หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


หน้าหลัก >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

เลขที่จากระบบหัวข้อ/หลักสูตรอ่านผู้บันทึกบันทึกเมื่อ
2549113000002  International Conference on Digital Comm...395  ปฏิมา  กลิ่นส่ง30 พ.ย. 2549
2549112300004  การปฐมนิเทศผู้รับทุนโครงการเครือข่ายเชิง...379  ณิชนันทน์  กิตติพัฒนบวร23 พ.ย. 2549
2549111300007  นิเทศงานโครงการสหกิจศึกษา หลักสูตรการจัด...379  สุธัญญา  ด้วงอินทร์13 พ.ย. 2549
2549111300006  The National Conference on Information T...567  สุธัญญา  ด้วงอินทร์13 พ.ย. 2549
2549111600002  นิเทศงานสหกิจศึกษา414  วรรณรัตน์  นาที16 พ.ย. 2549
2551031000001  การพัฒนาหลักสูตรการสื่อสารสุขภาพ386  อรอนงค์  สวัสดิ์บุรี10 มี.ค. 2551
2550061100001  ประชุมอนุกรรมการ ครั้งที่ 1 โครงการต้นกล...393  อรอนงค์  สวัสดิ์บุรี11 มิ.ย. 2550
2550120400003  Object-Oriented Software Development wit...440  กาญจนา  หฤหรรษพงศ์04 ธ.ค. 2550
2550072400001  นิเทศงานสหกิจศึกษา หลักสูตรการจัดการสารส...276  สิริวัจนา  แก้วผนึก24 ก.ค. 2550
2549111500006  นิเทศนักศึกษาสหกิจ385  สมจิตร  ไชยศรียา15 พ.ย. 2549


พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
   ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th  , pwachira@wu.ac.th