หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


หน้าหลัก >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์

เลขที่จากระบบหัวข้อ/หลักสูตรอ่านผู้บันทึกบันทึกเมื่อ
2550122100002  วิศวกรรมชีวการแพทย์เพื่อการพึ่งตนเองตามแ...477  วิเชียร  ชูเสมอ21 ธ.ค. 2550
2550120300005  Best Practice in Rheumatology372  วิเชียร  ชูเสมอ03 ธ.ค. 2550
2550053000001  เส้นทางสู่ฝัน...ร่วมสร้างสรรค์ S&T380  วิเชียร  ชูเสมอ30 พ.ค. 2550
2549112700005  เศรษฐกิจพอเพียง:ร่วมเรียนรู้ สานข่าย ขยา...442  วิเชียร  ชูเสมอ27 พ.ย. 2549
2549120800001  การประชุมวิชาการประจำปี 2549 ตณะเทคนิคกา...468  สิทธิชัย  ปัญญาใส08 ธ.ค. 2549
2549112300003  นิเทศงานโครงการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษ...285  สิทธิชัย  ปัญญาใส23 พ.ย. 2549
2549112300002  นิเทศงานโครงการสหกิจศึกษาประจำปีการศึกษา...237  สิทธิชัย  ปัญญาใส23 พ.ย. 2549
2550112300001  ความสุขของคนไทยบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง337  สมศักดิ์  บุตราช23 พ.ย. 2550
2550100200002  -การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและ...230  สมศักดิ์  บุตราช02 ต.ค. 2550
2549111000002  นิเทศงานสหกิจศึกษานักศึกษาหลักสูตรอนามัย...323  สมศักดิ์  บุตราช10 พ.ย. 2549
2549111000001  ไปนิเทศงานสหกิจศึกษา ของนักศึกษาหลักสูตร...265  สมศักดิ์  บุตราช10 พ.ย. 2549
2550050800001  A Curriculum Model for Educational Refor216  วีระพงศ์  เลิศรัตนเทวี08 พ.ค. 2550
2550022100001  ไปรับวัสดุการสอน (cell lines) สำหรับนักศ...325  โสมรัศ  ธนวนิชนาม21 ก.พ. 2550
2549120400001  ไปรับวัสดุประกอบการสอนปฏิบัติการจุลชีววิ...280  โสมรัศ  ธนวนิชนาม04 ธ.ค. 2549
2554090700001  กายภาพบำบัดกับการดูแลผู้ป่วยภาวะปวดไหล่208  ชดาภา  บุญยัง07 ก.ย. 2554
2554081000002  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฟื้นฟูสมรรถภ...233  ชดาภา  บุญยัง10 ส.ค. 2554
2555121700001  การประชุมวิชาการโครงการเทคนิคการแทพย์ศึก...206  อิศรา  ประจงไสย17 ธ.ค. 2555
2555050200002  งานประชุมวิชาการสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งป...184  อิศรา  ประจงไสย02 พ.ค. 2555
2551091500006  พรรคการเมืองกับการเลือกตั้ง254  รัตนสิทธิ์  ทิพย์วงศ์15 ก.ย. 2551
2551091500005  การสร้างภาพอนาคตและเส้นทางสู่หลักประกันส...233  รัตนสิทธิ์  ทิพย์วงศ์15 ก.ย. 2551
2551091500004  กฎมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน250  รัตนสิทธิ์  ทิพย์วงศ์15 ก.ย. 2551
2551091500003  วิธีระงับข้อพิพาทระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยน...237  รัตนสิทธิ์  ทิพย์วงศ์15 ก.ย. 2551
2551091500002  วิทยากรให้นักศึกษาปริญญาโท(สม.) มหาวิทยา...184  รัตนสิทธิ์  ทิพย์วงศ์15 ก.ย. 2551
2551091500001  การประชุมปรึกษาหารือเรื่องกลไกการชดเชยคว...264  รัตนสิทธิ์  ทิพย์วงศ์15 ก.ย. 2551
2555121600001  2nd International Anatomical Sciences an...141  ทวีพร  ประลมพ์กาญจน์16 ธ.ค. 2555
2555050700001  การประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศ...174  ทวีพร  ประลมพ์กาญจน์07 พ.ค. 2555
2551060800001  สอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาบัณฑิตศึกษา หลักสู...245  ทวีพร  ประลมพ์กาญจน์08 มิ.ย. 2551
2551050600002  11th Interhospital conference: Laser the...269  ทวีพร  ประลมพ์กาญจน์06 พ.ค. 2551
2550050900001  การประชุมวิชาการสามคมกายวิภาคศาสตร์ (ประ...265  ทวีพร  ประลมพ์กาญจน์09 พ.ค. 2550
2557082500002  เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ. Health campus, Un...97  สุริษา  หาญใจ25 ส.ค. 2557
2554080200001  กลยุทธ์การบริหารงานธุรการยุคใหม่ รุ่นที่...219  ปมาภรณ์  นาคถนอม02 ส.ค. 2554
2557081900004  เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ. Health campus, Un...104  จรวยพร  รอบคอบ19 ส.ค. 2557
2561121100001  Smart Engineering smart Life, Smart Nati...5  ศิริอุมา  เจาะจิตต์11 ธ.ค. 2561
2559040100001  การศึกษาดูงานภาคสนามหลักสูตรอนามัยสิ่งแว...105  ศิริอุมา  เจาะจิตต์01 เม.ย. 2559
2559021000002  นิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา หลักสูตรอนามั...101  ศิริอุมา  เจาะจิตต์10 ก.พ. 2559
2556111200002  นิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา117  ศิริอุมา  เจาะจิตต์12 พ.ย. 2556
2555110200001  นิเทศสหกิจ นักศึกษาหลักสูตรอนามัยสิ่งแวด...133  ศิริอุมา  เจาะจิตต์02 พ.ย. 2555
2554072000001  ร่างกฏหมายในการควบคุมการปนเปื้อนในดินและ...614  ศิริอุมา  เจาะจิตต์20 ก.ค. 2554
2551111800002  นิเทศงานนักศึกษาฝึกงาน หลักสูตรอนามัยสิ่...238  ศิริอุมา  เจาะจิตต์18 พ.ย. 2551
2551111800001  Air Quality and Climate Change213  ศิริอุมา  เจาะจิตต์18 พ.ย. 2551
2557080500002  การจัดทำมาตรฐานการเรียนรู้สาขาสาธารณสุขศ...100  นุจรีย์  แซ่จิว05 ส.ค. 2557
2557072300001  ประชุมวิชาการนานาชาติ APOSHO ครั้งที่ 29116  นุจรีย์  แซ่จิว23 ก.ค. 2557
2557022400002  Building and Human Vibration113  นุจรีย์  แซ่จิว24 ก.พ. 2557
2557022400001  นิเทศสหกิจศึกษา 3/56110  นุจรีย์  แซ่จิว24 ก.พ. 2557
2556102500002  นิเทศสหกิจศึกษา ภาคการศึกษา2/2556 110  นุจรีย์  แซ่จิว25 ต.ค. 2556
2556082000001  ยุวการยศาสตร์ (Young Talant Ergonomists)154  นุจรีย์  แซ่จิว20 ส.ค. 2556
2556012500002  Critical issues in Global health: Accred...126  นุจรีย์  แซ่จิว25 ม.ค. 2556
2556012500001  Occupational safety and health for healt...139  นุจรีย์  แซ่จิว25 ม.ค. 2556
2555062000002  กิจกรรมศึกษาดูงานสถาบันการศึกษาทางด้านสา...183  นุจรีย์  แซ่จิว20 มิ.ย. 2555
2555062000001  Occupational ergonomics workshop143  นุจรีย์  แซ่จิว20 มิ.ย. 2555
2554110200001  นิเทศสหกิจศึกษา ภาค 2/2554 จังหวัดสูราษฎ...229  นุจรีย์  แซ่จิว02 พ.ย. 2554
2550070500001  การป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและส...383  นุจรีย์  แซ่จิว05 ก.ค. 2550
2549121300002  The 38th Asia-Pacific Consortium for Pub...295  นุจรีย์  แซ่จิว13 ธ.ค. 2549
2561121000001  MOU ตกลงความร่วมมือกับ University of Ken...6  จิตรบรรจง  ตั้งปอง10 ธ.ค. 2561
2561042400001  การประชุสภาคณบดีสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิ...25  จิตรบรรจง  ตั้งปอง24 เม.ย. 2561
2561012900003  การประชุมสภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคก...45  จิตรบรรจง  ตั้งปอง29 ม.ค. 2561
2561012900002  การศึกษาดูงาน การบริหาร จัดการศึกษาของมห...48  จิตรบรรจง  ตั้งปอง29 ม.ค. 2561
2560122800001  การประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งท...50  จิตรบรรจง  ตั้งปอง28 ธ.ค. 2560
2560111000001  การประชุมสภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคก...63  จิตรบรรจง  ตั้งปอง10 พ.ย. 2560
2560101900002  ประชุมคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ 2...49  จิตรบรรจง  ตั้งปอง19 ต.ค. 2560
2560101900001  การลงนามความร่วมมือพัฒนาวิชาการ วิจัยทาง...51  จิตรบรรจง  ตั้งปอง19 ต.ค. 2560
2560080600001  การประชุมคณะอนุกรรมการการศึกษาและพัฒนาวิ...60  จิตรบรรจง  ตั้งปอง06 ส.ค. 2560
2560062400001  โครงกาประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการ...64  จิตรบรรจง  ตั้งปอง24 มิ.ย. 2560
2560051300002  นำเสนอผลงานวิจัย/เจรจาความร่วมมือ58  จิตรบรรจง  ตั้งปอง13 พ.ค. 2560
2559111600001  3rd ASEAN Association of Schools of Medi...101  จิตรบรรจง  ตั้งปอง16 พ.ย. 2559
2559081500003  Smart SME Expo 201692  จิตรบรรจง  ตั้งปอง15 ส.ค. 2559
2559080200009  Basic Human Research Ethics Training Cou...95  จิตรบรรจง  ตั้งปอง02 ส.ค. 2559
2559071000002  The 7th RMUTP International Conference o...103  จิตรบรรจง  ตั้งปอง10 ก.ค. 2559
2559071000001  The 5th International Conference on Bioc...98  จิตรบรรจง  ตั้งปอง10 ก.ค. 2559
2559050900001  การประชุมกลุ่ม Health and Wellness/Biome...130  จิตรบรรจง  ตั้งปอง09 พ.ค. 2559
2559032900002  เพลินพลังงาน งานวิจัยขายได้106  จิตรบรรจง  ตั้งปอง29 มี.ค. 2559
2559021200003  วันนักประดิษฐ์ 2559 (INVENTOR DAY 2016)121  จิตรบรรจง  ตั้งปอง12 ก.พ. 2559
2559012800002  การอบรมขอรับใบอนุญาตการใช้สัตว์ทดลองในงา...102  จิตรบรรจง  ตั้งปอง28 ม.ค. 2559
2558121300001   The 7th Biennial Meeting of Society for...99  จิตรบรรจง  ตั้งปอง13 ธ.ค. 2558
2558082800002  วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 791  จิตรบรรจง  ตั้งปอง28 ส.ค. 2558
2558082800001  Thailand Research Expo 2015107  จิตรบรรจง  ตั้งปอง28 ส.ค. 2558
2558060300003  ตลาดนัดวิจัยเพื่อ SMEs100  จิตรบรรจง  ตั้งปอง03 มิ.ย. 2558
2558051800001  The 43th International Exhibition of Inn...106  จิตรบรรจง  ตั้งปอง18 พ.ค. 2558
2558050100001  การประชุมชี้แจงทุนอุดหนุนการวิจัยและพิธี...96  จิตรบรรจง  ตั้งปอง01 พ.ค. 2558
2558032900006  วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2558124  จิตรบรรจง  ตั้งปอง29 มี.ค. 2558
2558032900005  มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fair 2015)89  จิตรบรรจง  ตั้งปอง29 มี.ค. 2558
2558032900004  Thailand Toray Sciences and Foundation's...108  จิตรบรรจง  ตั้งปอง29 มี.ค. 2558
2558032900003  มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2558106  จิตรบรรจง  ตั้งปอง29 มี.ค. 2558
2558032900001  Talent Mobility Fair 201595  จิตรบรรจง  ตั้งปอง29 มี.ค. 2558
2558032700001  รายการบ่ายนี้มีคำตอบ ตอน "เลือกเรียนสุดย...101  จิตรบรรจง  ตั้งปอง27 มี.ค. 2558
2558011300001  Thailand Halal Assembly 2014, 103  จิตรบรรจง  ตั้งปอง13 ม.ค. 2558
2557120900002  World congress on food and clinical nutr...126  จิตรบรรจง  ตั้งปอง09 ธ.ค. 2557
2557092600002  Thailand Research Expo 201493  จิตรบรรจง  ตั้งปอง26 ก.ย. 2557
2557063000001  วันนักประดิษฐ์ประจำปี 2557 โครงการ “ราง...180  จิตรบรรจง  ตั้งปอง30 มิ.ย. 2557
2557051600002  The 5th International Conference on Natu...180  จิตรบรรจง  ตั้งปอง16 พ.ค. 2557
2557042300003  The 4th International Biochemistry and M...119  จิตรบรรจง  ตั้งปอง23 เม.ย. 2557
2557021700001  นิเทศการฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์119  จิตรบรรจง  ตั้งปอง17 ก.พ. 2557
2556110800001  การนิเทศการฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์167  จิตรบรรจง  ตั้งปอง08 พ.ย. 2556
2556102300002  The 6th Biennial Meeting of Society for ...139  จิตรบรรจง  ตั้งปอง23 ต.ค. 2556
2556102300001  The 13th international public health con...147  จิตรบรรจง  ตั้งปอง23 ต.ค. 2556
2556081500003  มหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปกิบบัติการระดับช...172  จิตรบรรจง  ตั้งปอง15 ส.ค. 2556
2556081500002  การประชุมสภาคณบดีเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่...151  จิตรบรรจง  ตั้งปอง15 ส.ค. 2556
2556081500001  International Conference on Interdiscipl...156  จิตรบรรจง  ตั้งปอง15 ส.ค. 2556
2556073100003  โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตส...161  จิตรบรรจง  ตั้งปอง31 ก.ค. 2556
2556073100002  ประธานกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 139  จิตรบรรจง  ตั้งปอง31 ก.ค. 2556
2556072400002  โครงการส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ และเ...138  จิตรบรรจง  ตั้งปอง24 ก.ค. 2556
2556070400004  การฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์ โดยมีอาจารย์น...194  จิตรบรรจง  ตั้งปอง04 ก.ค. 2556
2556022800002  Stem cell from research to applications155  จิตรบรรจง  ตั้งปอง28 ก.พ. 2556
2556022800001  การนิเทศนักศึกษาฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์ ...183  จิตรบรรจง  ตั้งปอง28 ก.พ. 2556
2555112000001  การฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์183  จิตรบรรจง  ตั้งปอง20 พ.ย. 2555
2555102200002  Redox-mediated intervention of non-commu...139  จิตรบรรจง  ตั้งปอง22 ต.ค. 2555
2555102200001  สภาคณบดีสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย...190  จิตรบรรจง  ตั้งปอง22 ต.ค. 2555
2555081000001  มหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชา...931  จิตรบรรจง  ตั้งปอง10 ส.ค. 2555
2555080900001  การประชุมสภาคณบดีผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแ...261  จิตรบรรจง  ตั้งปอง09 ส.ค. 2555
2555072500001  นิเทศการฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์ ณ รพ.มหา...224  จิตรบรรจง  ตั้งปอง25 ก.ค. 2555
2555072400001  “Cell Death: Aging, Metabolism, and thei...185  จิตรบรรจง  ตั้งปอง24 ก.ค. 2555
2555053100002  โครงการปรับปรุงมาตรฐานความรู้เทคนิคการแพ...240  จิตรบรรจง  ตั้งปอง31 พ.ค. 2555
2555053100001  การประชุมสภาคณบดีสถาบันผลิตรบัณฑิตเทคนิค...376  จิตรบรรจง  ตั้งปอง31 พ.ค. 2555
2555050300001  ประชุมสภาคณบดีสถาบันผู้ผลิตเทคนิคการแพทย...263  จิตรบรรจง  ตั้งปอง03 พ.ค. 2555
2555042000003  Good practice in the supervision of doct...167  จิตรบรรจง  ตั้งปอง20 เม.ย. 2555
2555030500003  นิเทศการฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์174  จิตรบรรจง  ตั้งปอง05 มี.ค. 2555
2554111600002  SFRBM 16th Annaul Meeting200  จิตรบรรจง  ตั้งปอง16 พ.ย. 2554
2554111600001  UMAP ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยร่วมกับFacul...183  จิตรบรรจง  ตั้งปอง16 พ.ย. 2554
2554111000003  Doctoral Education in Biomedicine and He...205  จิตรบรรจง  ตั้งปอง10 พ.ย. 2554
2554111000002  การนิเทศการฝึกงานนักศึกษาเทคนิคการแพทย์151  จิตรบรรจง  ตั้งปอง10 พ.ย. 2554
2554110300001  The 6th CRIUS-CUPT Conference, Internati...197  จิตรบรรจง  ตั้งปอง03 พ.ย. 2554
2554102700002  Chemo Brain: Mechanisms and Assessments,...196  จิตรบรรจง  ตั้งปอง27 ต.ค. 2554
2554092600001  เทคนิคการแพทย์กับการเตรียมพร้อมสำหรับการ...217  จิตรบรรจง  ตั้งปอง26 ก.ย. 2554
2554091200002  การอบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดการเรียน การ...251  จิตรบรรจง  ตั้งปอง12 ก.ย. 2554
2554083100005  การประยุกต์ใช้โปรติโอมิคส์ในการศึกษาโรคท...221  จิตรบรรจง  ตั้งปอง31 ส.ค. 2554
2554080800002  ภาวะเครียดออกซิเดชันที่เกิดจากอนุมูลอิสร...164  จิตรบรรจง  ตั้งปอง08 ส.ค. 2554
2554072700001  การฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์ ภาคการสึกษาที...269  จิตรบรรจง  ตั้งปอง27 ก.ค. 2554
2552021800001  ทิศทางและแผนกำลังคนด้านเทคนิคการแพทย์ 10...288  จิตรบรรจง  ตั้งปอง18 ก.พ. 2552
2552020100001  โครงการสกกิจศึกษา หลักสูตรเทคนิคการแพทย์194  จิตรบรรจง  ตั้งปอง01 ก.พ. 2552
2551122500002  การประเมินคุณภาพหลักสูตร197  จิตรบรรจง  ตั้งปอง25 ธ.ค. 2551
2551122500001  The2nd International Conference on Natur...272  จิตรบรรจง  ตั้งปอง25 ธ.ค. 2551
2551110400001  34th Congress on Sciences and Technology...194  จิตรบรรจง  ตั้งปอง04 พ.ย. 2551
2551080200001  การนำผลงานวืจัยไปใช้ประโยชน์ (Utilizatio...223  จิตรบรรจง  ตั้งปอง02 ส.ค. 2551
2551072100001  สหกิจศึกษา หลักสุตรเทคนิคการแพทย์241  จิตรบรรจง  ตั้งปอง21 ก.ค. 2551
2551061600001  วันนักวิจัย211  จิตรบรรจง  ตั้งปอง16 มิ.ย. 2551
2551060600002  Neuropsychophamacology/Natural product272  จิตรบรรจง  ตั้งปอง06 มิ.ย. 2551
2551030400005  นิเทศสหกิจศึกษา/เทคนิคการแพทย์ ในวันที่ ...335  จิตรบรรจง  ตั้งปอง04 มี.ค. 2551
2550102300001  การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแ...203  จิตรบรรจง  ตั้งปอง23 ต.ค. 2550
2550090400001  กรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์นายประดลเดช ...333  จิตรบรรจง  ตั้งปอง04 ก.ย. 2550
2550080500001  ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่-ๅ232  จิตรบรรจง  ตั้งปอง05 ส.ค. 2550
2550070900004  นิเทศสหกิจศึกษา 5 โรงพยาบาล ในเขตภาคกลาง287  จิตรบรรจง  ตั้งปอง09 ก.ค. 2550
2550052500004  15 ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์: ก้าวย่างอย่...231  จิตรบรรจง  ตั้งปอง25 พ.ค. 2550
2550052500003  CURRICULUM OF PBL252  จิตรบรรจง  ตั้งปอง25 พ.ค. 2550
2550042900001  PBL263  จิตรบรรจง  ตั้งปอง29 เม.ย. 2550
2550031900001  3rd CINP Asia Pacific Regional Meeting229  จิตรบรรจง  ตั้งปอง19 มี.ค. 2550
2550022200002  การนิเทศโครงการสหกิจศึกษา หลักสูตรเทคนิค...287  จิตรบรรจง  ตั้งปอง22 ก.พ. 2550
2550022200001  The 2nd Free radicals and antioxidants w...234  จิตรบรรจง  ตั้งปอง22 ก.พ. 2550
2550012200004  โครงการสหกิจศึกษา หลักสูตรเทคนิคการแพทย์240  จิตรบรรจง  ตั้งปอง22 ม.ค. 2550
2550012200003  การนำเสนอข้อมูลความของหลักสูตรแพทยศาสตร์...375  จิตรบรรจง  ตั้งปอง22 ม.ค. 2550
2549121300005  The society of free radical biology and ...264  จิตรบรรจง  ตั้งปอง13 ธ.ค. 2549
