ย. 2549
2549120600005  ประชุมวิชาการประจำปี2549242  วิมลมาลย์  ศรีรุ่งเรือง06 ธ.ค. 2549
2549122000005  เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ก...248  ธีรเดช  สุระมานะ20 ธ.ค. 2549
2549122000004  เข้าร่วมการทดสอบ GHS Comprehensibility T...207  ธีรเดช  สุระมานะ20 ธ.ค. 2549
2549122000003  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้เช...206  ธีรเดช  สุระมานะ20 ธ.ค. 2549
2549122000002  เป็นคณะทำงานเพื่อประเมินความปลอดภัยทางชี...203  ธีรเดช  สุระมานะ20 ธ.ค. 2549
2549122000001  ไปศึกษาดูงานและสร้างเครือข่ายร่วมกับสำนั...243  ธีรเดช  สุระมานะ20 ธ.ค. 2549
2549121900006  เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "...290  ธีรเดช  สุระมานะ19 ธ.ค. 2549
2549111500005  การประชุมวิชาการสมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไ...302  ธีรเดช  สุระมานะ15 พ.ย. 2549
2552051800001  Molecular Anatomy with Imaging Mass Spec...140  ปิยดา  เงินสูงเนิน18 พ.ค. 2552
2558042600001  อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสอนนักศึกษา...75  รพีพร  ขวัญเชื้อ26 เม.ย. 2558
2557073100003  ประชุมวิชาการ “นวัตกรรมอุดมศึกษาในประชาค...75  รพีพร  ขวัญเชื้อ31 ก.ค. 2557
2557073100002  The 1st Advance Training Course on Osteo...67  รพีพร  ขวัญเชื้อ31 ก.ค. 2557
2557073100001  หลักสูตร “ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ” รุ...60  รพีพร  ขวัญเชื้อ31 ก.ค. 2557
2550051100001  การประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์ ครั้งที่ ...240  พิชชานีย์  จริยพงศ์11 พ.ค. 2550
2550012900002  เก็บข้อมูลงานวิจัย220  พิชชานีย์  จริยพงศ์29 ม.ค. 2550
2560070300004  Thai Pharmacy Education National Confere...15  วีรวัฒน์  มหัทธนตระกูล03 ก.ค. 2560
2560052200001  การอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานท...17  วีรวัฒน์  มหัทธนตระกูล22 พ.ค. 2560
2560060600001  Updated National Medical Education Accre...22  สุรศักดิ์  นาควิโรจน์06 มิ.ย. 2560


พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
   ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th  , pwachira@wu.ac.th