หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


หน้าหลัก >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาการจัดการ

เลขที่จากระบบหัวข้อ/หลักสูตรอ่านผู้บันทึกบันทึกเมื่อ
2550112800002  Update การวางแผนภาษีใหม่ลาสุด378  วิลาวัณย์  ดึงไตรย์ภพ28 พ.ย. 2550
2550112800001  สหกิจศึกษา358  วิลาวัณย์  ดึงไตรย์ภพ28 พ.ย. 2550
2550080300001  โครงการพัฒนาผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีตามม...303  วิลาวัณย์  ดึงไตรย์ภพ03 ส.ค. 2550
2549121400002  เทคนิคการสอบบัญชีภาษีอากร468  วิลาวัณย์  ดึงไตรย์ภพ14 ธ.ค. 2549
2549120400002  การวางแผนภาษีทั้งระบบพร้อมการบัญชีและการ...556  วิลาวัณย์  ดึงไตรย์ภพ04 ธ.ค. 2549
2549111400002  นิเทศสหกิจศึกษา425  วิลาวัณย์  ดึงไตรย์ภพ14 พ.ย. 2549
2549112200001  นิเทศสหกิจศึกษา465  วัลยา  สัจจากุล22 พ.ย. 2549
2549112200002  นิเทศสหกิจศึกษา355  สาวิตรี  อ่องธรรมกุล22 พ.ย. 2549
2549112400001  นิเทศสหกิจศึกษานักศึกษาหลักสูตรบริหารธุร...346  ชลิตา  ศรีนวล24 พ.ย. 2549
2549112400002  นิเทศสหกิจศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ374  ปิยะ  ปานผู้มีทรัพย์24 พ.ย. 2549
2549111400001  นิเทศสหกิจศึกษา434  ปานแก้วตา  ลัคนาวานิช14 พ.ย. 2549
2549111600001  นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา314  พรเพ็ญ  ทิพยนา16 พ.ย. 2549
2551053000002  การผลิตและพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการ...366  สุขุมาล  กล่ำแสงใส30 พ.ค. 2551
2551053000001  หลักสูตร TOEFL-Intensive400  สุขุมาล  กล่ำแสงใส30 พ.ค. 2551
2551032000002  The 4th International Course on Ecotouri...281  สุขุมาล  กล่ำแสงใส20 มี.ค. 2551
2551032000001  สอบภาคสนามรายวิชาหลักและวิธีการจัดนำเที่...278  สุขุมาล  กล่ำแสงใส20 มี.ค. 2551
2549111500002  นิเทศงานสหกิจศึกษา หลักสูตรการจัดการการท...460  สุขุมาล  กล่ำแสงใส15 พ.ย. 2549
2551012100001  การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี628  วชรวรรษ  พรหมมา21 ม.ค. 2551
2549113000003  การแข่งขันกีฬามนุษย์-วจก404  วชรวรรษ  พรหมมา30 พ.ย. 2549
2549112100003  นิเทศสหกิจศึกษา299  อลิศรา  สระโมฬี21 พ.ย. 2549
2549112100002  นิเทศสหกิจศึกษา318  อลิศรา  สระโมฬี21 พ.ย. 2549


พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
   ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th  , pwachira@wu.ac.th