2560111400002  การฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขช...44  จำนงค์  ธนะภพ14 พ.ย. 2560
2560080900002  จป.วิชาชีพ ในยุค Thailand 4.074  จำนงค์  ธนะภพ09 ส.ค. 2560
2560060100001  ประชุมการขับเคลื่อนงานด้านผุ้สูงอายุ (แผ...51  จำนงค์  ธนะภพ01 มิ.ย. 2560
2559080400001  R2R 9 แห่งการเรียนรู้ 9 สู่นโยบาย86  จำนงค์  ธนะภพ04 ส.ค. 2559
2559080300003  เข้าร่วมชี้แจงคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่...82  จำนงค์  ธนะภพ03 ส.ค. 2559
2558070700001  ประชุมสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเ...91  จำนงค์  ธนะภพ07 ก.ค. 2558
2558050800001  ประชุมการจัดทำ มคอ.1 สาขาสิ่งแวดล้อม224  จำนงค์  ธนะภพ08 พ.ค. 2558
2558021800001  ประชุมคณะอนุกรรมการเครือข่ายวิจัยสถาบันก...83  จำนงค์  ธนะภพ18 ก.พ. 2558
2557112500001  การพัฒนาการสึกษาสำหรับบุคลากรสาธารณสุขที...93  จำนงค์  ธนะภพ25 พ.ย. 2557
2557091300001  วิจัย..เปลี่ยนชีวิต106  จำนงค์  ธนะภพ13 ก.ย. 2557
2557052800001  Think Thank การจัดทำข้อสอบกลาง หลักสูตรส...100  จำนงค์  ธนะภพ28 พ.ค. 2557
2557031100001  ประชุมแนวทางการควบคุมคุณภาพบัณฑิตสาขาอาช...90  จำนงค์  ธนะภพ11 มี.ค. 2557
2557021300002  สัมมนาความร่วมมือในการพัฒนางานความปลอดภั...109  จำนงค์  ธนะภพ13 ก.พ. 2557
2557021000003  นิเทศสหกิจหลักสูตรอาชีวอนามัย 3/2556107  จำนงค์  ธนะภพ10 ก.พ. 2557
2556021500002  นิเทศสหกิจศึกษา หลักสูตรอาชีวอนามัยฯ 119  จำนงค์  ธนะภพ15 ก.พ. 2556
2555102900001  นิเทศสหกิจ หลักสูตรอาชีวอนามัย 2/55134  จำนงค์  ธนะภพ29 ต.ค. 2555
2555070600001  การสัมมนาวิชาการป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติ...131  จำนงค์  ธนะภพ06 ก.ค. 2555
2555030500002  นิเทศสหกิจศึกษาหลักสูตรอาชีวอนามัย กฟผ.155  จำนงค์  ธนะภพ05 มี.ค. 2555
2555030500001  นิเทศสหกิจหลักสูตรอาชีวอนามัยฯ รพ.ตรัง146  จำนงค์  ธนะภพ05 มี.ค. 2555
2555022100001  ชุมชนท้องถิ่น ฐานรากการพัฒนาประชาคมเศรษฐ...142  จำนงค์  ธนะภพ21 ก.พ. 2555
2554111400001  นิเทศสหกิจหลักสูตรอาชีวอนามัย 2/2554 (8 ...311  จำนงค์  ธนะภพ14 พ.ย. 2554
2550070300004  การป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและส...321  จำนงค์  ธนะภพ03 ก.ค. 2550
2550031200002  Annual Research Conference 2007227  จำนงค์  ธนะภพ12 มี.ค. 2550
2549120700003  38th APACPH Conference "Partnership for...261  จำนงค์  ธนะภพ07 ธ.ค. 2549
2559090500002  การประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย ก...74  วิทยา  อานามนารถ05 ก.ย. 2559
2558071300002  การประชุมสภาคณบดีผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแ...83  วิทยา  อานามนารถ13 ก.ค. 2558
2557120200001  มหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชา...87  วิทยา  อานามนารถ02 ธ.ค. 2557
2557091800002  การจัดการยาที่คุกคามสุขภาพคนไทย กรณีสเตี...104  วิทยา  อานามนารถ18 ก.ย. 2557
2557072100003  การจัดทำแผนกลยุทธศาสตร์การพัฒนาวิชาชีพเท...99  วิทยา  อานามนารถ21 ก.ค. 2557
2557062300001  การวิจัยกระบวนการเรียนรู้91  วิทยา  อานามนารถ23 มิ.ย. 2557
2557051000001  องค์ความรู้พื้นฐานและประยุกต์ของโรคปรสิต...89  วิทยา  อานามนารถ10 พ.ค. 2557
2557022400003  การประชุมสภาคณบดีผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย...101  วิทยา  อานามนารถ24 ก.พ. 2557
2556111400001  1st congress of MU-ASEAN Schools of MTA108  วิทยา  อานามนารถ14 พ.ย. 2556
2555092300002  โครงการพัฒนาคลังข้อสอบ125  วิทยา  อานามนารถ23 ก.ย. 2555
2555082700001  การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555121  วิทยา  อานามนารถ27 ส.ค. 2555
2555070900001  โครงการปรับปรุงมาตรฐานเทคนิคการแพทยืและเ...149  วิทยา  อานามนารถ09 ก.ค. 2555
2554082900001  การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554210  วิทยา  อานามนารถ29 ส.ค. 2554
2551091600002  การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2551214  วิทยา  อานามนารถ16 ก.ย. 2551
2550082100001  การสำรวจพยาธิสตรองจิลอยดิสและพยาธิอื่นๆใ...294  วิทยา  อานามนารถ21 ส.ค. 2550
2550070800001  การวิจัยเซลล์ต้นกำเนิดเพื่อการรักษาแห่งช...251  วิทยา  อานามนารถ08 ก.ค. 2550
2550062700002  การประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน...250  วิทยา  อานามนารถ27 มิ.ย. 2550
2550062200001  สัมภาษณ์นักศึกษาเอนทราน ของ ส.สหเวชฯ221  วิทยา  อานามนารถ22 มิ.ย. 2550
2549112400003  ขอสิ่งส่งตรวจเพื่อการเรียนการสอน283  วิทยา  อานามนารถ24 พ.ย. 2549
2561070800001  Thailand Tech Show201817  มณฑล  เลิศคณาวนิชกุล08 ก.ค. 2561
2561020600001  "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 256143  มณฑล  เลิศคณาวนิชกุล06 ก.พ. 2561
2561012700001  การประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 743  มณฑล  เลิศคณาวนิชกุล27 ม.ค. 2561
2560121700001  งานการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยร...42  มณฑล  เลิศคณาวนิชกุล17 ธ.ค. 2560
2560110100001  เปิดตัว!สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมไทยร่วมปร...41  มณฑล  เลิศคณาวนิชกุล01 พ.ย. 2560
2560100200001  INST201743  มณฑล  เลิศคณาวนิชกุล02 ต.ค. 2560
2560092400001  Thailand Tech Show 2017 INNO-FUSION: Pow...45  มณฑล  เลิศคณาวนิชกุล24 ก.ย. 2560
2560052200002  นำเชื้อที่คัดแยกได้จากงานวิจัยไปฝากเก็บร...44  มณฑล  เลิศคณาวนิชกุล22 พ.ค. 2560
2560050700001  การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษ...47  มณฑล  เลิศคณาวนิชกุล07 พ.ค. 2560
2560050100002  วิเคราะห์หาสายพันธุ์จุลินทรีย์ด้วยเทคนิค...61  มณฑล  เลิศคณาวนิชกุล01 พ.ค. 2560
2560040400002  กรรมการร่วมสอบปัญหาพิเศษ/งานวิจัย ABC51  มณฑล  เลิศคณาวนิชกุล04 เม.ย. 2560
2560032600001  ส่งตัวอย่างวิเคราะห์พันธุกรรม/เสนอโครงกา...49  มณฑล  เลิศคณาวนิชกุล26 มี.ค. 2560
2560031400001  ร่วมหาโจทย์วิจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม95  มณฑล  เลิศคณาวนิชกุล14 มี.ค. 2560
2559121800001  การประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดั...57  มณฑล  เลิศคณาวนิชกุล18 ธ.ค. 2559
2559120400001  The 42nd Congress on Science and Technol...83  มณฑล  เลิศคณาวนิชกุล04 ธ.ค. 2559
2559112300002  Thailand Tech Show ภูมิภาค ครั้งที่ 2/25...76  มณฑล  เลิศคณาวนิชกุล23 พ.ย. 2559
2559091800001  รายการ นวัตกรรม ใช่/ไม่ใช่?75  มณฑล  เลิศคณาวนิชกุล18 ก.ย. 2559
2559091100001  ร่วมงานมหกรรม Thailand TechShow2/5975  มณฑล  เลิศคณาวนิชกุล11 ก.ย. 2559
2559081800001  “Thailand Tech Show 2016”ร่วมขับเคลื่อนเ...94  มณฑล  เลิศคณาวนิชกุล18 ส.ค. 2559
2559081500001  งานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา83  มณฑล  เลิศคณาวนิชกุล15 ส.ค. 2559
2559061600002  จัดทำกัจกรรมต่างๆ ในโครงการประเมินหลักสู...80  มณฑล  เลิศคณาวนิชกุล16 มิ.ย. 2559
2559053000004  การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษ...99  มณฑล  เลิศคณาวนิชกุล30 พ.ค. 2559
2559042600008  ประชุมลงนามรับทุนสัญญา วช.5995  มณฑล  เลิศคณาวนิชกุล26 เม.ย. 2559
2559013100003  ร่วมประสานงานและหาหัวข้อการวิจัยเกี่ยวกั...89  มณฑล  เลิศคณาวนิชกุล31 ม.ค. 2559
2559013100002  การประชุมทางวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ค...93  มณฑล  เลิศคณาวนิชกุล31 ม.ค. 2559
2559013100001  The 6th International Conference on Natu...101  มณฑล  เลิศคณาวนิชกุล31 ม.ค. 2559
2558121900002   การประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระ...65  มณฑล  เลิศคณาวนิชกุล19 ธ.ค. 2558
2558061500001  TSU Conference 25 การประชุมวิชาการระดับช...95  มณฑล  เลิศคณาวนิชกุล15 มิ.ย. 2558
2558032900002  ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที...82  มณฑล  เลิศคณาวนิชกุล29 มี.ค. 2558
2558011400001  นำเชื้อจากงานวิจัยไปจัดเก็บรักษาที่ TIST88  มณฑล  เลิศคณาวนิชกุล14 ม.ค. 2558
2557121600001  นำเชื้อไปยืนยันเอกลักษณ์89  มณฑล  เลิศคณาวนิชกุล16 ธ.ค. 2557
2557120600001  ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง...92  มณฑล  เลิศคณาวนิชกุล06 ธ.ค. 2557
2557111700001  รับวัสดุวิทยาศาสตร์ เชื้อจุลินทรีย์79  มณฑล  เลิศคณาวนิชกุล17 พ.ย. 2557
2557052400001  การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษ...98  มณฑล  เลิศคณาวนิชกุล24 พ.ค. 2557
2557050800003  โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 5...105  มณฑล  เลิศคณาวนิชกุล08 พ.ค. 2557
2557010300001  Bioassay94  มณฑล  เลิศคณาวนิชกุล03 ม.ค. 2557
2556122000001  ติดต่อรับผลการวิเคราะห์ หาลำดับนิวคลิโอไ...105  มณฑล  เลิศคณาวนิชกุล20 ธ.ค. 2556
2556102500001  การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแ...104  มณฑล  เลิศคณาวนิชกุล25 ต.ค. 2556
2556052700003  การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษ...120  มณฑล  เลิศคณาวนิชกุล27 พ.ค. 2556
2556051900001  การพิสูจน์เอกลักษณ์เพื่อแยกวินิจฉัยเชื้อ...145  มณฑล  เลิศคณาวนิชกุล19 พ.ค. 2556
2556012200003  -112  มณฑล  เลิศคณาวนิชกุล22 ม.ค. 2556
2556012200002  -125  มณฑล  เลิศคณาวนิชกุล22 ม.ค. 2556
2555102100001  ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง...139  มณฑล  เลิศคณาวนิชกุล21 ต.ค. 2555
2555052800001  การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทัก...139  มณฑล  เลิศคณาวนิชกุล28 พ.ค. 2555
2555042400002  -127  มณฑล  เลิศคณาวนิชกุล24 เม.ย. 2555
2554071100002  นิเทศงานการฝึกงานนักศึกษาเทคนิคการแพทย์240  อุทัย  ไตรอภิรักษ์11 ก.ค. 2554
2554071100001  นิเทศงานการฝึกงานนักศึกษาเทคนิคการแพทย219  อุทัย  ไตรอภิรักษ์11 ก.ค. 2554
2554070100001  เทคนิคการแพทย์179  อุทัย  ไตรอภิรักษ์01 ก.ค. 2554
2552051300001  การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 33 "เทค...253  อุทัย  ไตรอภิรักษ์13 พ.ค. 2552
2552031200002  นิเทศสหกิจศึกษานักศึกษาเทคนิคการแพทย์235  อุทัย  ไตรอภิรักษ์12 มี.ค. 2552
2552031200001  นิเทศสหกิจนักศึกษาเทคนิคการแพทย์211  อุทัย  ไตรอภิรักษ์12 มี.ค. 2552
2551110500002  การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...171  อุทัย  ไตรอภิรักษ์05 พ.ย. 2551
2551072800003  นิเทศสหกิจศึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาว...179  อุทัย  ไตรอภิรักษ์28 ก.ค. 2551
2551072800002  นิเทศสหกิจศึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาว...217  อุทัย  ไตรอภิรักษ์28 ก.ค. 2551
2551072800001  นิเทศสหกิจศึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาว...199  อุทัย  ไตรอภิรักษ์28 ก.ค. 2551
2551051500002  การประชุมประจำปีสมาคมเทคนิคการแพทย์ไทย ค...215  อุทัย  ไตรอภิรักษ์15 พ.ค. 2551
2551031700008  การบันทึกคะแนนของสถาบันหลักในโครงการ CMT226  อุทัย  ไตรอภิรักษ์17 มี.ค. 2551
2551011600001  การสัมมนาจัดทำคลังข้อสอบฯประจำปี 2551244  อุทัย  ไตรอภิรักษ์16 ม.ค. 2551
2550122100001  "Writing scientific articles for publica...227  อุทัย  ไตรอภิรักษ์21 ธ.ค. 2550
2550112000001  การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค...210  อุทัย  ไตรอภิรักษ์20 พ.ย. 2550
2550071800002  นิเทศสหกิจศึกษา213  อุทัย  ไตรอภิรักษ์18 ก.ค. 2550
2550070900003  นิเทศสหกิจศึกษา232  อุทัย  ไตรอภิรักษ์09 ก.ค. 2550
2550070900002  นิเทศสหกิจศึกษา210  อุทัย  ไตรอภิรักษ์09 ก.ค. 2550
2550070900001  นิเทศสหกิจศึกษา205  อุทัย  ไตรอภิรักษ์09 ก.ค. 2550
2550043000002  การประขุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 31 ของสม...338  อุทัย  ไตรอภิรักษ์30 เม.ย. 2550
2550012400001  การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ใน...304  อุทัย  ไตรอภิรักษ์24 ม.ค. 2550
2549120600001  Molecular Medicine : From Research to Cl...251  อุทัย  ไตรอภิรักษ์06 ธ.ค. 2549
2549111000004  นิเทศสหกิจศึกษา347  อุทัย  ไตรอภิรักษ์10 พ.ย. 2549
2561072500002  The 9th International e-Learning Confere...29  จิราพร  เจริญพูล25 ก.ค. 2561
2561072500001  โครงการศึกษาดูงานศูน์วิจัยทางคลินิก การบ...26  จิราพร  เจริญพูล25 ก.ค. 2561
2561042600001  การประชุมวิชาการ ICBMS201820  จิราพร  เจริญพูล26 เม.ย. 2561
2561042400003  นิเทศการฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์21  จิราพร  เจริญพูล24 เม.ย. 2561
2561042400002  นิเทศการฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์ 20  จิราพร  เจริญพูล24 เม.ย. 2561
2561010800002  แนะแนวการศึกษาต่อ40  จิราพร  เจริญพูล08 ม.ค. 2561
2560091500002  แนะแนวการศึกษา41  จิราพร  เจริญพูล15 ก.ย. 2560
2560091500001  แนะแนวการศึกษา47  จิราพร  เจริญพูล15 ก.ย. 2560
2560052300001  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประจำปี 2560 เร...54  จิราพร  เจริญพูล23 พ.ค. 2560
2560042200002  การนิเทศการฝึกงานของนักศึกษาหลักสูตรเทคน...56  จิราพร  เจริญพูล22 เม.ย. 2560
2559111700003  ขอเชิญ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ M...61  จิราพร  เจริญพูล17 พ.ย. 2559
2559060600004  งานประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์...92  จิราพร  เจริญพูล06 มิ.ย. 2559
2559060600003  นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคนิคการแพท...84  จิราพร  เจริญพูล06 มิ.ย. 2559
2559041800001   From Fundamental virology to emerging d...97  จิราพร  เจริญพูล18 เม.ย. 2559
2559020200001  การอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานท...93  จิราพร  เจริญพูล02 ก.พ. 2559
2558121400001  การปะชุมวิชาการครั้งที่ 25 สมาคมไวรัสวิท...59  จิราพร  เจริญพูล14 ธ.ค. 2558
2558092300002  การใช้เครื่อง FACSVerse83  จิราพร  เจริญพูล23 ก.ย. 2558
2558092300001  Thailand Lab 2015 1. Common problem in...85  จิราพร  เจริญพูล23 ก.ย. 2558
2557072700002  International Medical Sciences Conferenc...96  จิราพร  เจริญพูล27 ก.ค. 2557
2557063000003  การนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเ...96  จิราพร  เจริญพูล30 มิ.ย. 2557
2557021100002  Panel Discussion: Perspective on current...105  จิราพร  เจริญพูล11 ก.พ. 2557
2556112900003  การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับบัณ...88  จิราพร  เจริญพูล29 พ.ย. 2556
2556112900002  การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 23 สม...97  จิราพร  เจริญพูล29 พ.ย. 2556
2556081300001  การพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยบนเส้นทางมหาวิทย...118  จิราพร  เจริญพูล13 ส.ค. 2556
2556062900002  นิเทศนักศึกษาฝึกงาน104  จิราพร  เจริญพูล29 มิ.ย. 2556
2555122100002  เทคนิคการแพทย์ศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 5 ความ...113  จิราพร  เจริญพูล21 ธ.ค. 2555
2555072000002  นิเทศนักศึกษาฝีกงานหลักสูตรเทคนิคการแพทย157  จิราพร  เจริญพูล20 ก.ค. 2555
2555072000001  การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับบัณ...146  จิราพร  เจริญพูล20 ก.ค. 2555
2555061400004  zoonosis endocarditis training workshop145  จิราพร  เจริญพูล14 มิ.ย. 2555
2555061400003  การจัดทำมาตรฐานการเรียนรู้ทางเทคนิคการแพ...147  จิราพร  เจริญพูล14 มิ.ย. 2555
2555061400002  Clinical Correalation144  จิราพร  เจริญพูล14 มิ.ย. 2555
2555061400001  สอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญา...111  จิราพร  เจริญพูล14 มิ.ย. 2555
2551111900001  International Symposium on Recent Progre...261  จิราพร  เจริญพูล19 พ.ย. 2551
2551072000001  นิเทศสหกิจศึกษา215  จิราพร  เจริญพูล20 ก.ค. 2551
2562010300004  วิศวกรรมแห่งชาติ 25611  ปนัดดา  พิบูลย์03 ม.ค. 2562
2559042000001  การประชุมหารือการทำ มคอ.1 สาขาสาธารณสุขศ...90  ปนัดดา  พิบูลย์20 เม.ย. 2559
2559040400002  การศึกษาดูงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม62  ปนัดดา  พิบูลย์04 เม.ย. 2559
2555101700001  นิเทศสหกิจศึกษา หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อ142  ปนัดดา  พิบูลย์17 ต.ค. 2555
2560032400001  มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 (...50  จรวย  สุวรรณบำรุง24 มี.ค. 2560
2560020500002  RIA: Research Impact Assessment รุ่นที่...67  จรวย  สุวรรณบำรุง05 ก.พ. 2560
2560020500001  ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์โครงร่างวิจัย64  จรวย  สุวรรณบำรุง05 ก.พ. 2560
2559102800002  การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาต...77  จรวย  สุวรรณบำรุง28 ต.ค. 2559
2559100300001  พิธีมอบเกียรติบัตร วิทยากรหลักสูตรการพัฒ...66  จรวย  สุวรรณบำรุง03 ต.ค. 2559
2559092000006  The 48th Asia-Pacific Academic Consortiu...73  จรวย  สุวรรณบำรุง20 ก.ย. 2559
2559082500003  งานประชุมวิชาการ การเรียนรู้เชิงรุก : Ac...75  จรวย  สุวรรณบำรุง25 ส.ค. 2559
2559082500002  ชื่อการประชุม Public Health Approaches ...73  จรวย  สุวรรณบำรุง25 ส.ค. 2559
