หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


หน้าหลัก >> สังกัดหน่วยงาน ส่วนส่งเสริมวิชาการ

เลขที่จากระบบหัวข้อ/หลักสูตรอ่านผู้บันทึกบันทึกเมื่อ
2550031400002  การประกันคุณภาพคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศ...265  กรมาศ  สงวนไทร14 มี.ค. 2550
2554082500001  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารหลักสูตรของจุฬ...132  นฤมล  อินปิน25 ส.ค. 2554
2551103100004  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน : การวิ...221  นฤมล  อินปิน31 ต.ค. 2551
2551040300003  การใช้ระบบสารสนเทศการบริหารหลักสูตรตามเก...325  นฤมล  อินปิน03 เม.ย. 2551
2551040300002  การพัฒนาหลักสูตรอุดมศึกษา : วิสัยทัศน์ ม...346  นฤมล  อินปิน03 เม.ย. 2551
2550060100001  ฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (หล...235  อวยพร  เรืองศรี01 มิ.ย. 2550
2550031200003  การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา385  อวยพร  เรืองศรี12 มี.ค. 2550


พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
   ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th  , pwachira@wu.ac.th