หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||

 ค้นหาข้อมูล     
** กรณีค้นหาวันที่ปฏิบัติงาน เช่น 24 มี.ค. 2549 ให้พิมพ์เป็น 2006-03-24 **
ชื่อหน่วยงาน
จำนวนเรื่อง
  หน่วยตรวจสอบภายใน4
  หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร0
  ส่วนกิจการนักศึกษา3
  ส่วนวิเทศสัมพันธ์0
  ส่วนพัสดุ3
  ส่วนแผนงาน9
  ส่วนอาคารสถานที่1
  ส่วนการเงินและบัญชี0
  ส่วนการเจ้าหน้าที่2
  ส่วนประชาสัมพันธ์1
  ส่วนส่งเสริมวิชาการ7
  ส่วนสารบรรณและอำนวยการ0
  PBL0
  สำนักผู้บริหาร0
  โครงการศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย0
  ฟาร์มมหาวิทยาลัย0
  โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ20
  สภามหาวิทยาลัย0
  สภาวิชาการ0
  อธิการบดี0
 
[ 1 2 3 4 5 ]พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
   ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th  , pwachira@wu.ac.th