หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


หน้าหลัก >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

เลขที่จากระบบหัวข้อ/หลักสูตรอ่านผู้บันทึกบันทึกเมื่อ
2550062900001  Fruit Research Research347  อนุชิต  ชินาจริยวงศ์29 มิ.ย. 2550
2550110200002  ทิศทางและเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมอาหารเ...514  สิริเพ็ญ  ทองปัสโน02 พ.ย. 2550
2550101500002  TSB2007: Biotechnology for Gross Nationa...438  นิสา  แซ่หลี15 ต.ค. 2550
2550101500001  นิเทศงานสหกิจศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภ...375  นิสา  แซ่หลี15 ต.ค. 2550
2550120600002  การร่วมประชุมสัมมนาปาล์มน้ำมันไมมีของเสี286  คงเดช  ลิ่มไพบูลย์06 ธ.ค. 2550
2550120600001  การร่วมประชุมสัมมนาปาล์มน้ำมันไมมีของเสี287  คงเดช  ลิ่มไพบูลย์06 ธ.ค. 2550
2560031000001  การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุ...53  นฤมล  มาแทน10 มี.ค. 2560
2560012500001  นิเทศสหกิจ83  นฤมล  มาแทน25 ม.ค. 2560
2559120200002  แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม Functional Food...83  นฤมล  มาแทน02 ธ.ค. 2559
2550083100001  การประชุม "Workshop on Practical Applica...339  นฤมล  มาแทน31 ส.ค. 2550
2550091300001  ทัศนศึกษาวิชาการเลี้ยงปลาสวยงาม (2305-41...423  สุวิทย์  วุฒิสุทธิเมธาวี13 ก.ย. 2550


พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
   ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th  , pwachira@wu.ac.th