หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


หน้าหลัก >> สังกัดหน่วยงาน หน่วยตรวจสอบภายใน

เลขที่จากระบบหัวข้อ/หลักสูตรอ่านผู้บันทึกบันทึกเมื่อ
2550071800001  Information Technology390  ปรีดา  บุญอมร18 ก.ค. 2550
2550091000003  ประกาศนี่ยบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ หลัก...305  อาภาภัทร  โรจนราธา10 ก.ย. 2550
2551040900002  ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA...372  กิตติยา  กองผล09 เม.ย. 2551
2550060400001  Auditing Information System246  กิตติยา  กองผล04 มิ.ย. 2550


พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
   ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th  , pwachira@wu.ac.th