2559081800002  รับเกียรติบัตร วิทยากรหลักสูตรการพัฒนาน...80  จรวย  สุวรรณบำรุง18 ส.ค. 2559
2559070500001  The International conference on "Optimiz...86  จรวย  สุวรรณบำรุง05 ก.ค. 2559
2559030700001  พยาบาลผุ้เชี่ยวชาญกับการขับเคลื่อนระบบกา...85  จรวย  สุวรรณบำรุง07 มี.ค. 2559
2558030300004  การประชุมเชิงปฏิบัติการการออกข้อสอบวัดคว...81  จรวย  สุวรรณบำรุง03 มี.ค. 2558
2558030300003  วิชาการรับใช้สังคม เรื่อง โมเดลการสร้าง...78  จรวย  สุวรรณบำรุง03 มี.ค. 2558
2558030300002  การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อ...91  จรวย  สุวรรณบำรุง03 มี.ค. 2558
2557101600005  การตรวจสอบและป้องกันลอกเลียนผลงานวิจัยระ...112  จรวย  สุวรรณบำรุง16 ต.ค. 2557
2557090200006  การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉิน130  จรวย  สุวรรณบำรุง02 ก.ย. 2557
2557090200005  Surveryor Training Site Visit at faculty...149  จรวย  สุวรรณบำรุง02 ก.ย. 2557
2557090200003  ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนานาชาติ เร...461  จรวย  สุวรรณบำรุง02 ก.ย. 2557
2557090200002  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนานาชาต...121  จรวย  สุวรรณบำรุง02 ก.ย. 2557
2552041500001  Pediatric pulmonology 2009: Current know...249  จรวย  สุวรรณบำรุง15 เม.ย. 2552
2559070700004  การอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตการใช้สัตว์เพื่อง...82  สุภาภรณ์  ยิ้มเที่ยง07 ก.ค. 2559
2559031600003  การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศรุ่นที่ 59  สุภาภรณ์  ยิ้มเที่ยง16 มี.ค. 2559
2559021900005  นิเทศสหิจศึกษา67  สุภาภรณ์  ยิ้มเที่ยง19 ก.พ. 2559
2557080500001  Industrial hygiene and exposure assessme...86  สุภาภรณ์  ยิ้มเที่ยง05 ส.ค. 2557
2554080100001  สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติครั้...167  สุภาภรณ์  ยิ้มเที่ยง01 ส.ค. 2554
2549111300001  การนิเทศสหกิจ252  สุภาภรณ์  ยิ้มเที่ยง13 พ.ย. 2549
2555061200003  นิเทศงานนักศึกษาหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อ137  สุภาวดี  ผลประเสริฐ12 มิ.ย. 2555
2559032800002  การประชุมรับฟังความคิดเห็น(ร่าง)ตัวอย่าง...85  จันจิรา  มหาบุญ28 มี.ค. 2559
2559012700001  นิเทศสหกิจ87  จันจิรา  มหาบุญ27 ม.ค. 2559
2556110400003  นิเทศสหกิจศึกษา101  จันจิรา  มหาบุญ04 พ.ย. 2556
2556091900001  ประชุมพิจารณาร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหก...115  จันจิรา  มหาบุญ19 ก.ย. 2556
2556021500001  นิเทศสหกิจศึกษา120  จันจิรา  มหาบุญ15 ก.พ. 2556
2550022100002  การประชุมสมาพันธ์นิสิต นักศึกษาสาธารณสุข...365  จันจิรา  มหาบุญ21 ก.พ. 2550
2561112900002  Thailand LA Forum 2018 มหกรรมคุณภาพมาตรฐ...5  วิยดา  กวานเหียน29 พ.ย. 2561
2561112900001  โครงการปรับปรุงเกณฑ์สมรรถนะวิชาชีพเทคนิค...5  วิยดา  กวานเหียน29 พ.ย. 2561
2561052200001  ประชุมวิชาการทักษิณวิจัย ครั้งที่ 2823  วิยดา  กวานเหียน22 พ.ค. 2561
2560121300002  นิเทศนักศึกษาฝึกงานรายวิชา MTH-493 การฝึ...41  วิยดา  กวานเหียน13 ธ.ค. 2560
2560112300001  การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิ...42  วิยดา  กวานเหียน23 พ.ย. 2560
2560091300002  นิเทศการฝึกงานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ภาคก...50  วิยดา  กวานเหียน13 ก.ย. 2560
2560020600002  การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศา...112  วิยดา  กวานเหียน06 ก.พ. 2560
2559122000003  การประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยประจ...49  วิยดา  กวานเหียน20 ธ.ค. 2559
2559032500002  17th HA forum89  วิยดา  กวานเหียน25 มี.ค. 2559
2559032500001  อบรมผู้ใช้สัตว์เพื่องานวิทยาศาสตร์79  วิยดา  กวานเหียน25 มี.ค. 2559
2559010500003  การประชุมระดับชาติแพทย์แผนไทยครั้งที่ 161  วิยดา  กวานเหียน05 ม.ค. 2559
2558062500002  17th Food Innovation Asia Conference 201...118  วิยดา  กวานเหียน25 มิ.ย. 2558
2558061000003  การประชุมวิชาการทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งท...80  วิยดา  กวานเหียน10 มิ.ย. 2558
2557042800001  การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 38 สมาคม...149  วิยดา  กวานเหียน28 เม.ย. 2557
2557022400004  นิเทศนักศึกษา ในรายวิชาฝึกงานทางเทคนิคกา...110  วิยดา  กวานเหียน24 ก.พ. 2557
2556071900001  เขียนข้อเสนอโครงการสาขาวิทยาศาสตร์และเทค...127  วิยดา  กวานเหียน19 ก.ค. 2556
2556061800001  นิเทศ ในรายวิชาฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์ 133  วิยดา  กวานเหียน18 มิ.ย. 2556
2556052200001  การเพิ่มศักยภาพในการผลิตผลงานทางวิชาการ114  วิยดา  กวานเหียน22 พ.ค. 2556
2556021800001  นิเทศฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์178  วิยดา  กวานเหียน18 ก.พ. 2556
2556021100001  นิเทศฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์ รพ.ราชบุรี181  วิยดา  กวานเหียน11 ก.พ. 2556
2555103100002  ประชุมสัมนาโครงการพัฒนาคลังข้อสอบเพื่อขอ...157  วิยดา  กวานเหียน31 ต.ค. 2555
2555092500001  โครงการพัฒนาคลังข้อสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผู...171  วิยดา  กวานเหียน25 ก.ย. 2555
2555071900001  นิเทศนักศึกษาฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์173  วิยดา  กวานเหียน19 ก.ค. 2555
2555071200001  นิเทศนักศึกษาฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์198  วิยดา  กวานเหียน12 ก.ค. 2555
2555061900001  - อมรมทางวิชาการ เรื่อง Clinical correla...185  วิยดา  กวานเหียน19 มิ.ย. 2555
2555061200004  Zoonotic Endocarditis Workshop146  วิยดา  กวานเหียน12 มิ.ย. 2555
2555050800001  เทคนิคการแพทย์ไทย ก้าวสู่อาเซี่ยน163  วิยดา  กวานเหียน08 พ.ค. 2555
2550050600001  การประชุมวิชาการทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งท...237  วิยดา  กวานเหียน06 พ.ค. 2550
2555112100001  การพัฒนาบทบาท อสม.และเครือข่ายชุมชนท้องถ...177  เพียงจันทร์  เศวตศรีสกุล21 พ.ย. 2555
2554091500001  การประชุมวิจารณ์ข้อเสนอการปฏิรูประบบวิจั...200  เพียงจันทร์  เศวตศรีสกุล15 ก.ย. 2554
2554071500002  การประชุมวิจารณ์ข้อเสนอการปฏิรูประบบวิจั...233  เพียงจันทร์  เศวตศรีสกุล15 ก.ค. 2554
2554070500001  การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยที่วช. ให้ทุ...195  เพียงจันทร์  เศวตศรีสกุล05 ก.ค. 2554
2552052500001  มหกรรมระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่228  เพียงจันทร์  เศวตศรีสกุล25 พ.ค. 2552
2552042900003  กรณีศึกษา: การใช้เกมในการเรียนการสอนวิชา...244  เพียงจันทร์  เศวตศรีสกุล29 เม.ย. 2552
2552031500002  ร่างแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชา...298  เพียงจันทร์  เศวตศรีสกุล15 มี.ค. 2552
2552031500001  การประชุมวิชาการปี 2552 "การพัฒนาชนบทที่...283  เพียงจันทร์  เศวตศรีสกุล15 มี.ค. 2552
2552031300001  การประชุมสัมนานาระบาดวิทยาแห่งชาติครั้งท...304  เพียงจันทร์  เศวตศรีสกุล13 มี.ค. 2552
2551102200003  สหกิจศึกษา สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย214  เพียงจันทร์  เศวตศรีสกุล22 ต.ค. 2551
2551102200002  สหกิจศึกษา สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย229  เพียงจันทร์  เศวตศรีสกุล22 ต.ค. 2551
2551102200001  สหกิจศึกษา สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย247  เพียงจันทร์  เศวตศรีสกุล22 ต.ค. 2551
2551091600001  สุขภาพยั่งยืนบนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพ...368  เพียงจันทร์  เศวตศรีสกุล16 ก.ย. 2551
2551073100001  ภาวะโลกร้อนในบริบทสังคมไทย249  เพียงจันทร์  เศวตศรีสกุล31 ก.ค. 2551
2551052000004  โครงการพัฒนางานวิจัยด้านการป้องกันควบคุม...438  เพียงจันทร์  เศวตศรีสกุล20 พ.ค. 2551
2551052000003  เทคนิคการเขียนโครงร่างวิจัยวิทยาศาสตร์สุ...349  เพียงจันทร์  เศวตศรีสกุล20 พ.ค. 2551
2551052000002  การส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิ...296  เพียงจันทร์  เศวตศรีสกุล20 พ.ค. 2551
2551052000001  การส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิ...226  เพียงจันทร์  เศวตศรีสกุล20 พ.ค. 2551
2551033000001  โครงการพัฒนางานวิจัยด้านการป้องกันควบคุม...405  เพียงจันทร์  เศวตศรีสกุล30 มี.ค. 2551
2551022500003  การสร้างเสริมสุขภาพในโรงเรียนแพทย์252  เพียงจันทร์  เศวตศรีสกุล25 ก.พ. 2551
2551021100002  การเรียนการสอนแบบโครงงาน273  เพียงจันทร์  เศวตศรีสกุล11 ก.พ. 2551
2551021100001  การวิจัยสู่อนาคต: การวิจัยสู่ชุมชน210  เพียงจันทร์  เศวตศรีสกุล11 ก.พ. 2551
2551021000003  นิเทศสหกิจ/อาชีวอนามัยฯ219  เพียงจันทร์  เศวตศรีสกุล10 ก.พ. 2551
2551021000002  นิเทศสหกิจ/อาชีวอนามัยฯ230  เพียงจันทร์  เศวตศรีสกุล10 ก.พ. 2551
2551021000001  นิเทศสหกิจ /อาชีวอนามัยและความปลอภัย234  เพียงจันทร์  เศวตศรีสกุล10 ก.พ. 2551
2551012800002  นิเทศนักศึกษา สหกิจ ในหลักสูตรอาชีวอนามั...261  เพียงจันทร์  เศวตศรีสกุล28 ม.ค. 2551
2551012800001  นิเทศนักศึกษา สหกิจ ในหลักสูตรอาชีวอนามั...244  เพียงจันทร์  เศวตศรีสกุล28 ม.ค. 2551
2550110200001  นิเทศงานนักศึกษา รายวิชาสหกิจศึกษา หลักส...211  เพียงจันทร์  เศวตศรีสกุล02 พ.ย. 2550
2550110100001  การดูแลผู้สูงอายุและการเตรียมตัวเป็นผู้ส...335  เพียงจันทร์  เศวตศรีสกุล01 พ.ย. 2550
2550092500003  การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2550 (Thaila...291  เพียงจันทร์  เศวตศรีสกุล25 ก.ย. 2550
2550092500002  ศึกษาศฺลปวัฒนธรรม พิพิทธภัณฑ์เมืองนครศรี...250  เพียงจันทร์  เศวตศรีสกุล25 ก.ย. 2550
2550092400003  โครงการพัฒนานักวิจัยชุมชน586  เพียงจันทร์  เศวตศรีสกุล24 ก.ย. 2550
2550092400002  โครงการพัฒนานักวิจัยชุมชน282  เพียงจันทร์  เศวตศรีสกุล24 ก.ย. 2550
2550072300001  การดูแลผู้สูงอายุและการเตรียมตัวเป็นผู้ส...339  เพียงจันทร์  เศวตศรีสกุล23 ก.ค. 2550
2550071900002  โครงการ ?พัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งด้านอนา...423  เพียงจันทร์  เศวตศรีสกุล19 ก.ค. 2550
2550071900001  โครงการ ?พัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งด้านอนา...398  เพียงจันทร์  เศวตศรีสกุล19 ก.ค. 2550
2550062700003  โครงการ ?ศึกษารูปแบบการเรียนรู้สุขภาพภาค...278  เพียงจันทร์  เศวตศรีสกุล27 มิ.ย. 2550
2550061600001  โครงการ ?พัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งด้านอนา...270  เพียงจันทร์  เศวตศรีสกุล16 มิ.ย. 2550
2550061100002  โครงการ ?พัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งด้านอนา...281  เพียงจันทร์  เศวตศรีสกุล11 มิ.ย. 2550
2550060800002  โครงการ ?พัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งด้านอนา...269  เพียงจันทร์  เศวตศรีสกุล08 มิ.ย. 2550
2550060500002  โครงการ ?พัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งด้านอนา...236  เพียงจันทร์  เศวตศรีสกุล05 มิ.ย. 2550
2550060500001  ?ศึกษารูปแบบการเรียนรู้สุขภาพภาคประชาชนด...254  เพียงจันทร์  เศวตศรีสกุล05 มิ.ย. 2550
2550052500002  วิจัย "The promise of empowerment"475  เพียงจันทร์  เศวตศรีสกุล25 พ.ค. 2550
2550050900003  วิทยานิพนธ์ ?ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อก...279  เพียงจันทร์  เศวตศรีสกุล09 พ.ค. 2550
2550050800003  วิจัย "Student Self Assessment and Facil...219  เพียงจันทร์  เศวตศรีสกุล08 พ.ค. 2550
2550050800002  วิจัย"Fore-knowledge in Basic Science, C...217  เพียงจันทร์  เศวตศรีสกุล08 พ.ค. 2550
2549111600003  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับเศรษฐกิจพอเพีย424  เพียงจันทร์  เศวตศรีสกุล16 พ.ย. 2549
2561122500001  การนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุ...1  วรางคณา  จุ้งลก25 ธ.ค. 2561
2561071700002  การเข้าอบรมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประม...17  วรางคณา  จุ้งลก17 ก.ค. 2561
2561033000003  การประชุมวิชาการ ICBMS201824  วรางคณา  จุ้งลก30 มี.ค. 2561
2560042200001  การนิเทศงานที่โรงพยาบาลในจังหวัดชลบุรี แ...45  วรางคณา  จุ้งลก22 เม.ย. 2560
2560041000002  การประชุมวิชาการระดับชาติวลัยลักษณ์วิจัย...37  วรางคณา  จุ้งลก10 เม.ย. 2560
2560041000001  การประชุมวิชาการและวิจัยระดับชาติและนานา...40  วรางคณา  จุ้งลก10 เม.ย. 2560
2560020600001  The Second International Conference on H...87  วรางคณา  จุ้งลก06 ก.พ. 2560
2559101100001  การสอบวิทยานิพนธ์และการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ...72  วรางคณา  จุ้งลก11 ต.ค. 2559
2559061000002  The 4 th Current Drug Development Intern...75  วรางคณา  จุ้งลก10 มิ.ย. 2559
2559040400003  การอบรมเพื่อขออนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางว...57  วรางคณา  จุ้งลก04 เม.ย. 2559
2559031600001  การเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา61  วรางคณา  จุ้งลก16 มี.ค. 2559
2559021200001  การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุ...81  วรางคณา  จุ้งลก12 ก.พ. 2559
2558083100002  การแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างความร่วมมือด...86  วรางคณา  จุ้งลก31 ส.ค. 2558
2558060300004  การประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือเทคนิคการแพท...75  วรางคณา  จุ้งลก03 มิ.ย. 2558
2558012200002  การจัดการงานวิจัยทางคลินิก ครั้งที่ 280  วรางคณา  จุ้งลก22 ม.ค. 2558
2557121100001  การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการ (คณะท...90  วรางคณา  จุ้งลก11 ธ.ค. 2557
2557102200001  การประชุมวิชาการเรื่อง Recent advances i...103  วรางคณา  จุ้งลก22 ต.ค. 2557
2557081900005  เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ. Health campus, Un...86  วรางคณา  จุ้งลก19 ส.ค. 2557
2557062500002  การไปนิเทสงานนักศึกษาเทคนิคการแพทย์80  วรางคณา  จุ้งลก25 มิ.ย. 2557
2557050800001  การเป็นประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการสอ...97  วรางคณา  จุ้งลก08 พ.ค. 2557
2557041800001  การจัดทำคู่มืองานธนาคารโลหิต88  วรางคณา  จุ้งลก18 เม.ย. 2557
2557030400003  IJAS Conference91  วรางคณา  จุ้งลก04 มี.ค. 2557
2557013100001  การไปนำเสนอผลงานวิจัยโครงการส่งเสริมการว...90  วรางคณา  จุ้งลก31 ม.ค. 2557
2556062000002  การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการ114  วรางคณา  จุ้งลก20 มิ.ย. 2556
2556062000001  การไปนิเทศงานทางเทคนิคการแพทย์ 107  วรางคณา  จุ้งลก20 มิ.ย. 2556
2555122600001  การประชุมวิชาการ The International Molec...121  วรางคณา  จุ้งลก26 ธ.ค. 2555
2555120600001  การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 7th Pr...114  วรางคณา  จุ้งลก06 ธ.ค. 2555
2555111200001  การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานในงานประชุ...119  วรางคณา  จุ้งลก12 พ.ย. 2555
2555080700001  การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการ ครั้ง...116  วรางคณา  จุ้งลก07 ส.ค. 2555
2555070400001  การเดินทางไปนิเทศงานนักศึกษาเทคนิคการแพท...127  วรางคณา  จุ้งลก04 ก.ค. 2555
2555061300002  การประชุมวิชาการเรื่อง Clinical correlat...125  วรางคณา  จุ้งลก13 มิ.ย. 2555
2555051200001  การประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการครั้งที่ 3_...125  วรางคณา  จุ้งลก12 พ.ค. 2555
2555032000002  การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการ ครั้ง...129  วรางคณา  จุ้งลก20 มี.ค. 2555
2555013100002  การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการครั้งท...123  วรางคณา  จุ้งลก31 ม.ค. 2555
2555013100001  การเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพสำ...142  วรางคณา  จุ้งลก31 ม.ค. 2555
2554102800003  กรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาป...168  วรางคณา  จุ้งลก28 ต.ค. 2554
2554102800002  นักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส งานประ...145  วรางคณา  จุ้งลก28 ต.ค. 2554
2554102800001  วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในการเข้าสู่ประชาคม...163  วรางคณา  จุ้งลก28 ต.ค. 2554
2554071500001  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ: การเขียนและการประเมิ...168  วรางคณา  จุ้งลก15 ก.ค. 2554
2554062900001  การเดินทางไปนิเทศงานสหกิจศึกษา171  วรางคณา  จุ้งลก29 มิ.ย. 2554
2552043000001  การประชุมนานาชาติ ILAS2009252  วรางคณา  จุ้งลก30 เม.ย. 2552
2552032400004  นิเทศงานสหกิจศึกษา185  วรางคณา  จุ้งลก24 มี.ค. 2552
2552032400003  นิเทศงานสหกิจศึกษา276  วรางคณา  จุ้งลก24 มี.ค. 2552
2552032400002  นิเทศงานสหกิจศึกษา307  วรางคณา  จุ้งลก24 มี.ค. 2552
2552032400001  นิเทศงานสหกิจศึกษา325  วรางคณา  จุ้งลก24 มี.ค. 2552
2552011600001  การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการ176  วรางคณา  จุ้งลก16 ม.ค. 2552
2551111900002  Recent progress in cancer therapeutics178  วรางคณา  จุ้งลก19 พ.ย. 2551
