หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||

 ค้นหาข้อมูล     
** กรณีค้นหาวันที่ปฏิบัติงาน เช่น 24 มี.ค. 2549 ให้พิมพ์เป็น 2006-03-24 **
ชื่อหน่วยงาน
จำนวนเรื่อง
  โครงการวิทยาลัยวิทยาการสุขภาพ0
  หน่วยพัฒนาองค์กร22
  โครงการศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์0
  สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ40
  สำนักวิชาแพทยศาสตร์31
  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์842
  โครงการศูนย์บริการสุขภาพทางเทคนิคการแพทย์0
  สำนักงานเลขนุการสภามหาวิทยาลัย0
  โครงการชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนาและการแก้ไขปัญหาที่ดิน โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัย0
  โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์6
  โครงการเฉพาะกิจ0
  ผู้ช่วยอธิการบดี0
  รองอธการบดี0
  ที่ปรึกษาอธิการบดี0
  โครงการอุทยานพฤกษศาตร์0
  โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและการประเมินโครงการ0
  ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กรุงเทพมหานคร0
  หน่วยงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย0
  (ไม่ใช้งาน) - รองอธิการบดีฝ่ายบุคลากรและกิจการพิเศษ0
  ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์0
 
[ 1 2 3 4 5 ]พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
   ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th  , pwachira@wu.ac.th