หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


หน้าหลัก >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์

เลขที่จากระบบหัวข้อ/หลักสูตรอ่านผู้บันทึกบันทึกเมื่อ
2550043000001  แนวทางการบริหารจัดการและโครงสร้างเทคโนโล...344  ชัยวัฒน์  อุตตมากร30 เม.ย. 2550
2550012300003  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิจัย368  ชัยวัฒน์  อุตตมากร23 ม.ค. 2550
2549112900002  สัมมนาทางวิชาการและนิทรรศการ NETDAY 2006385  ชัยวัฒน์  อุตตมากร29 พ.ย. 2549
2551090300001  โครงการสัมมนาทางคอมพิวเตอร์ PSRU IT Day ...364  เชษฐลักษณ์  กลิ่นมาลี03 ก.ย. 2551
2551061100002   Software Development with UML363  ปฐมพงษ์  ฉับพลัน11 มิ.ย. 2551
2551032600002  Designing & Implementing SOA in .NET288  ปฐมพงษ์  ฉับพลัน26 มี.ค. 2551
2550020200001  การพัฒนา MapServer Wab Application , การ...449  วชิรศักดิ์  โภคากรณ์02 ก.พ. 2550
2550120300003  แนวทางการปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อใ...443  ชัยรัตน์  กาญจนอารี03 ธ.ค. 2550
2550021200007  มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อส...392  ณิรดา  เพ็ชรคงทอง12 ก.พ. 2550
2551080600001  การติดตั้งและแก้ปัญหาบริการ TOT-ADSL ขั้...351  ไพศาล  พุมดวง06 ส.ค. 2551
2550070400001  VOIP Open Source Workshop299  ไพศาล  พุมดวง04 ก.ค. 2550
2550061300001  การติดตั้งและบำรุงรักษา TOT ADSL407  ไพศาล  พุมดวง13 มิ.ย. 2550
2552022400001  ยุทธศาสตร์การทำงานให้มีประสิทธิภาพ รุ่นท...258  อรชา  เลขาพันธ์24 ก.พ. 2552
2552011900001  สรุปรายละเอียดจากการศึกษาดูงานของพนักงาน...434  อรชา  เลขาพันธ์19 ม.ค. 2552
2550061500001  การสร้างและพัฒนาทีมงาน(Team Building & T...558  อรชา  เลขาพันธ์15 มิ.ย. 2550
2550020900001  กิจกรรมเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึก...301  อรชา  เลขาพันธ์09 ก.พ. 2550
2551020800002   การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสน...330  จักรินทร์  ล้วนศิริ08 ก.พ. 2551
2551032700002  Designing & Implementing SOA in .NET300  เปรมฤดี  นุ่นสังข์27 มี.ค. 2551
2550070400002  AJAX for .NET Developers366  เปรมฤดี  นุ่นสังข์04 ก.ค. 2550
2552050400001  Web Report Management Using PHP283  นวพร  ไชยเสน04 พ.ค. 2552
2551112500002  การประชุมนานาชาติด้าน eLearning ปี 2551232  นวพร  ไชยเสน25 พ.ย. 2551
2550062600001  AJAX for JAVA Developers397  นวพร  ไชยเสน26 มิ.ย. 2550
2552052100001  การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาระ...202  พงศ์ธน  ฤดีอัครเสรี21 พ.ค. 2552
2552031800001  SQL Server 2008313  พงศ์ธน  ฤดีอัครเสรี18 มี.ค. 2552
2551051600001  การสัมนาเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาระ...266  พงศ์ธน  ฤดีอัครเสรี16 พ.ค. 2551
2550031200001  รับฟังความคิดเห็น(ร่าง)แผนแม่บทเทคโนโลยี...416  พงศ์ธน  ฤดีอัครเสรี12 มี.ค. 2550
2551080400001  การทดลองใช้ระบบฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพ...337  ศรัณย์  เพียงจันทร์04 ส.ค. 2551
2551061100001  Software Development with UML313  ศรัณย์  เพียงจันทร์11 มิ.ย. 2551
2551032600004  Design&Implementing SOA in .Net254  ศรัณย์  เพียงจันทร์26 มี.ค. 2551
2551022000001  The Technical Training For Long-Distance...305  สาธิต  ขวัญชุม20 ก.พ. 2551
2551010300001  Interconnecting Cisco Networking Devices566  สาธิต  ขวัญชุม03 ม.ค. 2551
2559072600004  dg100  วชิรศักดิ์  โภคากรณ์26 ก.ค. 2559
2551060600001  Software Development with UML328  วชิรศักดิ์  โภคากรณ์06 มิ.ย. 2551
2551032600003  Designing & Implementing SOA in .NET303  วชิรศักดิ์  โภคากรณ์26 มี.ค. 2551


พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
   ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th  , pwachira@wu.ac.th