2551070800003  การประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ187  วรางคณา  จุ้งลก08 ก.ค. 2551
2551070700001  นิเทศสหกิจศึกษา201  วรางคณา  จุ้งลก07 ก.ค. 2551
2551041000001  การประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิ...201  วรางคณา  จุ้งลก10 เม.ย. 2551
2551020600001  การประชุมอนุกรรมการพัฒนาวิชาการ209  วรางคณา  จุ้งลก06 ก.พ. 2551
2550072500002  ขอเชิญเป็นวิทยากร งานประชุมสัมนาวิชาการ...312  วรางคณา  จุ้งลก25 ก.ค. 2550
2550062000002  การเดินทางไปนิเทศงานนักศึกษาเทคนิคการแพท...235  วรางคณา  จุ้งลก20 มิ.ย. 2550
2550033100001  การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการ209  วรางคณา  จุ้งลก31 มี.ค. 2550
2550021400002  The 2 nd Free Radicals and Antioxidants ...218  วรางคณา  จุ้งลก14 ก.พ. 2550
2549110900002  การนิเทศงานนักศึกษาของสหกิจศึกษา366  วรางคณา  จุ้งลก09 พ.ย. 2549
2549110900001  การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการ279  วรางคณา  จุ้งลก09 พ.ย. 2549
2561111500001  โครงการจัดทำมาตรฐานหลักสูตรการเรียนการสอ...5  อโนมา  สันติวรกุล15 พ.ย. 2561
2561061300001  สัตว์บำบัด21  อโนมา  สันติวรกุล13 มิ.ย. 2561
2561010300001  ประชาวิจารณ์เกณฑ์การรับรองปริญญาในวิชาชี...31  อโนมา  สันติวรกุล03 ม.ค. 2561
2560121300003  ประชุมอนุกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานข...33  อโนมา  สันติวรกุล13 ธ.ค. 2560
2560112800001  Food, Nutrition and health promotion tow...38  อโนมา  สันติวรกุล28 พ.ย. 2560
2560111400003  กายภาพบำบัดศึกษา: ทิศทางการเรียนการสอนแล...34  อโนมา  สันติวรกุล14 พ.ย. 2560
2560070500001  WCPT-AWP & PTAT CONGRESS 2017 "Moving t...43  อโนมา  สันติวรกุล05 ก.ค. 2560
2560053100001  Outcome Based Education and AUN-QA38  อโนมา  สันติวรกุล31 พ.ค. 2560
2560011300001  กรรมการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา...64  อโนมา  สันติวรกุล13 ม.ค. 2560
2559122700006  การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ ...62  อโนมา  สันติวรกุล27 ธ.ค. 2559
2559092200001  ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการศึกษากายภาพบ...53  อโนมา  สันติวรกุล22 ก.ย. 2559
2559091900001  สัมมนาสาขาวิชากายภาพบำบัด55  อโนมา  สันติวรกุล19 ก.ย. 2559
2559091500001  สัมภาษณ์ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างการจ...66  อโนมา  สันติวรกุล15 ก.ย. 2559
2559080200002  จิตตปัญญาศึกษา74  อโนมา  สันติวรกุล02 ส.ค. 2559
2559061700001  ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการศึกษากายภาพบ...104  อโนมา  สันติวรกุล17 มิ.ย. 2559
2559052700002  จากการดูงานกายภาพบำบัดผู้ป่วยโรคระบบหัวใ...85  อโนมา  สันติวรกุล27 พ.ค. 2559
2559010400001  ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการศึกษากายภาพบ...70  อโนมา  สันติวรกุล04 ม.ค. 2559
2558091000001  Role of PT in COPD: what we should know ...73  อโนมา  สันติวรกุล10 ก.ย. 2558
2558033100001  ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการศึกษากายภาพบ...93  อโนมา  สันติวรกุล31 มี.ค. 2558
2558010600001  ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการศึกษากายภาพบ...88  อโนมา  สันติวรกุล06 ม.ค. 2558
2557080600002  ประชุมอนุกรรมการเตรียมการรับรองปริญญาในส...82  อโนมา  สันติวรกุล06 ส.ค. 2557
2557080600001  ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการศึกษากายภาพบ...89  อโนมา  สันติวรกุล06 ส.ค. 2557
2557050600002  การพัฒนาคุณภาพงานบริการกายภาพบำบัด หัวข้...135  อโนมา  สันติวรกุล06 พ.ค. 2557
2557050200003  ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการศึกษากายภาพบ...109  อโนมา  สันติวรกุล02 พ.ค. 2557
2557050200002  ดูงานการดำเนินงานการบริหารคณะกายภาพบำบัด...85  อโนมา  สันติวรกุล02 พ.ค. 2557
2557050200001  สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก83  อโนมา  สันติวรกุล02 พ.ค. 2557
2551022500007  นิเทศงานรายวิชา 3104-392 การฝึกปฏิบัติงา...203  อโนมา  สันติวรกุล25 ก.พ. 2551
2551022500006  ประชุมคณะกรรมการภาคีวิชาชีพกายภาพบำบัด ค...334  อโนมา  สันติวรกุล25 ก.พ. 2551
2550120300004  Physical Therapy in CABG: Phase I-III253  อโนมา  สันติวรกุล03 ธ.ค. 2550
2550120300002  ประชุมสัมมนาคลังข้อสอบขึ้นทะเบียนวิชาชีพ...299  อโนมา  สันติวรกุล03 ธ.ค. 2550
2550120300001  ประชุมอนุกรรมการฝ่ายวิชาการโครงการสัปดาห...196  อโนมา  สันติวรกุล03 ธ.ค. 2550
2550091400002  การประชุมอนุกรรมการฝ่ายดำเนินการโครงการส...184  อโนมา  สันติวรกุล14 ก.ย. 2550
2550091400001  ประชุมอนุกรรมการฝ่ายวิชาการโครงการสัปดาห...256  อโนมา  สันติวรกุล14 ก.ย. 2550
2550080700002  การประชุมคณะอนุกรรมการจัดสอบขึ้นทะเบียนว...195  อโนมา  สันติวรกุล07 ส.ค. 2550
2550080700001  การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการโครงการ...283  อโนมา  สันติวรกุล07 ส.ค. 2550
2550062900002  ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดงานโครงกา...289  อโนมา  สันติวรกุล29 มิ.ย. 2550
2550060800001  รูปแบบการบำบัดรักษาด้วยน้ำ288  อโนมา  สันติวรกุล08 มิ.ย. 2550
2550022700001  การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดสอบและขึ้นท...215  อโนมา  สันติวรกุล27 ก.พ. 2550
2550021200002  คลื่นไฟฟ้าหัวใจสำหรับนักกายภาพบำบัด394  อโนมา  สันติวรกุล12 ก.พ. 2550
2550021200001  การประชุมคณะกรรมการบริหารสภาร่วมกับสมาคม...263  อโนมา  สันติวรกุล12 ก.พ. 2550
2549112000003  การประชุมคณะกรรมการบริหารสภากายภาพบำบัด222  อโนมา  สันติวรกุล20 พ.ย. 2549
2561060600001  “Extracellular Vesicle: Research Focus a...23  อรวรรณ  สาระกุล06 มิ.ย. 2561
2561032800001  5th T-Union Entrepreneurship Competition29  อรวรรณ  สาระกุล28 มี.ค. 2561
2561032600004  นิเทศนักศึกษาฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์23  อรวรรณ  สาระกุล26 มี.ค. 2561
2561032600003  นิเทศนักศึกษาฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์23  อรวรรณ  สาระกุล26 มี.ค. 2561
2560041800002  นิเทศการฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์36  อรวรรณ  สาระกุล18 เม.ย. 2560
2560041800001  นิเทศการฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์ 40  อรวรรณ  สาระกุล18 เม.ย. 2560
2560021400002  วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 256050  อรวรรณ  สาระกุล14 ก.พ. 2560
2560021400001  การจัดการเรียนการสอนสาขาเทคนิคการแพทย์ ห...61  อรวรรณ  สาระกุล14 ก.พ. 2560
2560020800002  วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 865  อรวรรณ  สาระกุล08 ก.พ. 2560
2559050200002  นิเทศนักศึกษาฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์83  อรวรรณ  สาระกุล02 พ.ค. 2559
2558080300001  โครงการอบรมวิชาการเทคนิคการแพทย์ ครั้งที...91  อรวรรณ  สาระกุล03 ส.ค. 2558
2557082000002   เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ. Health campus, U...88  อรวรรณ  สาระกุล20 ส.ค. 2557
2556071100002  การปรึกษาโครงการวิจัยร่วมกับสถาบันวิจัยธ...103  อรวรรณ  สาระกุล11 ก.ค. 2556
2556071100001  นิเทศนักศึกษาฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์ โรง...126  อรวรรณ  สาระกุล11 ก.ค. 2556
2556052000004  กฏหมายวิชาชีพและการประกันคุณภาพทางห้องปฏ...111  อรวรรณ  สาระกุล20 พ.ค. 2556
2556052000003  ประชุมวิชาการครบรอบ 15 ปี เทคนิคการแพทย์...109  อรวรรณ  สาระกุล20 พ.ค. 2556
2555121200005  การประชุมวิชาการ Princess congress VII: ...106  อรวรรณ  สาระกุล12 ธ.ค. 2555
2555070500001  นิเทศนักศึกษาฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์121  อรวรรณ  สาระกุล05 ก.ค. 2555
2555061400006  การเข้าร่วมพิธีอุปสมบท อาจารย์ ดร.มานิตย...123  อรวรรณ  สาระกุล14 มิ.ย. 2555
2555061400005  โครงการเทคนิคการแพทย์ศึกษา ครั้งที่ 4: C...143  อรวรรณ  สาระกุล14 มิ.ย. 2555
2551071100001  พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ289  อรวรรณ  สาระกุล11 ก.ค. 2551
2551020700001  กรรมการคัดเลือกข้อสอบเพื่อสอบใบประกอบวิช...252  อรวรรณ  สาระกุล07 ก.พ. 2551
2550062000003  นิเทศสหกิจศึกษา หลักสูตรเทคนิคการแพทย์270  อรวรรณ  สาระกุล20 มิ.ย. 2550
2550021400001  The 2nd Free radical and antioxidant218  อรวรรณ  สาระกุล14 ก.พ. 2550
2549111000003  นิเทศสหกิจศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแพทย์316  อรวรรณ  สาระกุล10 พ.ย. 2549
2560090600001  corrective exercise for musculoskeletal ...33  พัชราวดี  ศรีรักษ์06 ก.ย. 2560
2560032200001  นิเทศนักศึกษารายวิชา PTH-49555  พัชราวดี  ศรีรักษ์22 มี.ค. 2560
2560032000002  นิเทศรายวิชา PTH-49552  พัชราวดี  ศรีรักษ์20 มี.ค. 2560
2559091300004  3D gait and motion analysis for clinical...67  พัชราวดี  ศรีรักษ์13 ก.ย. 2559
2559062800004  วิภากษ์ข้อสอบใบประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด81  พัชราวดี  ศรีรักษ์28 มิ.ย. 2559
2558062900001  โครงการประชุมวิชาการกายภาพบำบัดแห่งชาติ ...71  พัชราวดี  ศรีรักษ์29 มิ.ย. 2558
2558061600001  ประชุมวิชาการประจำปี 2558 "กายภาพบำบัด ม...72  พัชราวดี  ศรีรักษ์16 มิ.ย. 2558
2557112700001  National National Health Profession Educ...88  พัชราวดี  ศรีรักษ์27 พ.ย. 2557
2556112100001  โครงการพัฒนาศักยภาพนักกายภาพบำบัดเพื่อกา...92  พัชราวดี  ศรีรักษ์21 พ.ย. 2556
2556112000001  Neck pain management100  พัชราวดี  ศรีรักษ์20 พ.ย. 2556
2559060700005  นิเทศงานโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและโรงพยาบาล...77  อิศรา  ประจงไสย07 มิ.ย. 2559
2559060700004  นิเทศงานโรงพยาบาลตรัง77  อิศรา  ประจงไสย07 มิ.ย. 2559
2559060700003  การประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์...78  อิศรา  ประจงไสย07 มิ.ย. 2559
2559041100001  From fundamental virology to emerging vi...82  อิศรา  ประจงไสย11 เม.ย. 2559
2558040700001  The 4th ASEAN Flow Cytometry Workshop74  อิศรา  ประจงไสย07 เม.ย. 2558
2558012900001  นวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อสุขภาพ71  อิศรา  ประจงไสย29 ม.ค. 2558
2557082500003  เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ. Health campus, Un...82  อิศรา  ประจงไสย25 ส.ค. 2557
2557072400001  ปฏิบัติการเก็บเชื้อราจากสิ่งส่งตรวจ85  อิศรา  ประจงไสย24 ก.ค. 2557
2557061900001  นิเทศงานนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ 78  อิศรา  ประจงไสย19 มิ.ย. 2557
2557052600002  ปฏิบัติการเก็บตัวอย่างเชื้อราจากสิ่งส่งต...74  อิศรา  ประจงไสย26 พ.ค. 2557
2557031000001  การวินิจฉัยแบคทีเรียไร้อากาศ91  อิศรา  ประจงไสย10 มี.ค. 2557
2557021300001  The 2nd ASEAN plus Three Graduate Resear...91  อิศรา  ประจงไสย13 ก.พ. 2557
2556061200002  การพัฒนาศักยภาพผู้สอนด้านจุลชีววิยาคลินิ124  อิศรา  ประจงไสย12 มิ.ย. 2556
2556061200001  การพัฒนาศักยภาพผู้สอนด้านการวินิจฉัยเชื้...117  อิศรา  ประจงไสย12 มิ.ย. 2556
2561073100002  การประชุมเชิงวิชาการเนื่องในวาระครบรอบ 4...17  มนัส  โคตรพุ้ย31 ก.ค. 2561
2560071700002  การอบรมการเรียนการสอนรายวิชาสารสนเทศทางส...37  มนัส  โคตรพุ้ย17 ก.ค. 2560
2560013100001  International conference on infectious d...60  มนัส  โคตรพุ้ย31 ม.ค. 2560
2559112800002  Mae Fah Luang University International C...47  มนัส  โคตรพุ้ย28 พ.ย. 2559
2559082200001  มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 255973  มนัส  โคตรพุ้ย22 ส.ค. 2559
2559040100002  งานประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ...86  มนัส  โคตรพุ้ย01 เม.ย. 2559
2559020200002  พะเยาวิจัยครั้งที่ 5 88  มนัส  โคตรพุ้ย02 ก.พ. 2559
2558101900001  ประชุมเตรียมความพร้องกีฬาเทคนิคการแพทย์-...66  มนัส  โคตรพุ้ย19 ต.ค. 2558
2558092200001  The 5th International Conference on Scie...71  มนัส  โคตรพุ้ย22 ก.ย. 2558
2558072700001  The 6th international graduate students ...88  มนัส  โคตรพุ้ย27 ก.ค. 2558
2558071300001  การอบรมฟื้นฟูความรู้ทางคลินิกฯ เรื่อง “C...78  มนัส  โคตรพุ้ย13 ก.ค. 2558
2558020600001  พะเยาวิจัย66  มนัส  โคตรพุ้ย06 ก.พ. 2558
2557072800006  ก้าวแรกสู่การเป็นอาจารย์มืออาชีพรุ่นที่ ...79  มนัส  โคตรพุ้ย28 ก.ค. 2557
2557061900002  นิเทศการฝึกงานนักศึกษาเทคนิคการแพทย์87  มนัส  โคตรพุ้ย19 มิ.ย. 2557
2557060400001  การเขียน systematic review86  มนัส  โคตรพุ้ย04 มิ.ย. 2557
2557033000001  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจวินิจฉั...72  มนัส  โคตรพุ้ย30 มี.ค. 2557
2557030300002  Second Annual International Conference ...98  มนัส  โคตรพุ้ย03 มี.ค. 2557
2556070900002  นิเทศการฝึกงานนักศึกษาเทคนิคการแพทย์105  มนัส  โคตรพุ้ย09 ก.ค. 2556
2556030400001  นิเทศการฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์118  มนัส  โคตรพุ้ย04 มี.ค. 2556
2561053000002  นิเทศสหกิจ นักศึกษาฝึกงานกายภาพบำบัดชั้น...21  ประภัสสร  คลังสิน30 พ.ค. 2561
2561012300001  NTAPE Kinesiology Taping for Sports Inju...35  ประภัสสร  คลังสิน23 ม.ค. 2561
2560122500001  การประชุมวิชาการทางการยศาสตร์แห่งชาติประ...29  ประภัสสร  คลังสิน25 ธ.ค. 2560
2560081500005  การศึกษาดูงานเพื่อออกแบบแผนกกายภาพบำบัด ...43  ประภัสสร  คลังสิน15 ส.ค. 2560
2560021700001  นิเทศสหกิจ นักศึกษาฝึกงานกายภาพบำบัด ราย...45  ประภัสสร  คลังสิน17 ก.พ. 2560
2559122000001  National Ergonomics Conference 2016 (Erg...43  ประภัสสร  คลังสิน20 ธ.ค. 2559
2559062800003  Successful entrepreneur106  ประภัสสร  คลังสิน28 มิ.ย. 2559
2559031400001  17th HA National Forum “คุณภาพในทุกลมหาย...60  ประภัสสร  คลังสิน14 มี.ค. 2559
2559022300002  นิเทศสหกิจ นักศึกษาฝึกงานกายภาพบำบัด ราย...78  ประภัสสร  คลังสิน23 ก.พ. 2559
2559012600001  นิเทศสหกิจ นักศึกษาฝึกงานกายภาพบำบัด ราย...57  ประภัสสร  คลังสิน26 ม.ค. 2559
2559011100003  นิเทศสหกิจ นักศึกษาฝึกงานกายภาพบำบัด ราย...75  ประภัสสร  คลังสิน11 ม.ค. 2559
2558072800001  การรักษาความบกพร่องของการเคลื่อนไหวกระดู...82  ประภัสสร  คลังสิน28 ก.ค. 2558
2558061000002  50 ปี กุญแจแห่งความสำเร็จกายภาพบำบัดทางร...79  ประภัสสร  คลังสิน10 มิ.ย. 2558
2557081400001  Updates in physical therapy evaluation a...84  ประภัสสร  คลังสิน14 ส.ค. 2557
2557052700002  นิเทศและสอบปฏิบัติงานรายวิชา PTH-39276  ประภัสสร  คลังสิน27 พ.ค. 2557
2560042000001  การประชุมการประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัย...43  สลิลา  เศรษฐไกรกุล20 เม.ย. 2560
2560012300001  การสัมนามาตรฐานการตรวจประเมินทางกายภาพบำ...58  สลิลา  เศรษฐไกรกุล23 ม.ค. 2560
2559122700004  การพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพ ครั้งที่ 361  สลิลา  เศรษฐไกรกุล27 ธ.ค. 2559
2559122700003  Management of cervical disorders:Assessm...65  สลิลา  เศรษฐไกรกุล27 ธ.ค. 2559
2559021900002  นิเทศสหกิจรายวิชา PTH-49557  สลิลา  เศรษฐไกรกุล19 ก.พ. 2559
2559021900001   นิเทศสหกิจรายวิชา PTH-49561  สลิลา  เศรษฐไกรกุล19 ก.พ. 2559
2559020800002  นิเทศสหกิจรายวิชา PTH-49575  สลิลา  เศรษฐไกรกุล08 ก.พ. 2559
2559011100001  นิเทศสหกิจรายวิชา PTH-49558  สลิลา  เศรษฐไกรกุล11 ม.ค. 2559
2558121700001  Update 2015 AHH guideline for CPR and EC114  สลิลา  เศรษฐไกรกุล17 ธ.ค. 2558
2558120400004  ทักษะการเป็นกระบวนกรและการจัดกระบวนการเร...70  สลิลา  เศรษฐไกรกุล04 ธ.ค. 2558
2558120400003  CPTE 2015 Aging; How to enjoy the move?72  สลิลา  เศรษฐไกรกุล04 ธ.ค. 2558
2558010500001  การทดสอบสมรรถภาพปอด77  สลิลา  เศรษฐไกรกุล05 ม.ค. 2558
2557090800001  Update cardiopulmonary physiotherapy81  สลิลา  เศรษฐไกรกุล08 ก.ย. 2557
2557052600004  นิเทศและสอบปฏิบัตินักศึกษากายภาพบำบัด ปร...78  สลิลา  เศรษฐไกรกุล26 พ.ค. 2557
2557021800002  อบรมการพัฒนาสถาบันหลักและสถาบันสมทบ เพื่...94  สลิลา  เศรษฐไกรกุล18 ก.พ. 2557
2556052000005  Exercise is Medicine104  สลิลา  เศรษฐไกรกุล20 พ.ค. 2556
2561080700003  งานประชุมวิชาการนานาชาติ 17th ANCLS Inte...21  มาลาตี  ตาเยะ07 ส.ค. 2561
2561052100002  การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทัก...20  มาลาตี  ตาเยะ21 พ.ค. 2561
2561042000004  พานักศึกษาไปงานกีฬาสหเวชศาสตร์-เทคนิคการ...20  มาลาตี  ตาเยะ20 เม.ย. 2561
2560051600002  การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับ...38  มาลาตี  ตาเยะ16 พ.ค. 2560
2560020200001  The 2nd International Conference on Herb...51  มาลาตี  ตาเยะ02 ก.พ. 2560
2559010500001  ทำวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระ...54  มาลาตี  ตาเยะ05 ม.ค. 2559
2552051800002  ความก้าวหน้าในการตรวจทางห้องปฏิบัติการโล...331  มาลาตี  ตาเยะ18 พ.ค. 2552
2551070800002  ศึกษาและฝึกปฏิบัติทางธนาคารเลือด207  มาลาตี  ตาเยะ08 ก.ค. 2551
2551070800001  นิเทศสหกิจศึกษา178  มาลาตี  ตาเยะ08 ก.ค. 2551
