หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


หน้าหลัก >> สังกัดหน่วยงาน ส่วนแผนงาน

เลขที่จากระบบหัวข้อ/หลักสูตรอ่านผู้บันทึกบันทึกเมื่อ
2550092000001  การจัดทำค่าใช้จ่ายผลผลิตประจำปีงบประมาณ ...286  นฤมล  สุทธิ20 ก.ย. 2550
2558083100001  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกสู่การพัฒนา...44  ฐิตารีย์  คลังทรัพย์31 ส.ค. 2558
2558072000005  (ร่าง) ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม...65  ฐิตารีย์  คลังทรัพย์20 ก.ค. 2558
2555061800002  การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 4ปี...233  ฐิตารีย์  คลังทรัพย์18 มิ.ย. 2555
2551122600001  โครงการประชุมสัมมนา 4 ภูมิภาคเพื่อนำกรอบ...264  ฐิตารีย์  คลังทรัพย์26 ธ.ค. 2551
2551091700001  โครงการเสริมสร้างขีดสมรรถนะสำนักบริหารยุ...297  ฐิตารีย์  คลังทรัพย์17 ก.ย. 2551
2551040200001  การวางแผนกลยุทธ์ในหน่วยงานภาครัฐ927  ฐิตารีย์  คลังทรัพย์02 เม.ย. 2551
2551010900001  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีฉบับที่2(พ....393  ฐิตารีย์  คลังทรัพย์09 ม.ค. 2551
2550100200009  การบริหารจัดการความรู้เชิงปฏิบัติการ เรื...429  ฐิตารีย์  คลังทรัพย์02 ต.ค. 2550


พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
   ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th  , pwachira@wu.ac.th