หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


หน้าหลัก >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เลขที่จากระบบหัวข้อ/หลักสูตรอ่านผู้บันทึกบันทึกเมื่อ
2551050100002  ฝึกอบรมโครงการพัฒนาบริกรธุรกิจอุตสาหกรรม309  สุวรรณี  ศรสุวรรณ01 พ.ค. 2551
2550050100002  Software Empower for HPLC,Waters580  เบญจพร  สมจิต01 พ.ค. 2550
2550042000002  LC Theory and Application498  เบญจพร  สมจิต20 เม.ย. 2550
2550043000003   การประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop 2 : Ph...940  สุวิญญา  ปลื้มถนอม30 เม.ย. 2550
2551011700001  6890 GC Chemstation Operation556  ณฐมน  นุ่นรักษา17 ม.ค. 2551
2550052100001  การป้องกันอันตรายจากรังสี ระดับ1 รุ่นที่...991  ณฐมน  นุ่นรักษา21 พ.ค. 2550
2550061500002  เทคนิคการเตรียมสารละลาย681  ยุพเรศน์  พัลพัฒน์15 มิ.ย. 2550
2550051700001  การจัดการอุบัติภัยร้ายแรงจากสารเคมีในโรง...366  ณรงค์  ฝั่งชลจิตต์17 พ.ค. 2550
2550060400002  ISO/IEC 17025442  พีรดา  ภักดีพิน04 มิ.ย. 2550
2558100100001  Practical approach for neonatal problems114  ปิยะธิดา  เกิดทองมี01 ต.ค. 2558
2549121900001  การสอบเทียบพีเอชมิเตอร์930  อัจฉราวดี  ชูยิ้มพานิช19 ธ.ค. 2549
2550043000004  การประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop 2 : Phy...768  อรุณ  นาคาพงศ์30 เม.ย. 2550
2559122700001  การส่งเสริมการใช้สมุนไพรในเครื่องสำอางแล...87  จิราพร  ชินกุลพิทักษ์27 ธ.ค. 2559
2559091800005  crucial aspects for hospital drug select...88  จิราพร  ชินกุลพิทักษ์18 ก.ย. 2559
2559091800004  การประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพ...100  จิราพร  ชินกุลพิทักษ์18 ก.ย. 2559
2559031200002  ผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง รุ่น 6114  จิราพร  ชินกุลพิทักษ์12 มี.ค. 2559
2559031200001  การนิเทศการฝึกปฏิบัติงานและสร้างความร่วม...108  จิราพร  ชินกุลพิทักษ์12 มี.ค. 2559
2558120400002  การประชุมคณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาช...102  จิราพร  ชินกุลพิทักษ์04 ธ.ค. 2558
2558120400001  นิเทศการฝึกปฎิบัติงานของนักศึกษาเภสัชศาส...101  จิราพร  ชินกุลพิทักษ์04 ธ.ค. 2558
2558080800001  การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ ...110  จิราพร  ชินกุลพิทักษ์08 ส.ค. 2558
2558072000006  คณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาเภส...112  จิราพร  ชินกุลพิทักษ์20 ก.ค. 2558
2558061000001  advance your cleanroom: make it more con...109  จิราพร  ชินกุลพิทักษ์10 มิ.ย. 2558
2557111000003  ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรร...126  จิราพร  ชินกุลพิทักษ์10 พ.ย. 2557
2557100300001  ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพส...142  จิราพร  ชินกุลพิทักษ์03 ต.ค. 2557
2557083000001  the 5th asia pacific pharmacy education ...134  จิราพร  ชินกุลพิทักษ์30 ส.ค. 2557
2557081800003  การศึกษาดูงานทางเภสัชศาสตร์132  จิราพร  ชินกุลพิทักษ์18 ส.ค. 2557
2557062000004  นิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมอุต...147  จิราพร  ชินกุลพิทักษ์20 มิ.ย. 2557
2557060900005  นิเทศการฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมอุตสาหการ161  จิราพร  ชินกุลพิทักษ์09 มิ.ย. 2557
2557033100001  ประชุมคณะกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขา...148  จิราพร  ชินกุลพิทักษ์31 มี.ค. 2557
2557011600001  ประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย 100 ปี180  จิราพร  ชินกุลพิทักษ์16 ม.ค. 2557
2556110900002  การวิพากษ์ (ราง) หลักเกณฑ์มาตราฐานการผลิ...166  จิราพร  ชินกุลพิทักษ์09 พ.ย. 2556
2556110900001  กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา เร...168  จิราพร  ชินกุลพิทักษ์09 พ.ย. 2556
2555092500004  นิเทศการฝึกปฏิบัติงานนักศึกษา200  จิราพร  ชินกุลพิทักษ์25 ก.ย. 2555
2555042700001  ไปนิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพร้านยา205  จิราพร  ชินกุลพิทักษ์27 เม.ย. 2555
2550050300003  ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมและ...292  คอลีเยาะ  สาแมง03 พ.ค. 2550
2550050300002  กิจกรรมค่าย2รุ่นที่ 2 โครงการส่งเสริมและ...313  คอลีเยาะ  สาแมง03 พ.ค. 2550
2550050300001  ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมแ...426  คอลีเยาะ  สาแมง03 พ.ค. 2550
2550021200008  ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมและ...286  คอลีเยาะ  สาแมง12 ก.พ. 2550
2550012200001  ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมและ...346  คอลีเยาะ  สาแมง22 ม.ค. 2550


พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
   ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th  , pwachira@wu.ac.th