2560083100001  การฟื้นฟูหัวใจ34  สาลินี  ไชยกูล31 ส.ค. 2560
2560081600002  การรักษาด้วยกระแสไฟฟ้าทางกายภาพบำบัด41  สาลินี  ไชยกูล16 ส.ค. 2560
2560073100001  ประชุมกรรมการสภาสถบันการศึกษากายภาพบำบัด...33  สาลินี  ไชยกูล31 ก.ค. 2560
2560040600001  ประชุมสภาสถาบันเพื่อติดตามความก้าวหน้ากา...48  สาลินี  ไชยกูล06 เม.ย. 2560
2551110600001  ประชุมคณะกรรมการภาคีวิชาชีพกายภาพบำบัด169  สาลินี  ไชยกูล06 พ.ย. 2551
2551091200007  การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Physical th...193  สาลินี  ไชยกูล12 ก.ย. 2551
2551091200006  ปรุชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดสอบและขึ้นทะเบียน...183  สาลินี  ไชยกูล12 ก.ย. 2551
2551091200005  ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดสอบและขึ้นทะเบียน...157  สาลินี  ไชยกูล12 ก.ย. 2551
2551091200004  ประชุมคณะกรรมการครั้งที่1/2551 เรื่องหน้...194  สาลินี  ไชยกูล12 ก.ย. 2551
2551091200003  innovative ways of teaching and reserch ...217  สาลินี  ไชยกูล12 ก.ย. 2551
2551091200002  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนเกี่ยวกับการคว...187  สาลินี  ไชยกูล12 ก.ย. 2551
2551091200001  laser therapy and pain management183  สาลินี  ไชยกูล12 ก.ย. 2551
2561121300001  เขียน manuscript6  วันทนีย์  โยชน์ชัยสาร13 ธ.ค. 2561
2560082300003  การฟื้นฟูหัวใจ36  วันทนีย์  โยชน์ชัยสาร23 ส.ค. 2560
2551121600001  concept of physical therapy practice for...1035  วันทนีย์  โยชน์ชัยสาร16 ธ.ค. 2551
2561081400001  How to promote active ageing? Role of ph...17  ชฎายุ  อุดม14 ส.ค. 2561
2555121300002  นิเทศการฝึกงานกายภาพบำบัด 2112  ชฎายุ  อุดม13 ธ.ค. 2555
2555090600001  เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพแบบมืออ...105  ชฎายุ  อุดม06 ก.ย. 2555
2554081300001  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การฟื้นฟูสมรรถ...172  ชฎายุ  อุดม13 ส.ค. 2554
2552051500002  นิเทศการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษากายภาพบำ...209  ชฎายุ  อุดม15 พ.ค. 2552
2551121900003  Concept of Physical Therapy Practice for...172  ชฎายุ  อุดม19 ธ.ค. 2551
2560121900001  Physical Therapy in vertigo and dizzines...35  ธวัชชัย  ลักเซ้ง19 ธ.ค. 2560
2560092500002  การลงนาม MOU การขอใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธ...36  ธวัชชัย  ลักเซ้ง25 ก.ย. 2560
2559040500001  ปฏิบัติการการเรียนรู้ "Learning in Actio...61  ธวัชชัย  ลักเซ้ง05 เม.ย. 2559
2559021900003  นิเทศงานนักศึกษากายภาพบำบัด66  ธวัชชัย  ลักเซ้ง19 ก.พ. 2559
2559010400002  Dance movement therapy training for care...62  ธวัชชัย  ลักเซ้ง04 ม.ค. 2559
2552012600001  ภาคีร่วมพัฒนาระบบดูแลผู้สูงวัย185  ธวัชชัย  ลักเซ้ง26 ม.ค. 2552
2551121900002  Concept of Physical Therapy Practice for...170  ธวัชชัย  ลักเซ้ง19 ธ.ค. 2551
2551103100003  การนิเทศงานนักศึกษากายภาพบำบัด232  ธวัชชัย  ลักเซ้ง31 ต.ค. 2551
2551103100002  การสัมมนาศูนย์กลางนิสิตนักศึกษากายภาพบำบ...197  ธวัชชัย  ลักเซ้ง31 ต.ค. 2551
2551103100001  Physical therapy management in musculosk...233  ธวัชชัย  ลักเซ้ง31 ต.ค. 2551
2551090200001  การเข้าร่วมประชุม เครือข่ายศูนย์ออสเตรเล...266  ธวัชชัย  ลักเซ้ง02 ก.ย. 2551
2561021800002  The 6th PSU Education Conference "Highe...33  วีระพงศ์  เลิศรัตนเทวี18 ก.พ. 2561
2561021800001  การเลี้ยงไส้เดือนเบื้องต้นอย่างถูกต้อง31  วีระพงศ์  เลิศรัตนเทวี18 ก.พ. 2561
2559122100005  เขียนโครงการอย่างไรให้ได้ทุนอุตสาหกรรมฝ่...63  วีระพงศ์  เลิศรัตนเทวี21 ธ.ค. 2559
2559072500003  Auto Cad 2D & Solid works71  วีระพงศ์  เลิศรัตนเทวี25 ก.ค. 2559
2557060200001  นิเทศนักศึกษาสหกิจ หลักสูตรอนามัยสิ่งแวด...93  วีระพงศ์  เลิศรัตนเทวี02 มิ.ย. 2557
2552052500002  ดูงานอนามัยสิ่งแวดล้อม228  วีระพงศ์  เลิศรัตนเทวี25 พ.ค. 2552
2552042800002  ระบบบำบัดน้ำเสีย177  วีระพงศ์  เลิศรัตนเทวี28 เม.ย. 2552
2551112400002  Air Quality and Climate Change179  วีระพงศ์  เลิศรัตนเทวี24 พ.ย. 2551
2551112400001  อนามัยสิ่งแวดล้อม206  วีระพงศ์  เลิศรัตนเทวี24 พ.ย. 2551
2550090700001  การจัดการของเสียกับเมืองน่าอยู่215  วีระพงศ์  เลิศรัตนเทวี07 ก.ย. 2550
2561122000002  Environmental Chemicals and Human Health4  ประเสริฐ  มากแก้ว20 ธ.ค. 2561
2560092900003  ภาวะมลพิษและผลกระทบต่อสุขาภาพ31  ประเสริฐ  มากแก้ว29 ก.ย. 2560
2560092900002  การพัฒนาวิชาชีพอนามัยสิ่งแวดล้อม32  ประเสริฐ  มากแก้ว29 ก.ย. 2560
2560092900001  การจัดการสุขลักษณะ GMP+HACCP33  ประเสริฐ  มากแก้ว29 ก.ย. 2560
2560060600003  The 1st APACPH Conference Bangkok Region...35  ประเสริฐ  มากแก้ว06 มิ.ย. 2560
2559121400002  วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ120  ประเสริฐ  มากแก้ว14 ธ.ค. 2559
2551121100001  นิเทศงานนักศึกษาฝึกงาน หลักสูตรอนามัยสิ่...207  ประเสริฐ  มากแก้ว11 ธ.ค. 2551
2551120900001  Air quality and Climate Change199  ประเสริฐ  มากแก้ว09 ธ.ค. 2551
2550050800004  International Conference on Problem ? Ba...287  ประเสริฐ  มากแก้ว08 พ.ค. 2550
2561060800002  นิเทศงานและสอบปฏิบัติทางคลินิก รายวิชา P...17  จิรพัฒน์  นาวารัตน์08 มิ.ย. 2561
2561051600001  การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษ...20  จิรพัฒน์  นาวารัตน์16 พ.ค. 2561
2560080200001  การรักษาด้วยกระแสไฟฟ้าทางกายภาพบำบัด40  จิรพัฒน์  นาวารัตน์02 ส.ค. 2560
2559071100001  กายภาพบำบัดในกลุ่มอาการปวดที่มีภาวะกระดู...78  จิรพัฒน์  นาวารัตน์11 ก.ค. 2559
2552051500001  นิเทศงานการฝึกปฏิบัติงานกายภาพบำบัด 1256  จิรพัฒน์  นาวารัตน์15 พ.ค. 2552
2552020400001  การบริการปฐมภูมิ "ภาคีร่วมพัฒนาระบบดูแลผ...211  จิรพัฒน์  นาวารัตน์04 ก.พ. 2552
2551121200001  นิเทศงานการฝึกปฏิบัติงานกายภาพบำบัด 2238  จิรพัฒน์  นาวารัตน์12 ธ.ค. 2551
2550072000004  โครงการประชุมระดมสมองเพื่อจัดทำรายละเอีย...280  จิรพัฒน์  นาวารัตน์20 ก.ค. 2550
2550041000001  New Direction in Health Management237  จิรพัฒน์  นาวารัตน์10 เม.ย. 2550
2561040400001  Current Trends in physical Therapy Manag...25  นิชาภา  จันทร์ดี04 เม.ย. 2561
2560081700001  Breathing as a key for function36  นิชาภา  จันทร์ดี17 ส.ค. 2560
2555032900001  ร่างแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดนคร...168  นิชาภา  จันทร์ดี29 มี.ค. 2555
2554121300003  The Better Health We Care "Hand Therapy"150  นิชาภา  จันทร์ดี13 ธ.ค. 2554
2554121300002  นิเทศคลินิกกายภาพบำบัด 2163  นิชาภา  จันทร์ดี13 ธ.ค. 2554
2551121900001  Concept of Physical Therapy Practice for...193  นิชาภา  จันทร์ดี19 ธ.ค. 2551
2551101700001  Physical Therapy Management in Musculosk...215  นิชาภา  จันทร์ดี17 ต.ค. 2551
2561071900001  การใช้เชื้อจุลินทรีย์อ้างอิงในการประกันค...14  พวงทิพย์  ภู่พงษ์19 ก.ค. 2561
2561022600002  52nd Joint Panel Conference on Cholera a...28  พวงทิพย์  ภู่พงษ์26 ก.พ. 2561
2560122800002  How to write a manuscript for internatio...30  พวงทิพย์  ภู่พงษ์28 ธ.ค. 2560
2560101800001  พิธีมอบรางวัล “คุณธรรม-จริยธรรมดีเด่น มู...29  พวงทิพย์  ภู่พงษ์18 ต.ค. 2560
2560070700004  ประชุมทางวิชาการสมาคมเทคนิคการแพทย์ ครั้...32  พวงทิพย์  ภู่พงษ์07 ก.ค. 2560
2560051900002  การพัฒนาผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตรตามเกณฑ...36  พวงทิพย์  ภู่พงษ์19 พ.ค. 2560
2560051900001  Outcome-based education and AUN-QA35  พวงทิพย์  ภู่พงษ์19 พ.ค. 2560
2560033000001  นิเทศนักศึกษาฝึกงาน50  พวงทิพย์  ภู่พงษ์30 มี.ค. 2560
2560021600001  การจัดการเรียนการสอนสาขาเทคนิคการแพทย์ ห...49  พวงทิพย์  ภู่พงษ์16 ก.พ. 2560
2560011000001  ประชุมสภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแ...89  พวงทิพย์  ภู่พงษ์10 ม.ค. 2560
2560010800001  สอบสัมภาษณ์นักเรียนประเภทโควต้าทั่วประเท...59  พวงทิพย์  ภู่พงษ์08 ม.ค. 2560
2559112300001  การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ ...84  พวงทิพย์  ภู่พงษ์23 พ.ย. 2559
2559112000001  MTLOs : Instructional Design (Teaching, ...67  พวงทิพย์  ภู่พงษ์20 พ.ย. 2559
2559111700002  โครงการฝึกอบรมเทคนิคการให้คำปรึกษาการเลิ...61  พวงทิพย์  ภู่พงษ์17 พ.ย. 2559
2559111700001  ASEAN MT Education in 21st century54  พวงทิพย์  ภู่พงษ์17 พ.ย. 2559
2559101400001  สังเกตการณ์การประชุมคณะกรรมการสภาเทคนิคก...54  พวงทิพย์  ภู่พงษ์14 ต.ค. 2559
2559101200001  1. ประชุมสภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคก...60  พวงทิพย์  ภู่พงษ์12 ต.ค. 2559
2559091800003  พิธีมอบรางวัลคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น มูลนิ...66  พวงทิพย์  ภู่พงษ์18 ก.ย. 2559
2559082400001  ประชุมคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ ครั้งท...68  พวงทิพย์  ภู่พงษ์24 ส.ค. 2559
2559072700001  สังเกตการณ์การประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ฯ ค...68  พวงทิพย์  ภู่พงษ์27 ก.ค. 2559
2559062000001  สอบสัมภาษณ์คัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อรอบรับ...71  พวงทิพย์  ภู่พงษ์20 มิ.ย. 2559
2559060700006  ประชุมคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ ครั้งท...78  พวงทิพย์  ภู่พงษ์07 มิ.ย. 2559
2559060700001  ประชุมวิชาการทางเทคนิคการแพทย์ประจำปี คร...80  พวงทิพย์  ภู่พงษ์07 มิ.ย. 2559
2559051500001  ประชุมสภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแ...104  พวงทิพย์  ภู่พงษ์15 พ.ค. 2559
2559042600006  การประชุมคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ ครั...75  พวงทิพย์  ภู่พงษ์26 เม.ย. 2559
2559042600004  นิเทศการฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์79  พวงทิพย์  ภู่พงษ์26 เม.ย. 2559
2559032800001  ประชาพิจารณ์ "ร่าง" มคอ.1 สาขาวิชาเทคนิค...72  พวงทิพย์  ภู่พงษ์28 มี.ค. 2559
2559032200001  ประชุมคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ ครั้งท...107  พวงทิพย์  ภู่พงษ์22 มี.ค. 2559
2559031600002  การอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่งานทา...62  พวงทิพย์  ภู่พงษ์16 มี.ค. 2559
2559030200001  การประกาศผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิ...76  พวงทิพย์  ภู่พงษ์02 มี.ค. 2559
2559022400001  ประชุมคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ ครั้งท...89  พวงทิพย์  ภู่พงษ์24 ก.พ. 2559
2558080400001  การตรวจวินิจฉัยแบคทีเรียดื้อยาในห้องปฏิบ...76  พวงทิพย์  ภู่พงษ์04 ส.ค. 2558
2558060300002  การประชุมวิชาการทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งท...63  พวงทิพย์  ภู่พงษ์03 มิ.ย. 2558
2558022400002  นิเทศนักศึกษาฝึกงาน73  พวงทิพย์  ภู่พงษ์24 ก.พ. 2558
2557091700001  การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัด...79  พวงทิพย์  ภู่พงษ์17 ก.ย. 2557
2557082000003  เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ. Health campus, Un...82  พวงทิพย์  ภู่พงษ์20 ส.ค. 2557
2556062600001  นิเทศงานนักศึกษาฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์ ...112  พวงทิพย์  ภู่พงษ์26 มิ.ย. 2556
2555121700003  United States_Japan Cooperative Medical ...129  พวงทิพย์  ภู่พงษ์17 ธ.ค. 2555
2555071300001  นิเทศนักศึกษาฝึกงานเทคนิคการแพทย์117  พวงทิพย์  ภู่พงษ์13 ก.ค. 2555
2555060100002  ความสัมพันธ์ระหว่างอาการทางคลินิกของผู้ป...144  พวงทิพย์  ภู่พงษ์01 มิ.ย. 2555
2554122100001  Cholera and other bacterial enteric infe...144  พวงทิพย์  ภู่พงษ์21 ธ.ค. 2554
2554071300001  นิเทศสหกิจศึกษา หลักสูตรเทคนิคการแพทย์226  พวงทิพย์  ภู่พงษ์13 ก.ค. 2554
2554070600002  นิเทศสหกิจศึกษา นักศึกษาหลักสูตรเทคนิคกา...163  พวงทิพย์  ภู่พงษ์06 ก.ค. 2554
2554070600001  นิเทศสหกิจศึกษา นักศึกษาหลักสูตรเทคนิคกา...235  พวงทิพย์  ภู่พงษ์06 ก.ค. 2554
2555121300003   นิเทศสหกิจศึกษาภาคการศึกษา 2-2555 หลักส...97  ปรีดา  สันสาคร13 ธ.ค. 2555
2555062900001  นิเทศสหกิจศึกษาหลักสูตรอาชีวอนามัยและควา...105  ปรีดา  สันสาคร29 มิ.ย. 2555
2555040400001  นิเทศสหกิจศึกษาภาคการศึกษา 3-2554 หลักสู...125  ปรีดา  สันสาคร04 เม.ย. 2555
2555011100001  นิเทศสหกิจศึกษาภาคการศึกษา 2-2554 หลักสู...144  ปรีดา  สันสาคร11 ม.ค. 2555
2554112800003  นิเทศสหกิจศึกษาหลักสูตรอาชีวอนามัยและควา...139  ปรีดา  สันสาคร28 พ.ย. 2554
2554112800002  นิเทศสหกิจศึกษาหลักสูตรอาชีวอนามัยและควา...162  ปรีดา  สันสาคร28 พ.ย. 2554
2554112800001  The 43rd Asia-Pacific Consortium for Pub...126  ปรีดา  สันสาคร28 พ.ย. 2554
2554072600001  นิเทศสหกิจศึกษาหลักสูตรอาชีวอนามัยและควา...165  ปรีดา  สันสาคร26 ก.ค. 2554
2554072100002  สัมมนาสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน ครั้ง...165  ปรีดา  สันสาคร21 ก.ค. 2554
2554072100001  การใช้โปรแกรม Cameo Aloha Marplot212  ปรีดา  สันสาคร21 ก.ค. 2554
2552031600005  นิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาอาชีวอนาม...233  ปรีดา  สันสาคร16 มี.ค. 2552
2561121700001  Annual Anatomy and structural Biology Ph...3  วลัยนิภา  หาพุทธา17 ธ.ค. 2561
2561020100001  Clinical exercise testing and prescripti...29  วลัยนิภา  หาพุทธา01 ก.พ. 2561
2555120700001  การนิเทศนักศึกษาฝึกงานวิชาฝึกงานกายภาพบำ...104  วลัยนิภา  หาพุทธา07 ธ.ค. 2555
2555051600002  โครงการความก้าวหน้าในเทคนิคทางกายภาพบำบั141  วลัยนิภา  หาพุทธา16 พ.ค. 2555
2555051600001  การนิเทศการฝึกงานวิชาฝึกงานกายภาพบำบัด 2118  วลัยนิภา  หาพุทธา16 พ.ค. 2555
2554121300001  การนิเทศงานการฝึกงานกายภาพบำบัด 2137  วลัยนิภา  หาพุทธา13 ธ.ค. 2554
2560111400001  การฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขช...32  ศศิธร  ธนะภพ14 พ.ย. 2560
2560090400002  การฝึกอบรมอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา33  ศศิธร  ธนะภพ04 ก.ย. 2560
2560090400001  การจัดทำคู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน T...32  ศศิธร  ธนะภพ04 ก.ย. 2560
2559032800003  วิทยาการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ84  ศศิธร  ธนะภพ28 มี.ค. 2559
2558081900001  การเริ่มต้นสู่สังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ...63  ศศิธร  ธนะภพ19 ส.ค. 2558
2555122000002  ออกแบบงานสื่อสิ่งพิมพ์ด้วย Adobe Illustr...121  อารียา  ยี่สุ่นทรง20 ธ.ค. 2555
2557021800001  การนิเทศงานนักศึกษาหลักสูตรอนามัยสิ่งแวด...80  พัฒน์ธิดา  ทองขาว18 ก.พ. 2557
2557021100001  การนิเทศงานนักศึกษาหลักสูตรอนามัยสิ่งแวด...94  พัฒน์ธิดา  ทองขาว11 ก.พ. 2557
2556103000001  นิเทศงานนักศึกษาหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อ...110  พัฒน์ธิดา  ทองขาว30 ต.ค. 2556
2556060400001  โครงการศึกษาดูงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม121  พัฒน์ธิดา  ทองขาว04 มิ.ย. 2556
2556022000001  นิเทศงานนักศึกษาหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อ...104  พัฒน์ธิดา  ทองขาว20 ก.พ. 2556
2555102400001  นิเทศงานนักศึกษาหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อ...119  พัฒน์ธิดา  ทองขาว24 ต.ค. 2555
2555083000001  Managing water resources in times of flo...143  พัฒน์ธิดา  ทองขาว30 ส.ค. 2555
2555062500001  นิเทศงานนักศึกษาหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อ...119  พัฒน์ธิดา  ทองขาว25 มิ.ย. 2555
2560122700002  โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสา...27  อุไรวรรณ  หมัดอ่าดัม27 ธ.ค. 2560
2559090500001  การตรวจสไปโรเมตรีย์69  อุไรวรรณ  หมัดอ่าดัม05 ก.ย. 2559
2559053000003  การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษ...75  อุไรวรรณ  หมัดอ่าดัม30 พ.ค. 2559
2559052300001  นิเทศสหกิจศึกษา70  อุไรวรรณ  หมัดอ่าดัม23 พ.ค. 2559
2559030700004  "วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA I...92  อุไรวรรณ  หมัดอ่าดัม07 มี.ค. 2559
2555022200001  ชุมชนท้องถิ่น ฐานรากการพัฒนาประชาคมเศรษฐ...131  อุไรวรรณ  หมัดอ่าดัม22 ก.พ. 2555
2554113000001  ราชภัฏสุราษรฎ์ธานีวิจัยครั้งที่ 7 การวิจ...165  อุไรวรรณ  หมัดอ่าดัม30 พ.ย. 2554
2554111800001  นิเทศสหกิจ118  อุไรวรรณ  หมัดอ่าดัม18 พ.ย. 2554
2554071400001  สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั...225  อุไรวรรณ  หมัดอ่าดัม14 ก.ค. 2554
2561122600006  นิเทศนักศึกษาฝึกงานรายวิชา PTH-4952  พัชรินทร์  นิลมาท26 ธ.ค. 2561
2561050200001  Scoliosis exercise for physical therapy ...15  พัชรินทร์  นิลมาท02 พ.ค. 2561
2557071500001  Movement impairment syndrome of lumbar a...90  พัชรินทร์  นิลมาท15 ก.ค. 2557
2557012900001  ประชุม คณะกรรมการสภาสถาบันกายภาพบำบัดแห่...79  พัชรินทร์  นิลมาท29 ม.ค. 2557
