หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||

 ค้นหาข้อมูล     
** กรณีค้นหาวันที่ปฏิบัติงาน เช่น 24 มี.ค. 2549 ให้พิมพ์เป็น 2006-03-24 **
ชื่อหน่วยงาน
จำนวนเรื่อง
  สำนักงานอธิการบดี0
  ส่วนนิติการ0
  โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว0
  โครงการจัดตั้งสถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์0
  โครงการจัดตั้งส่วนโรงแรมและนันทนาการ0
  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์24
  สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์0
  โครงการจัดตั้งศูนย์บริหารทรัพย์สิน0
  โครงการจัดตั้งส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม0
  โครงการพัฒนาระบบบริการกลาง0
  โครงการจัดตั้งสำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์0
  โครงการจัดตั้งสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์0
  โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ0
  ส่วนบริการกลาง0
  ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม0
  ศูนย์กิจการนานาชาติ0
  ศูนย์นวัตกรรมและการเรียนการสอน0
  ศูนย์บริหารทรัพย์สิน0
  ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม0
  อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี0
 
[ 1 2 3 4 5 ]พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
   ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th  , pwachira@wu.ac.th