2556091700001  ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการในง...111  พัชรินทร์  นิลมาท17 ก.ย. 2556
2556073100001  ประชุมสภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัดแห่งปร...99  พัชรินทร์  นิลมาท31 ก.ค. 2556
2555111900001  บทบาทสภาวิชาชีพต่อการรับรองหลักสูตร93  พัชรินทร์  นิลมาท19 พ.ย. 2555
2555082200001  อบรม Kinesio-Tape125  พัชรินทร์  นิลมาท22 ส.ค. 2555
2555081900002  ประชุมสภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัดแห่งปร...110  พัชรินทร์  นิลมาท19 ส.ค. 2555
2555081900001  Movement impairment syndrome of shoulde ...120  พัชรินทร์  นิลมาท19 ส.ค. 2555
2555051100002  เพิ่มพูนประสบการณ์ทางคลินิกตามโครงการเพิ...106  พัชรินทร์  นิลมาท11 พ.ค. 2555
2555051100001  นิเทศและสอบปฏิบัติการรายวิชาฝึกงานกายภาพ...122  พัชรินทร์  นิลมาท11 พ.ค. 2555
2555030800001  ประชุมสภาสถาบันกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย114  พัชรินทร์  นิลมาท08 มี.ค. 2555
2554122100002  นิเทศงานและสอบปฏิบัติการนักศึกษากายภาพบำ...143  พัชรินทร์  นิลมาท21 ธ.ค. 2554
2554081000001  Mechanical diagnosis and treatment of ce...145  พัชรินทร์  นิลมาท10 ส.ค. 2554
2557081900003  เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ. Health campus, Un...75  วรางคณา  ศรีหมอก19 ส.ค. 2557
2557031900001  นิเทศงานสหกิจศึกษา89  วรางคณา  ศรีหมอก19 มี.ค. 2557
2556111200001  นิเทศงานสหกิจศึกษา88  วรางคณา  ศรีหมอก12 พ.ย. 2556
2556091100001  รูปแบบการวิจัยสุขภาพ และการใช้สถิติขั้นส...83  วรางคณา  ศรีหมอก11 ก.ย. 2556
2556072400001  TOELF94  วรางคณา  ศรีหมอก24 ก.ค. 2556
2555110200002  นิเทศงานสหกิจศึกษา115  วรางคณา  ศรีหมอก02 พ.ย. 2555
2555092600001  ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ115  วรางคณา  ศรีหมอก26 ก.ย. 2555
2555062200001  นิเทศงานสหิกจศึกษา130  วรางคณา  ศรีหมอก22 มิ.ย. 2555
2554090200001  ประชุม สนสท.142  วรางคณา  ศรีหมอก02 ก.ย. 2554
2554072900002  นิเทศงานนักศึกษา197  วรางคณา  ศรีหมอก29 ก.ค. 2554
2556071700001  การประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้นในโครงการส่ง...90  นัทพงศ์  จันทมาศ17 ก.ค. 2556
2556020500001  รูปแบบการวิจัยสุขภาพและการใช้สถิติขั้นสู...141  นัทพงศ์  จันทมาศ05 ก.พ. 2556
2561051500001  การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษ...16  จิรารัตน์  สองสี15 พ.ค. 2561
2561033000002  การเดินทางไปนิเทศการฝึกงานประสบการณ์วิชา...20  จิรารัตน์  สองสี30 มี.ค. 2561
2561033000001  การเดินทางไปนิเทศการฝึกงานประสบการณ์วิชา...20  จิรารัตน์  สองสี30 มี.ค. 2561
2560072400003  การประชุมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์การ...31  จิรารัตน์  สองสี24 ก.ค. 2560
2560051700001  การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษ...30  จิรารัตน์  สองสี17 พ.ค. 2560
2560041000003  การเดินทางไปนิเทศการฝึกงานประสบการณ์วิชา...34  จิรารัตน์  สองสี10 เม.ย. 2560
2559071400002  การประชุมวิชาการระดับชาติวลัยลักษณ์วิจัย...62  จิรารัตน์  สองสี14 ก.ค. 2559
2559061300001  Health and well being in the 21st centur70  จิรารัตน์  สองสี13 มิ.ย. 2559
2559051100001  From fundamental virology to emerging vi...44  จิรารัตน์  สองสี11 พ.ค. 2559
2559021100001  การอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานท...75  จิรารัตน์  สองสี11 ก.พ. 2559
2558080400004  การอบรมวิชาการเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 1 ...77  จิรารัตน์  สองสี04 ส.ค. 2558
2558080400003  การอบรมวิชาการเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 1 ...67  จิรารัตน์  สองสี04 ส.ค. 2558
2558080400002  การอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจวินิจฉัยแบค...82  จิรารัตน์  สองสี04 ส.ค. 2558
2558022400001  นิเทศการฝึกงานประสบการณ์วิชาชีพเทคนิคการ...76  จิรารัตน์  สองสี24 ก.พ. 2558
2557091600001  การศึกษาดูงานและแลกเปลียนเรียนรู้เกี่ยวก...75  จิรารัตน์  สองสี16 ก.ย. 2557
2557072900001  การประชุมวิชาการระดับชาติ "การประชุมวิชา...85  จิรารัตน์  สองสี29 ก.ค. 2557
2557062500001  นิเทศการฝึกงานนักศึกษาเทคนิคการแพทย์93  จิรารัตน์  สองสี25 มิ.ย. 2557
2556061900001  นิเทศนักศึกษาฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์123  จิรารัตน์  สองสี19 มิ.ย. 2556
2555122700001  โครงการเทคนิคการแพทย์ศาสตร์ศึกษา ครั้งที...124  จิรารัตน์  สองสี27 ธ.ค. 2555
2555071200002  นิเทศนักศึกษาฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์124  จิรารัตน์  สองสี12 ก.ค. 2555
2555060100003  โครงการเทคนิคการแพทย์ศาสตร์ศึกษา ครั้งที...146  จิรารัตน์  สองสี01 มิ.ย. 2555
2554083100004  การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาแผนทดสอบความ...154  จิรารัตน์  สองสี31 ส.ค. 2554
2561090900001  การประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาต...9  มานิตย์  นุ้ยนุ่น09 ก.ย. 2561
2561032600002  การนิเทศการฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์ โรงพย...22  มานิตย์  นุ้ยนุ่น26 มี.ค. 2561
2561032600001  การนิเทศการฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์ โรงพย...22  มานิตย์  นุ้ยนุ่น26 มี.ค. 2561
2560072400001  การแปลผลการตรวจคัดกรอง และวินิจฉัยธาลัสซ...28  มานิตย์  นุ้ยนุ่น24 ก.ค. 2560
2560041100002  การประชุมวิชาการและวิจัยระดับชาติและนานา...33  มานิตย์  นุ้ยนุ่น11 เม.ย. 2560
2560041100001  การนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคนิคการ...34  มานิตย์  นุ้ยนุ่น11 เม.ย. 2560
2559072400002  การประชุมวิชาการจีโนมิกส์และพันธุศาสตร์ ...54  มานิตย์  นุ้ยนุ่น24 ก.ค. 2559
2557102600001  การประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุ...72  มานิตย์  นุ้ยนุ่น26 ต.ค. 2557
2557073100004  การศึกษาทางพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ด้วยเค...92  มานิตย์  นุ้ยนุ่น31 ก.ค. 2557
2557062800001  การนิเทศการฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคการแพทย...74  มานิตย์  นุ้ยนุ่น28 มิ.ย. 2557
2557052600001  การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษ...82  มานิตย์  นุ้ยนุ่น26 พ.ค. 2557
2557040400001  The 4th International Biochemistry and M...76  มานิตย์  นุ้ยนุ่น04 เม.ย. 2557
2556103100001  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ชีวสารสน...83  มานิตย์  นุ้ยนุ่น31 ต.ค. 2556
2556101900001  การประชุม "นักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอา...97  มานิตย์  นุ้ยนุ่น19 ต.ค. 2556
2556071400001  การนิเทศการฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์ โรงพย...98  มานิตย์  นุ้ยนุ่น14 ก.ค. 2556
2556030500001  การหารือผู้อำนวยการโรงเรียน 2 โรงเรียน เ...108  มานิตย์  นุ้ยนุ่น05 มี.ค. 2556
2556020300001  การหารือโครงการวิจัยธาลัสซีเมียกับโรงพยา...93  มานิตย์  นุ้ยนุ่น03 ก.พ. 2556
2556011600001  The 2nd Meeting of South East Asian Phar...135  มานิตย์  นุ้ยนุ่น16 ม.ค. 2556
2555092300001  โครงการการพัฒนาคลังข้อสอบตามสมรรถนะวิชาช...165  มานิตย์  นุ้ยนุ่น23 ก.ย. 2555
2555071700001  ประชุมผู้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจ...108  มานิตย์  นุ้ยนุ่น17 ก.ค. 2555
2555070800001  การนิเทศการฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์109  มานิตย์  นุ้ยนุ่น08 ก.ค. 2555
2555060100004  โครงการปรับปรุงมาตรฐานความรู้เทคนิคการแพ...123  มานิตย์  นุ้ยนุ่น01 มิ.ย. 2555
2555060100001  ความสัมพันธ์ระหว่างอาการทางคลินิกกับผลกา...131  มานิตย์  นุ้ยนุ่น01 มิ.ย. 2555
2555020500001  ง่านวันนักประดิษฐ์ประจำปี 2555 และการมอบ...140  มานิตย์  นุ้ยนุ่น05 ก.พ. 2555
2554111000001  การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Doctoral Ed...139  มานิตย์  นุ้ยนุ่น10 พ.ย. 2554
2554080100002  การฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์ ภาคการศึกษาที...214  มานิตย์  นุ้ยนุ่น01 ส.ค. 2554
2560102000001  การวิจัยและพัฒนาวิชาการ29  ราชัน  ฉ้วนเจริญ20 ต.ค. 2560
2559022300001  ตรวจ 5ส อย่างไรได้ทั้งใจและงาน67  ราชัน  ฉ้วนเจริญ23 ก.พ. 2559
2557102700002  โครงการขับขี่ปลอดภัย รักวินัยจราจร กับ ก...62  ราชัน  ฉ้วนเจริญ27 ต.ค. 2557
2557010600001  สัมมนาความปลอดภัยทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่...84  ราชัน  ฉ้วนเจริญ06 ม.ค. 2557
2555100900001  กฎหมายความปลอดภัยในงานก่อสร้าง135  ราชัน  ฉ้วนเจริญ09 ต.ค. 2555
2555091700001  ข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอ...168  ราชัน  ฉ้วนเจริญ17 ก.ย. 2555
2554121500001  การสร้างงานนำเสนอด้วย Power Point 2007132  ราชัน  ฉ้วนเจริญ15 ธ.ค. 2554
2554083100002  สัมมนาเรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 1154  ราชัน  ฉ้วนเจริญ31 ส.ค. 2554
2554083100001  QC TECHNIQUES159  ราชัน  ฉ้วนเจริญ31 ส.ค. 2554
2560021500001  The 2nd Internatiomal Conferance and Pre...48  พูลสิทธิ์  หิรัญสาย15 ก.พ. 2560
2559101000001  ประชาพิจารณ์ (ร่าง) เกณฑ์รับรองหลักสูตรแ...45  พูลสิทธิ์  หิรัญสาย10 ต.ค. 2559
2559061400002  The 4th Current Drug Development Interna...76  พูลสิทธิ์  หิรัญสาย14 มิ.ย. 2559
2559050200001  การนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ MTH...81  พูลสิทธิ์  หิรัญสาย02 พ.ค. 2559
2559012800003  การอบรมผู้ขอรับใบอนัญาตใช้สัตว์เพื่องานท...79  พูลสิทธิ์  หิรัญสาย28 ม.ค. 2559
2558112400003  ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 25 สมาคมไว...63  พูลสิทธิ์  หิรัญสาย24 พ.ย. 2558
2558091400001  Thailand Lab 201559  พูลสิทธิ์  หิรัญสาย14 ก.ย. 2558
2558012300001  โครงการจัดอบรม ผู้ใช้สัตว์ ผู้ควบคุมการเ...76  พูลสิทธิ์  หิรัญสาย23 ม.ค. 2558
2557082000001  เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ. Health campus, Un...72  พูลสิทธิ์  หิรัญสาย20 ส.ค. 2557
2557021800003  นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ81  พูลสิทธิ์  หิรัญสาย18 ก.พ. 2557
2556112900001  ประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมไวรัสวิทยาแห...104  พูลสิทธิ์  หิรัญสาย29 พ.ย. 2556
2556090900002  งานกีฬาเทคนิคการเเพทย์สัมพันธ์ ครั้ง 18 ...93  พูลสิทธิ์  หิรัญสาย09 ก.ย. 2556
2556070900001  การนิเทศนักศึกษาฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์114  พูลสิทธิ์  หิรัญสาย09 ก.ค. 2556
2556052000002  การประยุกต์ใช้ไมโครเวฟทางเภสัชศาสตร์ เพื...141  พูลสิทธิ์  หิรัญสาย20 พ.ค. 2556
2556010300001  Clinical and Laboratory correlation102  พูลสิทธิ์  หิรัญสาย03 ม.ค. 2556
2555091300001  การวินิจฉัย Leukemia ด้วยเทคนิค Flowcyto...96  พูลสิทธิ์  หิรัญสาย13 ก.ย. 2555
2555070200001  นิเทศนักศึกษาฝึกงาน104  พูลสิทธิ์  หิรัญสาย02 ก.ค. 2555
2554072500002  งานมอบทุนการศึกษาสามาคมเทคนิคการแพทย์แห่...201  พูลสิทธิ์  หิรัญสาย25 ก.ค. 2554
2561052100001  การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษ...20  นุรดีนา  จารง21 พ.ค. 2561
2561032800004  ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ Nation...23  นุรดีนา  จารง28 มี.ค. 2561
2561031200001  นิเทศการฝึกงานทางวิชาชีพเทคนิคการเเพทย์24  นุรดีนา  จารง12 มี.ค. 2561
2560072500001  การประชุมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์การ...30  นุรดีนา  จารง25 ก.ค. 2560
2560050800001  งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษ...30  นุรดีนา  จารง08 พ.ค. 2560
2560040400001  นิเทศการฝึกงานทางเทคนิคการเเพทย์ โรงพยาบ...39  นุรดีนา  จารง04 เม.ย. 2560
2560020900001  การจัดการเรียนการสอนสาขาเทคนิคการแพทย์ ห...48  นุรดีนา  จารง09 ก.พ. 2560
2559061400001  The 4th Current Drug Development Interna...80  นุรดีนา  จารง14 มิ.ย. 2559
2559051000001  นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาเ...84  นุรดีนา  จารง10 พ.ค. 2559
2557111800001  นักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส65  นุรดีนา  จารง18 พ.ย. 2557
2557081900001  เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ. Health campus, Un...101  นุรดีนา  จารง19 ส.ค. 2557
2557071600001  นิเทศการฝึกงานของนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ ...82  นุรดีนา  จารง16 ก.ค. 2557
2557031100003  นิเทศการฝึกงานนักศึกษา โรงพยาบาล สงขลา93  นุรดีนา  จารง11 มี.ค. 2557
2556090900001  งานกีฬาเทคนิคการเเพทย์สัมพันธ์ ครั้ง 18 ...86  นุรดีนา  จารง09 ก.ย. 2556
2555122700002  ความสัมพันธ์ทางคลินิกกับผลการทดสอบทางห้อ...87  นุรดีนา  จารง27 ธ.ค. 2555
2555092400003  Asian hereditary Breast cancer meeting115  นุรดีนา  จารง24 ก.ย. 2555
2555073100001  นิเทศการฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคการแพทย์106  นุรดีนา  จารง31 ก.ค. 2555
2555060100005   1. ความสัมพันธ์ระหว่างอาการทางคลินิกกับ...134  นุรดีนา  จารง01 มิ.ย. 2555
2555051500002  โครงการส่งเสริมความรู้การพัฒนาคุณภาพและผ...109  นุรดีนา  จารง15 พ.ค. 2555
2555041900001  Natural product -Based drug discovery137  นุรดีนา  จารง19 เม.ย. 2555
2554072900001  นิเทศสหกิจศึกษา203  นุรดีนา  จารง29 ก.ค. 2554
2556053000001  physical therapy managemenrt in musculos...108  ศิริรัตน์  แก้ววิชัย30 พ.ค. 2556
2555121300001  นิเทศสหกิจศึกษา PTH-494 2/255595  ศิริรัตน์  แก้ววิชัย13 ธ.ค. 2555
2555083000003  รายละเอียดเกี่ยวกับชุดวิเคราะห์การเคลื่อ...99  ศิริรัตน์  แก้ววิชัย30 ส.ค. 2555
2555083000002  รูปแบบการวิจัยเชิงสุขภาพ และการใช้สถิติข...134  ศิริรัตน์  แก้ววิชัย30 ส.ค. 2555
2554120800001  นิเทศสหกิจศึกษา รายวิชา PTH 494 การฝึกงา...190  ศิริรัตน์  แก้ววิชัย08 ธ.ค. 2554
2561090400001  The 7th International Congress on Lipid ...8  นุชจรี  จีนด้วง04 ก.ย. 2561
2561050500001  the 6th Seoul International Congress of ...21  นุชจรี  จีนด้วง05 พ.ค. 2561
2561040500001  การนิเทศการฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์ รายวิ...18  นุชจรี  จีนด้วง05 เม.ย. 2561
2560051300001  the 5th Seoul International Congress of ...34  นุชจรี  จีนด้วง13 พ.ค. 2560
2560042100001  การนิเทศการฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคการแพทย...44  นุชจรี  จีนด้วง21 เม.ย. 2560
2560020300001  การจัดการเรียนการสอนสาขาเทคนิคการแพทย์ ห...60  นุชจรี  จีนด้วง03 ก.พ. 2560
2559122000002  20th World Congress on Clinical Nutritio...63  นุชจรี  จีนด้วง20 ธ.ค. 2559
2559111800001  โครงการฝึกอบรมเทคนิคการให้คำปรึกษาการเลิ...54  นุชจรี  จีนด้วง18 พ.ย. 2559
2559111700004  การประชุมเชิงปฏิบัติการ MTLOs: Instructi...53  นุชจรี  จีนด้วง17 พ.ย. 2559
2559071500004  Genomics and genetic conference 2016 68  นุชจรี  จีนด้วง15 ก.ค. 2559
2559060800004  การนิเทศการฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคการแพทย82  นุชจรี  จีนด้วง08 มิ.ย. 2559
2559060800003  The 5th International Biochemistry and M...75  นุชจรี  จีนด้วง08 มิ.ย. 2559
2559020300001  โครงการอบรมการใช้โปรแกรม INMUCAL-Nutrien...85  นุชจรี  จีนด้วง03 ก.พ. 2559
2558121200001  11th International Congress on Coronary ...70  นุชจรี  จีนด้วง12 ธ.ค. 2558
2558071900001  การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้...80  นุชจรี  จีนด้วง19 ก.ค. 2558
2558040400001  ประชุมวิชาการเรื่อง "กลุ่มโรคไม่ติตด่อเร...70  นุชจรี  จีนด้วง04 เม.ย. 2558
2557111400001  นักวิจัยรุ่นใหม่..พบ..เมธีวิจัยอาวุโส สก...79  นุชจรี  จีนด้วง14 พ.ย. 2557
2557080100001  การศึกษาทาง พันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ด้วย...110  นุชจรี  จีนด้วง01 ส.ค. 2557
2557063000002  ก่ารนิเทศก่ารฝึกปฏิบัติกงานทางเทคนิคการแ...89  นุชจรี  จีนด้วง30 มิ.ย. 2557
2557052600003  2014 Seoul International Congress of End...73  นุชจรี  จีนด้วง26 พ.ค. 2557
2557040800002  The 4th International Biochemistry and M...90  นุชจรี  จีนด้วง08 เม.ย. 2557
2556102200001  นักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ค...93  นุชจรี  จีนด้วง22 ต.ค. 2556
2556052700001  2013 Seoul international congress of end...98  นุชจรี  จีนด้วง27 พ.ค. 2556
2555092500002  ประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาคลังข้อสอบ116  นุชจรี  จีนด้วง25 ก.ย. 2555
2555071600001  ประชุมผู้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจ...145  นุชจรี  จีนด้วง16 ก.ค. 2555
2555071000001  การนิเทศงานทางเทคนิคการแพทย์122  นุชจรี  จีนด้วง10 ก.ค. 2555
2555060500001  โครงการเทคนิคการแพทย์ศาสตร์ศึกษา ครั้งที...158  นุชจรี  จีนด้วง05 มิ.ย. 2555
2554111700001  การจัดอบรมคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา131  นุชจรี  จีนด้วง17 พ.ย. 2554
2554090500001  The 6th international symposium of the p...148  นุชจรี  จีนด้วง05 ก.ย. 2554
2554080800001  ประชาพิจารณ์ร่างพระราชบัญญัติการวิจัยที่...231  นุชจรี  จีนด้วง08 ส.ค. 2554
2561071300001  Up to date chest physical therapy with r...18  เนตรชนก  เจียรมาศ13 ก.ค. 2561
2560082300002  การฟื้นฟูหัวใจ30  เนตรชนก  เจียรมาศ23 ส.ค. 2560
2555081400002  กายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรั...135  เนตรชนก  เจียรมาศ14 ส.ค. 2555
2555073000002  Home-based Cardiac Rehabilitation Worksh...125  เนตรชนก  เจียรมาศ30 ก.ค. 2555
2559020500002  ประชุมสภาคณบดีสถาบันผลิตนักเทคนิคการแพทย88  วาริท  เจาะจิตต์05 ก.พ. 2559
2559020500001  นิเทศงานสหกิจศึกษา เทอม 2/255873  วาริท  เจาะจิตต์05 ก.พ. 2559
2558061000005  Learn and Share of Stroke Management at ...88  อรชุมา  เมืองสอน10 มิ.ย. 2558
2555122100001  นิเทศและสอบวิชาฝึกงานกายภาพบำบัด 2112  อรชุมา  เมืองสอน21 ธ.ค. 2555
2555091200002  เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพแบบมืออ...119  อรชุมา  เมืองสอน12 ก.ย. 2555
2555053000001  หลักการออกข้อสอบสำหรับการสอบขึ้นทะเบียนเ...121  อรชุมา  เมืองสอน30 พ.ค. 2555
2557052800004  นิเทศและสอบนักศึกษาในรายวิชาการฝึกปฏิบัต...71  คมกริบ  หลงละเลิง28 พ.ค. 2557
2557052800003  sport physiotherapy in lower quadrant70  คมกริบ  หลงละเลิง28 พ.ค. 2557
2555121200002  นิเทศงานนักศึกษากายภาพบำบ้ดปี 3 และสอบนั...100  คมกริบ  หลงละเลิง12 ธ.ค. 2555
2555121200001  โครงการสานสัมพันธ์สโมสรนิสิตนักศึกษากายภ...117  คมกริบ  หลงละเลิง12 ธ.ค. 2555
2555061300001  PT in ICU124  คมกริบ  หลงละเลิง13 มิ.ย. 2555
2555052200001  นิเทศงานนักศึกษากายภาพบำบัดปี3119  คมกริบ  หลงละเลิง22 พ.ค. 2555
2555040200002  การอบรมเชิงคุณภาพ111  คมกริบ  หลงละเลิง02 เม.ย. 2555
2554122000001  ฝึกงานกายภาพบำบัดคลินิก2126  คมกริบ  หลงละเลิง20 ธ.ค. 2554
2556021400002  นิเทศงานสหกิจศึกษา95  สุปรีชา  แก้วสวัสดิ์14 ก.พ. 2556
2555121400001  Future Challenges toward ASEAN Integrati...115  สุปรีชา  แก้วสวัสดิ์14 ธ.ค. 2555
2559080400002  ประเมินหลักสูตรกายภาพบำบัด (หลักสูตรปรับ...70  จารุภา  เลขทิพย์04 ส.ค. 2559
2559072000003  กายภาพบำบัดในกลุ่มอาการปวดที่มีภาวะกระดู...63  จารุภา  เลขทิพย์20 ก.ค. 2559
2558120800001  Aging How to enjoy the move55  จารุภา  เลขทิพย์08 ธ.ค. 2558
2558111900002  การประชุมวิชาการกิจกรรมทางกายระดับชาติคร...69  จารุภา  เลขทิพย์19 พ.ย. 2558
2558061600002  Learn and Share of Stroke Management83  จารุภา  เลขทิพย์16 มิ.ย. 2558
2558030300001  ชี้แจงเอกสารรับรองสถาบัน 55  จารุภา  เลขทิพย์03 มี.ค. 2558
2557081400003  Updates in Physical Therapy evaluation a...142  จารุภา  เลขทิพย์14 ส.ค. 2557
2556052900001  สุขภาวะผู้สูงอายุไทยกับการออกกำลังกาย98  จารุภา  เลขทิพย์29 พ.ค. 2556
2555083100001  อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Essential Stro...123  จารุภา  เลขทิพย์31 ส.ค. 2555
2559122800001  เข้าร่วมงาน OCSC Placement Day 2016 (นัก...63  ทัศณุ  เรืองสุวรรณ์28 ธ.ค. 2559
2559030800001  นิเทศงานสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/25...73  ทัศณุ  เรืองสุวรรณ์08 มี.ค. 2559
2558092300003  การปฐมนิเทศและสัมมนาเตรียมความพร้อมฯ นัก...56  ทัศณุ  เรืองสุวรรณ์23 ก.ย. 2558
2558080400005  นิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3/255769  ทัศณุ  เรืองสุวรรณ์04 ส.ค. 2558
2558042900001  นิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/255754  ทัศณุ  เรืองสุวรรณ์29 เม.ย. 2558
2557092600001  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยบ...92  ทัศณุ  เรืองสุวรรณ์26 ก.ย. 2557
2557090900003  การประชุมเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านความปลอ...95  ทัศณุ  เรืองสุวรรณ์09 ก.ย. 2557
2557090900002  การประชุมนานาชาติ APOSHO’2972  ทัศณุ  เรืองสุวรรณ์09 ก.ย. 2557
2557090900001  นิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจประจำภาคเรียนที่ 4/...63  ทัศณุ  เรืองสุวรรณ์09 ก.ย. 2557
2557060600002  ให้บริการฝึกอบรมสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภ...72  ทัศณุ  เรืองสุวรรณ์06 มิ.ย. 2557
2557032500001  นิเทศสหกิจศึกษาประจำภาคเรียนที่ 3/2556 (...71  ทัศณุ  เรืองสุวรรณ์25 มี.ค. 2557
2557032400003  การฝึกอบรมพัฒนาหน่วยงานฝึกอบรม ด้านความป...80  ทัศณุ  เรืองสุวรรณ์24 มี.ค. 2557
2557032400002  นิเทศสหกิจศึกษาประจำภาคเรียนที่ 3/255679  ทัศณุ  เรืองสุวรรณ์24 มี.ค. 2557
2557011700004  การนำเสนอผลการฝึกสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบ...80  ทัศณุ  เรืองสุวรรณ์17 ม.ค. 2557
2556122400001  การนำเสนอผลการฝึกสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบ...72  ทัศณุ  เรืองสุวรรณ์24 ธ.ค. 2556
2556112000002  นิเทศสหกิจศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/255687  ทัศณุ  เรืองสุวรรณ์20 พ.ย. 2556
2556082000003  งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ...110  ทัศณุ  เรืองสุวรรณ์20 ส.ค. 2556
2556082000002  การนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติสหกิจ ประจำภาค...96  ทัศณุ  เรืองสุวรรณ์20 ส.ค. 2556
2556020400001  การนิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจประจำภาคการศึกษา...103  ทัศณุ  เรืองสุวรรณ์04 ก.พ. 2556
2555111400001  การนิเทศงานนึกศึกษาฝึกสหกิจ ประจำภาคการศ...117  ทัศณุ  เรืองสุวรรณ์14 พ.ย. 2555
2555080800002  นิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจ126  ทัศณุ  เรืองสุวรรณ์08 ส.ค. 2555
2555080800001  งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ...195  ทัศณุ  เรืองสุวรรณ์08 ส.ค. 2555
2555022400002  การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาต...135  ทัศณุ  เรืองสุวรรณ์24 ก.พ. 2555
2555022400001  การนิเทศงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2...177  ทัศณุ  เรืองสุวรรณ์24 ก.พ. 2555
2557082700004  การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐายคุณวุ...91  พัฒนศักดิ์  คำมณีจันทร์27 ส.ค. 2557
2557082700003  มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 255763  พัฒนศักดิ์  คำมณีจันทร์27 ส.ค. 2557
2557082700002  การประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยส...80  พัฒนศักดิ์  คำมณีจันทร์27 ส.ค. 2557
2557082700001  โครงการเสริมสร้างการปฏิบัติงานสาธารณสุขโ...70  พัฒนศักดิ์  คำมณีจันทร์27 ส.ค. 2557
2556022700001  นิเทศสหกิจศึกษา หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อ110  พัฒนศักดิ์  คำมณีจันทร์27 ก.พ. 2556
2555122000001  การประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้...126  พัฒนศักดิ์  คำมณีจันทร์20 ธ.ค. 2555
2559072500001  อบรมเชิงปฏิบัติการกายภาพบำบัดในกลุ่มอากา...69  ชดาภา  บุญยัง25 ก.ค. 2559
2559012500001  นิเทศงานกายภาพบำบัด51  ชดาภา  บุญยัง25 ม.ค. 2559
2557061200001  Clinical Decision Making in Physical The...87  ชดาภา  บุญยัง12 มิ.ย. 2557
2555091200001  อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ก...96  ชดาภา  บุญยัง12 ก.ย. 2555
2555052400003  นิเทศและสอบปฏิบัติการรายวิชา PTH-392 ฝึก...125  ชดาภา  บุญยัง24 พ.ค. 2555
2555052400002  นิเทศและสอบปฏิบัติการรายวิชา PTH-392 ฝึก...124  ชดาภา  บุญยัง24 พ.ค. 2555
2555052400001  นิเทศและสอบปฏิบัติการรายวิชา PTH-392 ฝึก...109  ชดาภา  บุญยัง24 พ.ค. 2555
2561081400002  ประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ...11  ดวงใจ  ผิวคำ14 ส.ค. 2561
2560070700003  การประชุมวิชาการประจำปี สมาคมเทคนิคการแพ...32  ดวงใจ  ผิวคำ07 ก.ค. 2560
2560041800004  นิเทศนักศึกษาฝึกงาน40  ดวงใจ  ผิวคำ18 เม.ย. 2560
2560041800003  นิเทศนักศึกษาฝึกงาน41  ดวงใจ  ผิวคำ18 เม.ย. 2560
2559060700010  การประชุมวิชาการประจำปี สมาคมเทคนิคการแพ...72  ดวงใจ  ผิวคำ07 มิ.ย. 2559
2558080300003  โครงการอบรมวิชาการเทคนิคการแพทย์ ครั้งที...73  ดวงใจ  ผิวคำ03 ส.ค. 2558
2557032400001  การตรวจสเมีย์เลือดและความสัมพันธ์ทางคลิน...102  ดวงใจ  ผิวคำ24 มี.ค. 2557
2556072900001   การอบรมเชิงวิชาการเพื่อแนะนำแนวทางการเ...107  ดวงใจ  ผิวคำ29 ก.ค. 2556
2556061000001  นิเทศนักศึกษาฝึกงานหลักสูตรเทคนิคการแพทย87  ดวงใจ  ผิวคำ10 มิ.ย. 2556
2555121700002  โครงการเทคนิคการแทพย์ศาสตร์ศึกษาครั้งที่...113  ดวงใจ  ผิวคำ17 ธ.ค. 2555
2555091300004  การวินิจฉัยโรคโดยใช้ flow cytometry113  ดวงใจ  ผิวคำ13 ก.ย. 2555
2555061800001  โครงการเทคนิคการแพทย์ศาสตร์ศึกษาครั้งที่...151  ดวงใจ  ผิวคำ18 มิ.ย. 2555
2560090500002  ก้าวสู่สูงวัยพัฒนากายใจ 4.0 33  ยุวดี  วิทยพันธ์05 ก.ย. 2560
2559081500002  สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่96  ยุวดี  วิทยพันธ์15 ส.ค. 2559
2558122500002  ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและแนวทางการรับร...55  ยุวดี  วิทยพันธ์25 ธ.ค. 2558
2557052800002  การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Principle ...81  ยุวดี  วิทยพันธ์28 พ.ค. 2557
2555091300002  ประชุมวิชาการชมราสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ...127  ยุวดี  วิทยพันธ์13 ก.ย. 2555
2555082100003  การประชุมคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเ...115  ยุวดี  วิทยพันธ์21 ส.ค. 2555
2555082100002  ประชุมคณะอนุกรรมการเครือข่ายการวิจัยสถาบ...117  ยุวดี  วิทยพันธ์21 ส.ค. 2555
2561080300001  การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประ...17  อัปษร  สัตยาคม03 ส.ค. 2561
2561032600006  นิเทศงานทางเทคนิคการแพทย์โรงพยาบาลวชิระภ...20  อัปษร  สัตยาคม26 มี.ค. 2561
2560083100002  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสัญจร29  อัปษร  สัตยาคม31 ส.ค. 2560
2560010600001  Proteomics analysis workshop55  อัปษร  สัตยาคม06 ม.ค. 2560
2559061400003  การประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์...72  อัปษร  สัตยาคม14 มิ.ย. 2559
2558090300001  โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักวิจัยและบุคค...67  อัปษร  สัตยาคม03 ก.ย. 2558
2557090300001  การจัดเก็บและส่งต่อสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิ...63  อัปษร  สัตยาคม03 ก.ย. 2557
2556062400001  นิเทศงานทางเทคนิคการแพทย์ 112  อัปษร  สัตยาคม24 มิ.ย. 2556
2555121300004  The 7th Princess Chulabhorn Internationa...95  อัปษร  สัตยาคม13 ธ.ค. 2555
2555100400001   EMBO Conference Series Morphogenesis an...106  อัปษร  สัตยาคม04 ต.ค. 2555
2555080600002  การสัมมนา การพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ร...116  อัปษร  สัตยาคม06 ส.ค. 2555
2555062000003  โครงการเทคนิคการแพทย์ศาสตร์ศึกษาครั้งที่...129  อัปษร  สัตยาคม20 มิ.ย. 2555
2556070600001   การนิเทศการฝึกงานนักศึกษาเทคนิคการแพทย์92  สุวิทย์  ด้วงมะโน06 ก.ค. 2556
2555121400003  The 7th Princess Chulabhorn Internationa...99  สุวิทย์  ด้วงมะโน14 ธ.ค. 2555
2555103000001  Sydney International Breast Cancer Congr...105  สุวิทย์  ด้วงมะโน30 ต.ค. 2555
2555091300005  การใช้ flow cytometry เพื่อการวินิจฉัยโร128  สุวิทย์  ด้วงมะโน13 ก.ย. 2555
2555062100001  ความสัมพันธ์ระหว่างอาการทางคลินิกของผู้ป...129  สุวิทย์  ด้วงมะโน21 มิ.ย. 2555
2561071100002  หลักสูตรอาสาสมัครฉุกเฉินชุมชนและการช่วยฟ...11  สาโรจน์  เพชรมณี11 ก.ค. 2561
2561071100001  การประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยส...13  สาโรจน์  เพชรมณี11 ก.ค. 2561
2560022300001  ศึกษาดูงานรายวิชา PHP112การสาธารณสุขชุมช...36  สาโรจน์  เพชรมณี23 ก.พ. 2560
2559090600001  ประชุมวิชาการสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 1364  สาโรจน์  เพชรมณี06 ก.ย. 2559
2559032100002  ศึกษาดูงานรายวิชา PHP112การสาธารณสุขชุมช...87  สาโรจน์  เพชรมณี21 มี.ค. 2559
2559032100001  การศึกษาดูงานนักศึกษาหลักสาธารณสุขศาสตรบ...53  สาโรจน์  เพชรมณี21 มี.ค. 2559
2559012800001  การประชุมสังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติและน...85  สาโรจน์  เพชรมณี28 ม.ค. 2559
2558081400002  การวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความ...82  สาโรจน์  เพชรมณี14 ส.ค. 2558
2558020900001  นำเสนองานวิจัย70  สาโรจน์  เพชรมณี09 ก.พ. 2558
2557082800001  ประชุมคณะกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาสมาพั...72  สาโรจน์  เพชรมณี28 ส.ค. 2557
2557030400001  การประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ...76  สาโรจน์  เพชรมณี04 มี.ค. 2557
2557011300001  ร่วมกิจกรรมสมาพันธ์นิสิตสาธารณสุขแห่งประ...69  สาโรจน์  เพชรมณี13 ม.ค. 2557
2556092500001  ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาสาธาร...81  สาโรจน์  เพชรมณี25 ก.ย. 2556
2556090300001  มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 255685  สาโรจน์  เพชรมณี03 ก.ย. 2556
2556021400001  การประชุมคณะกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาสม...98  สาโรจน์  เพชรมณี14 ก.พ. 2556
2555121400002  Future Challenges towards ASEAN integrat...123  สาโรจน์  เพชรมณี14 ธ.ค. 2555
2556070900003  advanced manual therapy techniques for n...105  จตุรวิทย์  เจ๊ะเย็ง09 ก.ค. 2556
2555081500005  กายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรั...154  จตุรวิทย์  เจ๊ะเย็ง15 ส.ค. 2555
2561052400002  โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสา...16  พิมาน  ธีระรัตนสุนทร24 พ.ค. 2561
2561052400001  การประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS for wi...15  พิมาน  ธีระรัตนสุนทร24 พ.ค. 2561
2559030800002  ประชุมสมาพันธ์นักศึกษาสาธารณสุขแห่งประเท...74  พิมาน  ธีระรัตนสุนทร08 มี.ค. 2559
2559020300002  การประชุมนำเสนอผลงานวิชาการ88  พิมาน  ธีระรัตนสุนทร03 ก.พ. 2559
2559010500002  การประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ...86  พิมาน  ธีระรัตนสุนทร05 ม.ค. 2559
2558072700002  การร่วมประชุมนำเสนอผลงานวิชาการ69  พิมาน  ธีระรัตนสุนทร27 ก.ค. 2558
2557111700002  วิทยาการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ78  พิมาน  ธีระรัตนสุนทร17 พ.ย. 2557
2557031200002  การประขุมนำเสนอผลงานวิชาการและการวิจัย75  พิมาน  ธีระรัตนสุนทร12 มี.ค. 2557
2557031200001  ประชุมสรุปงานกีฬาสาธารณสุข กันภัยเกมส์คร...71  พิมาน  ธีระรัตนสุนทร12 มี.ค. 2557
2556112100002  คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา76  พิมาน  ธีระรัตนสุนทร21 พ.ย. 2556
2556110100001  การออกนิเทสติดตามสหกิจศึกษา83  พิมาน  ธีระรัตนสุนทร01 พ.ย. 2556
2556102900003  การร่างมาตรฐานคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาสิ่งแ...85  พิมาน  ธีระรัตนสุนทร29 ต.ค. 2556
2556072900002  การเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุ...101  พิมาน  ธีระรัตนสุนทร29 ก.ค. 2556
2561061900001  มาตรฐาน อย. กับผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัย/ทร...15  สืบตระกูล  วิเศษสมบัติ19 มิ.ย. 2561
2560122200001  การตรวจวินิจฉัยโรคเมลิออยด์ทางห้องปฏิบัต...28  สืบตระกูล  วิเศษสมบัติ22 ธ.ค. 2560
2560081600001  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำนั...29  สืบตระกูล  วิเศษสมบัติ16 ส.ค. 2560
2560062700004  Advanced medical laboratory practice and...30  สืบตระกูล  วิเศษสมบัติ27 มิ.ย. 2560
2560022100001  Patient Safety ในงานเทคนิคการแพทย์49  สืบตระกูล  วิเศษสมบัติ21 ก.พ. 2560
2560021000001  การนำผลงานวิจัยและผลงานประดิษฐ์คิดค้นของ...48  สืบตระกูล  วิเศษสมบัติ10 ก.พ. 2560
2559122700002  “การนำผลงานวิจัยและผลงานประดิษฐ์คิดค้นขอ...49  สืบตระกูล  วิเศษสมบัติ27 ธ.ค. 2559
2559100700001  12th Taipei International invention Show...49  สืบตระกูล  วิเศษสมบัติ07 ต.ค. 2559
2559082400002  งานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา IP Fair 201660  สืบตระกูล  วิเศษสมบัติ24 ส.ค. 2559
2559072700002  Workshop on Genome Evolution of Importan...62  สืบตระกูล  วิเศษสมบัติ27 ก.ค. 2559
2559061300002  การประกวดนวัตกรรม STSP Innovation Awards...78  สืบตระกูล  วิเศษสมบัติ13 มิ.ย. 2559
2559022500001  นำเสนอผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์77  สืบตระกูล  วิเศษสมบัติ25 ก.พ. 2559
2559020400003  งานแถลงข่าว "โครงการขับเคลื่อนงานวิจัยสู...80  สืบตระกูล  วิเศษสมบัติ04 ก.พ. 2559
2558122500001  โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย113  สืบตระกูล  วิเศษสมบัติ25 ธ.ค. 2558
2558081100001  Prevalence of Helicobacter pylori cagA g...84  สืบตระกูล  วิเศษสมบัติ11 ส.ค. 2558
2558011500002  Fungal burden in Thailland and clinic-mi...69  สืบตระกูล  วิเศษสมบัติ15 ม.ค. 2558
2558011500001  RNA intereference (RNAi): A Gene Knockdo...75  สืบตระกูล  วิเศษสมบัติ15 ม.ค. 2558
2556111400002  1 st Congress of Mu-ASEAN School of Medi...83  สืบตระกูล  วิเศษสมบัติ14 พ.ย. 2556
2556070900004  บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 เรื่...96  สืบตระกูล  วิเศษสมบัติ09 ก.ค. 2556
2562010800001  การประชุมวิชาการประจําปีระดับชาติ"การพัฒ...3  วรรณิศา  คุ้มบ้าน08 ม.ค. 2562
2561090300001  ประชุมสภาสถาบันกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย ...9  วรรณิศา  คุ้มบ้าน03 ก.ย. 2561
2561062000001  การอบรมเชิงปฏิบัติการสัตว์บำบัด (Animal-...15  วรรณิศา  คุ้มบ้าน20 มิ.ย. 2561
2561031600001  โครงการเสวนาเรื่อง สมรรถนะนักกายภาพบำบัด...24  วรรณิศา  คุ้มบ้าน16 มี.ค. 2561
2561021400002  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Bobath's techn...31  วรรณิศา  คุ้มบ้าน14 ก.พ. 2561
2561021400001  การประชุมสภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัดแห่...27  วรรณิศา  คุ้มบ้าน14 ก.พ. 2561
2560110600003  โครงการเสวนาเรื่อง กายภาพบำบัดศึกษา: ทิศ...41  วรรณิศา  คุ้มบ้าน06 พ.ย. 2560
2560080100001  Paediatric Physical Thaerapy in 21st cen...33  วรรณิศา  คุ้มบ้าน01 ส.ค. 2560
2560070700001  นิเทศและสอบนักศึกษาฝึกงานกายภาพบำบัด PTH...34  วรรณิศา  คุ้มบ้าน07 ก.ค. 2560
2560030100001  นิเทศสหกิจนักศึกษาฝึกงานกายภาพบำบัด ในรา...42  วรรณิศา  คุ้มบ้าน01 มี.ค. 2560
2559060700002  Walking and functional improvement in pa...73  วรรณิศา  คุ้มบ้าน07 มิ.ย. 2559
2559022300004  นิเทศสหกิจรายวิชา PTH-495 โรงพยาบาลวชิระ...67  วรรณิศา  คุ้มบ้าน23 ก.พ. 2559
2559022300003  นิเทศสหกิจรายวิชา PTH-495 โรงพยาบาลสงขล...66  วรรณิศา  คุ้มบ้าน23 ก.พ. 2559
2559012700004  นิเทศสหกิจรายวิชา PTH-495 ศูนย์เวชศาสตร์...53  วรรณิศา  คุ้มบ้าน27 ม.ค. 2559
2559012700003  นิเทศสหกิจรายวิชา PTH-495 สถาบันประสาทวิ...54  วรรณิศา  คุ้มบ้าน27 ม.ค. 2559
2559012700002  นิเทศสหกิจรายวิชา PTH-495 โรงพยาบาลราชวิ...79  วรรณิศา  คุ้มบ้าน27 ม.ค. 2559
2558061100001  How-to: PTs teach parents to care disabl...53  วรรณิศา  คุ้มบ้าน11 มิ.ย. 2558
2556112200001  Multidisciplinary Approaches in Pediatri...89  วรรณิศา  คุ้มบ้าน22 พ.ย. 2556
2561071800002  Design for aging11  สุมาตรา  สังข์เกื้อ18 ก.ค. 2561
2560090600002  Integrated manual treatment in shoulder ...57  สุมาตรา  สังข์เกื้อ06 ก.ย. 2560
2559072800002  Upper quadrant pain management113  สุมาตรา  สังข์เกื้อ28 ก.ค. 2559
2559022300005  นิเทศงานรายวิชา PTH-495 ฝึกงานกายภาพบำบั...65  สุมาตรา  สังข์เกื้อ23 ก.พ. 2559
2558081400003  การพัฒนางานกายภาพบำบัด และ management in...72  สุมาตรา  สังข์เกื้อ14 ส.ค. 2558
2557051500001  การพัฒนางานทางกายภาพบำบัด sport manual ...76  สุมาตรา  สังข์เกื้อ15 พ.ค. 2557
2561122000003  Environmental Chemicals and Human Health4  อุดมรัตน์  วัฒนสิทธิ์20 ธ.ค. 2561
2561070200002  Outcome-Based Education สำหรับผู้สอน13  อุดมรัตน์  วัฒนสิทธิ์02 ก.ค. 2561
2561052800004  การประชุมจัดทำ Roadmap การสร้างความรู้เพ...15  อุดมรัตน์  วัฒนสิทธิ์28 พ.ค. 2561
2561052800003  การประชุมจัดทำ Roadmap การสร้างความรู้เพ...18  อุดมรัตน์  วัฒนสิทธิ์28 พ.ค. 2561
2561052800002  การประชุมจัดทำ Roadmap การสร้างความรู้เพ...16  อุดมรัตน์  วัฒนสิทธิ์28 พ.ค. 2561
2560111600001  กระบวนกรขั้นพื้นฐาน28  อุดมรัตน์  วัฒนสิทธิ์16 พ.ย. 2560
2559120600001  The 8th Princess Chulabhorn Internationa...64  อุดมรัตน์  วัฒนสิทธิ์06 ธ.ค. 2559
2559082500001  หลักสูตรพื้นฐานความรู้ความเข้าใจด้านจริย...67  อุดมรัตน์  วัฒนสิทธิ์25 ส.ค. 2559
2559033100001  การศึกษาดูงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม80  อุดมรัตน์  วัฒนสิทธิ์31 มี.ค. 2559
2559022600003  นิเทศงานนักศึกษาหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อ...65  อุดมรัตน์  วัฒนสิทธิ์26 ก.พ. 2559
2558081600001  การฝึกอบเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูต...63  อุดมรัตน์  วัฒนสิทธิ์16 ส.ค. 2558
2558022000001  นิเทศงานนักศึกษาหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อ...65  อุดมรัตน์  วัฒนสิทธิ์20 ก.พ. 2558
2557120800001  National Seminar on Integrating Climate ...73  อุดมรัตน์  วัฒนสิทธิ์08 ธ.ค. 2557
2557110300001  การประชุมวิชาการเรื่อง Recent Advances i...68  อุดมรัตน์  วัฒนสิทธิ์03 พ.ย. 2557
2557060200002  นิเทศงานนักศึกษาหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อ...73  อุดมรัตน์  วัฒนสิทธิ์02 มิ.ย. 2557
2557021000002  นิเทศงานนักศึกษาหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อ...87  อุดมรัตน์  วัฒนสิทธิ์10 ก.พ. 2557
2558072000009  การรักษาความบกพร่องของการเคลื่อนไหวกระดู...175  นิภาภรณ์  วรรณพรหม20 ก.ค. 2558
2561010800001  ประชาวิจารณ์เกณฑ์การรับรองสถาบัน โดยสภาก...26  ปริญญา  ว่องไววณิชกุล08 ม.ค. 2561
2560121300004  นิเทศนักศึกษารายวิชา PTH-495 รพ.พระนครศ...26  ปริญญา  ว่องไววณิชกุล13 ธ.ค. 2560
2560113000001  New direction and consideration in neuro...31  ปริญญา  ว่องไววณิชกุล30 พ.ย. 2560
2560110900001  โครงการเสวนาเรื่อง กายภาพบำบัดศึกษา: ทิศ...27  ปริญญา  ว่องไววณิชกุล09 พ.ย. 2560
2560082100002  Water specific therapy Halliwick: Basic ...28  ปริญญา  ว่องไววณิชกุล21 ส.ค. 2560
2560030100002  นิเทศนักศึกษาฝึกงาน รายวิชา PTH-493 41  ปริญญา  ว่องไววณิชกุล01 มี.ค. 2560
2559091300003  3D gait and motion analysis for clinical...59  ปริญญา  ว่องไววณิชกุล13 ก.ย. 2559
2559021900004  อุดมศึกษากับภารกิจที่ 4 ปริมณฑลของการทำน...52  ปริญญา  ว่องไววณิชกุล19 ก.พ. 2559
2558061000004  Learn and Share of Stroke Management at ...60  ปริญญา  ว่องไววณิชกุล10 มิ.ย. 2558
2561091700001   Thailand LAB INTERNATIONAL 20189  เพ็ญโฉม  จันทร์หวาน17 ก.ย. 2561
2561042000001  งานกีฬาเทคนิคการแพทย์-สหเวชสัมพันธ์ครั้ง...18  เพ็ญโฉม  จันทร์หวาน20 เม.ย. 2561
2560091300001  ประชาสัมพันธ์หลักสูตร28  เพ็ญโฉม  จันทร์หวาน13 ก.ย. 2560
2559080200001  ความรู้ความเข้าใจด้านจริยธรรมการวิจัยในค66  เพ็ญโฉม  จันทร์หวาน02 ส.ค. 2559
2559071200001  การอบรมขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางว...65  เพ็ญโฉม  จันทร์หวาน12 ก.ค. 2559
2558112400002  โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”62  เพ็ญโฉม  จันทร์หวาน24 พ.ย. 2558
2558072700003  โปรตีนดัดแปลงใหม่: จากงานวิจัยพื้นฐานสู่...78  เพ็ญโฉม  จันทร์หวาน27 ก.ค. 2558
2558060200004  "Emerging Technologies in Laboratory Dia...56  เพ็ญโฉม  จันทร์หวาน02 มิ.ย. 2558
2558012800002  International conference on research for...66  เพ็ญโฉม  จันทร์หวาน28 ม.ค. 2558
2560122100001  การตอบโต้เหตุฉุกเฉินในที่อับอากาศ27  ศิริพร  ด่านคชาธาร21 ธ.ค. 2560
2559092700001  แรงงานปลอดภัย สุขภาพอนามัยดี นำเศรษฐกิจ ...49  ศิริพร  ด่านคชาธาร27 ก.ย. 2559
2559072500002  โครงการพัฒนาการเชียนข้อเสนอแนะ/ ชุดโครงก...56  ศิริพร  ด่านคชาธาร25 ก.ค. 2559
2559061000001  การประชุมวิชาการระดับชาติ70  ศิริพร  ด่านคชาธาร10 มิ.ย. 2559
2559060100001  นิเทศสหกิจศึกษา71  ศิริพร  ด่านคชาธาร01 มิ.ย. 2559
2559020800001  นิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/255879  ศิริพร  ด่านคชาธาร08 ก.พ. 2559
2557121700001  การปรับปรุงงานเพื่อลดความสูยเสีย (TPM: F...84  ศิริพร  ด่านคชาธาร17 ธ.ค. 2557
2558090600001  หลักสูตร การประยุกต์ใช้ Google Apps ในกา...73  มณีรัตน์  ศรีสุขใส06 ก.ย. 2558
2561071000002  Lower quadrant pain management9  ฉัตรดาว  เสพย์ธรรม10 ก.ค. 2561
2560090500003  งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั...27  ฉัตรดาว  เสพย์ธรรม05 ก.ย. 2560
2559072600005  กายภาพบำบัดในภาวะผิดปกติของรยางค์ล่าง62  ฉัตรดาว  เสพย์ธรรม26 ก.ค. 2559
2559091400003  3D gait and motion analysis for clinical...69  กรกนก  ขูทก14 ก.ย. 2559
2561080700004  Harmonization of Clinical Laboratory Sta...13  นันทวัน  วังเมือง07 ส.ค. 2561
2560091300003  Consultative hematology 29  นันทวัน  วังเมือง13 ก.ย. 2560
2560081000001  การประชุมวิชาการคณะกรรมการที่ปรึกษาแผนกา...40  นันทวัน  วังเมือง10 ส.ค. 2560
2559070600001  การตรวจวิเคราะห์สารน้ำในร่างกาย156  นันทวัน  วังเมือง06 ก.ค. 2559
2558121500001  การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมคอมพิว...52  นันทวัน  วังเมือง15 ธ.ค. 2558
2558092800002  โครงการบูรณาการเรื่องยาสูบสู่การเรียนการ...54  นันทวัน  วังเมือง28 ก.ย. 2558
2558092800001  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยสู่สากล100  นันทวัน  วังเมือง28 ก.ย. 2558
2558010700001  การอบรมหลักสูตรการจัดการงานวิจัยทางคลินิ...67  นันทวัน  วังเมือง07 ม.ค. 2558
2560112400001  นิเทศสหกิจนักศึกษาอนามัยสิ่งแวดล้อม26  จิรา  คงปราณ24 พ.ย. 2560
2560111000002  การอบรมกระบวนกรพื้นฐาน26  จิรา  คงปราณ10 พ.ย. 2560
2560092500001  Assessing the health impacts of air poll...32  จิรา  คงปราณ25 ก.ย. 2560
2559081600001  หลักสูตรพื้นฐานความรู้ความเข้าใจด้านจริย...66  จิรา  คงปราณ16 ส.ค. 2559
2559030600001  การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิทยาการป...83  จิรา  คงปราณ06 มี.ค. 2559
2559022600002  นิเทศสหกิจศึกษา-นักศึกษาหลักสูตรอนามัยสิ...70  จิรา  คงปราณ26 ก.พ. 2559
2559022600001  นิเทศสหกิจศึกษา-นักศึกษาหลักสูตรอนามัยสิ...75  จิรา  คงปราณ26 ก.พ. 2559
2561073100001  การประชุมเชิงวิชาการเนื่องในวาระครบรอบ 4...23  ขวัญธิดา  อุทัยสาร์31 ก.ค. 2561
2560031400002  นิเทศการฝึกงานนักศึกษาเทคนิคการแพทย์50  ขวัญธิดา  อุทัยสาร์14 มี.ค. 2560
2560013100002  ICID 2017: 19th International Conference...53  ขวัญธิดา  อุทัยสาร์31 ม.ค. 2560
2559112800001  MFUIC2016 : Advance in Medical and Healt...40  ขวัญธิดา  อุทัยสาร์28 พ.ย. 2559
2559080300001  การอบรมหลักสูตรพิ้นฐานความรู้ความเข้าใจด...61  ขวัญธิดา  อุทัยสาร์03 ส.ค. 2559
2559042800002  นิเทศการฝึกงานของนักศึกษาเทคนิคการแพทย์76  ขวัญธิดา  อุทัยสาร์28 เม.ย. 2559
2559042800001  นิเทศการฝึกงานนักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแ...72  ขวัญธิดา  อุทัยสาร์28 เม.ย. 2559
2559020400001  งานประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั...70  ขวัญธิดา  อุทัยสาร์04 ก.พ. 2559
2558112400001  อบรมโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่54  ขวัญธิดา  อุทัยสาร์24 พ.ย. 2558
2558092400001  The 5th International Conference on Scie...56  ขวัญธิดา  อุทัยสาร์24 ก.ย. 2558
2558022500001  นิเทศการฝึกงานนักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแ...76  ขวัญธิดา  อุทัยสาร์25 ก.พ. 2558
2561040900001  ICBMS2018 innovation and natural product...19  นิธิตา  ปิยอมรพันธุ์09 เม.ย. 2561
2561031300001  สมรรถนะบัณฑิตกายภาพบำบัด25  นิธิตา  ปิยอมรพันธุ์13 มี.ค. 2561
2560112000001  Brand's health conferance 2017 "food nu...30  นิธิตา  ปิยอมรพันธุ์20 พ.ย. 2560
2560090400003  การฟื้นฟูหัวใจ30  นิธิตา  ปิยอมรพันธุ์04 ก.ย. 2560
2560071100002  WCPT-AWP & PTAT congress 2017 "moving to...35  นิธิตา  ปิยอมรพันธุ์11 ก.ค. 2560
2560071100001  continuity of care: early ambulation in ...34  นิธิตา  ปิยอมรพันธุ์11 ก.ค. 2560
2560060500001  ประชุมวิชาการกายภาพบำบัด มวล.25  นิธิตา  ปิยอมรพันธุ์05 มิ.ย. 2560
2560041600001  การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจั32  นิธิตา  ปิยอมรพันธุ์16 เม.ย. 2560
2559080200008  กายภาพบำบัดในกลุ่มอาการปวดที่มีภาวะกระดู...66  นิธิตา  ปิยอมรพันธุ์02 ส.ค. 2559
2559072800003  ความรู้ ความเข้าใจด้านจริยธรรมการวิจัยใน...62  นิธิตา  ปิยอมรพันธุ์28 ก.ค. 2559
2559070800001  การออกข้อสอบและทำคลังข้อสอบ64  นิธิตา  ปิยอมรพันธุ์08 ก.ค. 2559
2559021200002  นิเทศก์งานนักศึกษากายภาพบำบัดปี 373  นิธิตา  ปิยอมรพันธุ์12 ก.พ. 2559
2558120100001  aging, how to enjoy the move59  นิธิตา  ปิยอมรพันธุ์01 ธ.ค. 2558
2558080300002  การดูแลผู้ป่วย COPD82  นิธิตา  ปิยอมรพันธุ์03 ส.ค. 2558
2558071400001  การขับเคลื่อนงานบริการกายภาพบำบัดและสังค...78  นิธิตา  ปิยอมรพันธุ์14 ก.ค. 2558
2560073100002  ประชุมวิชาการนเรศวรวิจัยครั้งที่ 1327  มุจลินท์  ซ้ายเกลี้ยง31 ก.ค. 2560
2560062100001  TOC Summer Camp 201733  มุจลินท์  ซ้ายเกลี้ยง21 มิ.ย. 2560
2560012500002  2017 Asia Pacific Xtream Industrial and ...60  มุจลินท์  ซ้ายเกลี้ยง25 ม.ค. 2560
2559103100001  การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราช...52  มุจลินท์  ซ้ายเกลี้ยง31 ต.ค. 2559
2559092700003  แรงงานปลอดภัย สุขภาพอนามัยดี นำเศรษฐกิจ ...50  มุจลินท์  ซ้ายเกลี้ยง27 ก.ย. 2559
2559080200007  การใช้โปรแกรม SPSS for windows ในการวิเค...67  มุจลินท์  ซ้ายเกลี้ยง02 ส.ค. 2559
2559080200006  หลักสูตรพื้นฐานความรู้ความเข้าใจด้านจริย...61  มุจลินท์  ซ้ายเกลี้ยง02 ส.ค. 2559
2559060100002  การนิเทศสหกิจศึกษา นักศึกษาหลักสูตรอาชีว...76  มุจลินท์  ซ้ายเกลี้ยง01 มิ.ย. 2559
2559020800004  นิเทศสหกิจศึกษา/ หลักสูตรอาชีวอนามัยและค...85  มุจลินท์  ซ้ายเกลี้ยง08 ก.พ. 2559
2560091900001  นักบริหารงานสาธารณสุขระดับสูง26  พิไลพักตร์  ชูมาก19 ก.ย. 2560
2559020800003  The 13th Asia Pacific Federation of Phar...80  พิไลพักตร์  ชูมาก08 ก.พ. 2559
2560122700003  การประชุมวิชาการทางการยศาสตร์แห่งชาติ 25...27  จิตตาภรณ์  มงคลแก่นทราย27 ธ.ค. 2560
2560122700001  โครงการฟื้นฟูความรู้องค์ความรู้วิชาชีพกา...25  จิตตาภรณ์  มงคลแก่นทราย27 ธ.ค. 2560
2560050400001  การประชาพิจารณ์โครงการการศึกษาวิเคราะห์ส...33  จิตตาภรณ์  มงคลแก่นทราย04 พ.ค. 2560
2559090200001  การตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอดด้วยสไปโรเม...67  จิตตาภรณ์  มงคลแก่นทราย02 ก.ย. 2559
2559080300002  หลักสูตรพื้นฐานความรู้ความเข้าใจในด้านจร...72  จิตตาภรณ์  มงคลแก่นทราย03 ส.ค. 2559
2559053100002  การนิเทศงานสหกิจศึกษา80  จิตตาภรณ์  มงคลแก่นทราย31 พ.ค. 2559
2559021500003  การนิเทสงานสหกิจศึกษา92  จิตตาภรณ์  มงคลแก่นทราย15 ก.พ. 2559
2560060600002  Diagnostic screening for Physical Therap32  สุภัทร  สวนจันทร์06 มิ.ย. 2560
2560022200002  นิทศงานรายวิชา PTH-49551  สุภัทร  สวนจันทร์22 ก.พ. 2560
2559071900001  โครงการประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ ...78  สุภัทร  สวนจันทร์19 ก.ค. 2559
2559122700007  การระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม51  มัตติกา  ยงประเดิม27 ธ.ค. 2559
2559121400001  แนวทางการประเมินความเสี่ยงสุขภาพจากการสั...54  มัตติกา  ยงประเดิม14 ธ.ค. 2559
2559092700002  แรงงานปลอดภัย สุขภาพอนามัยดี นำเศรษฐกิจ ...60  มัตติกา  ยงประเดิม27 ก.ย. 2559
2559080200005  การใช้โปรแกรม SPSS for Windows ในการวิเค...69  มัตติกา  ยงประเดิม02 ส.ค. 2559
2559080200004  หลักสูตรพื้นฐานความรู้ความเข้าใจด้านจริย...78  มัตติกา  ยงประเดิม02 ส.ค. 2559
2559060100003  นิเทศนักศึกษาสหกิจ52  มัตติกา  ยงประเดิม01 มิ.ย. 2559
2559011800001  คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา60  มัตติกา  ยงประเดิม18 ม.ค. 2559
2561071000001  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ...18  ศวรรยา  เลาหประภานนท์10 ก.ค. 2561
2561040500003  2nd International Conference for Eastern...25  ศวรรยา  เลาหประภานนท์05 เม.ย. 2561
2561040500002  การประชุมจัดทำ Roadmap การสร้างความรู้เพ...25  ศวรรยา  เลาหประภานนท์05 เม.ย. 2561
2560111700001  กระบวนกรขั้นพื้นฐาน 27  ศวรรยา  เลาหประภานนท์17 พ.ย. 2560
2561053000001  ต่อยอดงานวิจัย และปรับปรุงรูปแบบการเรียน...20  ศิริลักษณ์  วีรสกุล30 พ.ค. 2561
2561122700001  การสอบ TOEFL ITP2  ภูวศินทร์  บัวเกษ27 ธ.ค. 2561
2561122800001  TOEFL2  ปาลีรัตน์  วงศ์ฤทธิ์28 ธ.ค. 2561
2561060500003  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “คณาจารย์นิเท...23  สรัญญา  มณีรัตนาศักดิ์05 มิ.ย. 2561
2561060500002  ดูงานที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโน...18  สรัญญา  มณีรัตนาศักดิ์05 มิ.ย. 2561
2561060500001  โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสา...18  สรัญญา  มณีรัตนาศักดิ์05 มิ.ย. 2561
2562010300003  การสัมมนาเชิงวิชาการ เนื่องในวันรับรองระ...2  นิธิมา  หนูหลง03 ม.ค. 2562
2562010300002  การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัย...1  นิธิมา  หนูหลง03 ม.ค. 2562
2562010300001  การระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม1  นิธิมา  หนูหลง03 ม.ค. 2562
2562010200001  TOEFL-itp1  พิสิษฐ์  พวยฟุ้ง02 ม.ค. 2562


พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
   ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th  , pwachira@wu.ac.th